No risk

Želite sigurnost za sebe i svoju porodicu?
Program NO RISK i dopunska osiguranja koja su Vam na raspolaganju, garantuju Vam štednju, dobit i osiguranje života.
Obezbedite sebi i svojoj porodici trostruku sigurnost!

Prednosti DDOR programa NO RISK:

• sigurna štednja uz značajnu dobit;
• zaključivanje polise osiguranja jednostavno, bez zdravstvenog pregleda;
• formiramo poseban fond u u kom se nalaze sredstva No Risk programa. Sredstva fonda se usmeravaju u sigurne i profitabilne investicije, u cilju ostvarenja dobiti za osiguranike;
• mogućnost ugovaranja dopunskog osiguranja.

Uz program NO RISK moguće je zaključiti dopunska osiguranja:

• dopunski paket osiguranja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Dopunski paket osiguranja od nezgode pokriva 5 rizika, i to: smrt usled nezgode, smrt usled saobraćajne nezgode, trajni invaliditeta od 50% do 100% usled nezgode, prelom kostiju usled nezgode i troškove lečenja usled nezgode.

• dopunsko osiguranje za slučaj potpunog i stalnog invaliditeta. U slučaju nastupanja potpunog i stalnog invaliditet osiguranika osiguravač preuzima obavezu daljeg plaćanja premije, kao i obavezu isplate osigurane sume po isteku ugovora o osiguranju.

Uslovi osiguranja:

• pristupna starost od 0 do 75 godina. Istek najkasnije u 80. godini života;
• minimalno trajanje osiguranja 5, a maksimalno 25 godina;
• mogućnost plaćanja premije mesečno, godišnje ili jednokratnom uplatom.


NO RISK OSIGURANJA ŽIVOTA SA DOPUNSKIM OSIGURANJEM OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODA)

Primeri

trajanje 20 godina

dinamika plaćanja premije

dinamika plaćanja premije

dinamika plaćanja premije

pristupna starost 30 godina

mesečno

godišnje

jednokratno

pol

muškarac

žena

muškarac

žena

muškarac

žena

iznos premije

50 evra

50 evra

600 evra

600 evra

12,000 evra

12,000 evra

iznos osigurane sume

13.603,50 evra

13.597,50 evra

13.782 evra

13.764 evra

17.400 evra

17.280 evra

dopunsko osiguranje
za slučaj potpunog i stalnog invaliditeta

0,37 evra

0,18 evra

4,39 evra

2,15 evra

Dopunski paket osiguranja od nezgode

Osigurane sume

Mesečna premija

Smrt usled nezgode

10.000 evra

3,00 evra

Smrt usled saobraćajne nezgode

20.000 evra

Trajni invaliditet 50% – 100% usled nezgode

10.000 evra

Prelom kostiju usled nezgode

500 evra

Troškovi lečenja usled nezgode

1.000 evra


Informacija za vlasnike NO RISK životnog osiguranja

Kompanija „DDOR Novi Sad“ a.d.o. je u 2015. godini ostvarila dobit po osnovu uloženih sredstava matematičke rezerve proizvoda NO RISK i SIGURAN PROFIT. U skladu sa Posebnim uslovima osiguranja po kojima je ugovoreno osiguranje života za slučaj doživljenja izvršena je raspodela ove dobiti u proporciji sa stanjem matematičke rezerve na dan 31.12.2015. godine.

Obaveštavamo Vas da je za 2015. godinu pripisano 4,07% polisama NO RISKA i SIGURNOG PROFITA po osnovu ostvarene finansijske dobiti i tehničke kamate.