INFORMACIJE ZA UGOVARAČA

INFORMACIJE ZA UGOVARAČA OSIGURANJA

Akcionarsko društvo za osiguranje “DDOR Novi Sad” Novi Sad, kao osiguravač, daje obaveštenja pre zaključenja ugovora o osiguranju, u skladu sa odredbama čl. 82-84 Zakona o osiguranju:

ŽIVOTNA OSIGURANJA

Informacija za ugovarača osiguranja / osiguranika pre zaključenja ugovora o kolektivnom osiguranju života za slučaj smrti usled bolesti
Prilog 1. Širina pokrića kod dopunskog osiguranja za slučaj boravka u bolnici usled nezgode (bolnički dani) uz osiguranje života
Prilog 2. Širina pokrića kod dopunskog osiguranja za slučaj boravka u bolnici usled bolesti ili porođaja (bolnički dani) uz osiguranje života
Informacija za ugovarača osiguranja / osiguranika / saosiguranika pre zaključenja ugovora o osiguranju – penzioneri CS
Informacija za ugovaraca osiguranja / osiguranika / saosiguranika za vreme vazenja ugovora o osiguranju – penzineri CS
Informacija za ugovarača osiguranja / osiguranika /saosiguranika pre zaključenja ugovora o osiguranju

Prilog 1. Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja
Prilog 2. Osiguranje života za slučaj doživljenja
Prilog 3. Osiguranje života za slučaj doživljenja sa jednokratnom uplatom premije
Prilog 4. Osiguranja života za slučaj smrti
Prilog 5. VIP osiguranje života za slučaj smrti
Prilog 6. Osiguranje života za slučaj smrti korisnika kredita
Prilog 7. Osiguranje života za slučaj smrti korisnika kredita sa opadajucim osiguranim sumama
Prilog 8. Dopunsko osiguranje za slučaj smrti usled nezgode
Prilog 9. Dopunsko osiguranje za slučaj smrti usled saobraćajne nezgode
Prilog 10. Dopunsko osiguranje za slučaj invaliditeta usled nezgode
Prilog 11. Dopunsko osiguranje za slučaj potpunog invaliditeta usled nezgode
Prilog 12. Dopunsko osiguranje za slučaj preloma kostiju usled nezgode
Prilog 13. Dopunsko osiguranje za slučaj privremene sprečenosti za rad usled nezgode
Prilog 14. Dopunsko osiguranje za slučaj za slučaj boravka u bolnici usled nezgode (bolnički dani)
Prilog 15. Dopunsko osiguranje za slučaj za slučaj boravka u bolnici usled bolesti ili porođaja (bolnički dani)
Prilog 16. Dopunsko osiguranje za slučaj za slučaj hiruške intervencije usled nezgode
Prilog 17. Dopunsko osiguranje za slučaj za slučaj hiruške intervencije usled bolesti
Prilog 18. Dopunsko osiguranje od maligniteta
Prilog 19. Dopunsko osiguranje od potpunog i stalnog invaliditeta
Prilog 20. Dopunsko osiguranje od 15 tezih bolesti
Prilog 21. Dopunsko osiguranje od 30 tezih bolesti