INFORMACIJE ZA UGOVARAČA

INFORMACIJE ZA UGOVARAČA OSIGURANJA

Akcionarsko društvo za osiguranje “DDOR Novi Sad” Novi Sad, kao osiguravač, daje obaveštenja pre zaključenja ugovora o osiguranju, u skladu sa odredbama čl. 8284 Zakona o osiguranju:

ŽIVOTNA OSIGURANJA

Informacija za ugovarača osiguranja / osiguranika pre zaključenja ugovora o kolektivnom osiguranju života za slučaj smrti usled bolesti

Informacija za ugovarača osiguranja / osiguranika /saosiguranika pre zaključenja ugovora o osiguranju

Prilog 1 Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja
Prilog 2. Osiguranje života za slučaj doživljenja
Prilog 3. Osiguranje zivota za slucaj dozivljenja sa jednokratnom uplatom premije
Prilog 4. Osiguranja života za slučaj smrti
Prilog 5. VIP osiguranje života za slučaj smrti
Prilog 6. Osiguranje života za slučaj smrti korisnika kredita
Prilog 7. Osiguranje zivota za slucaj smrti korisnika kredita sa opadajućim osiguranim sumama
Prilog 8. Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)
Prilog 9. Dopunsko osiguranje od težih bolesti
Prilog 10. Dopunski paket osiguranja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)
Prilog 11. Dopunsko osiguranje od potpunog i stalnog invaliditetaNEŽIVOTNA OSIGURANJA

Opšte informacije

  • OSIGURANJE IMOVINE

Osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti (civil i industrija)
Osiguranje od prekida rada usled požara i nekih drugih opasnosti
Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti
Osiguranje objekata i opreme u montaži
Osiguranje objekata u izgradnji od svih rizika
Osiguranje od provalne krađe i razbojništva
Osiguranje odgovornosti iz delatnosti
Osiguranje od odgovornosti za proizvod
Osiguranje pokretne tehnike
Kućna pomoć i nega penzionera
Osiguranje profesionalne odgovornosti advokata
Osiguranje proizvodnih delatnosti
Osiguranje stakla od loma
Osiguranje stvari domaćinstva
Osiguranje zaliha u procesu proizvodnje od opasnosti mašina od loma i nekih drugih opasnosti
Osiguranje imovine i prekida rada od svih rizika
Osiguranje objekata u izgradnji od svih rizika
Osiguranje objekata u montaži od svih rizika
Kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i sličnih uređaja
Osiguranje imovine elektroprivrednih preduzeća
Osiguranje „Moja Kućica“
Osiguranje stambenih zajednica
Osiguranje stvari izlagača na sajmovima
Osiguranje prekida rada usled požara i nekih drugih opasnosti
Osiguranje sportskih, umetničkih i sličnih priredbi od atmosferskih padavina
Osiguranje zaliha u hladnjačama
Osiguranje filmskih preduzeća

  • OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA, KASKO OSIGURANJE

Obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima
Osiguranje Pomoć na putu
Osiguranje vozila od loma
Kasko osiguranje motornih i šinskih vozila
Paketi uz osiguranje od autoodgovornosti
Osiguranje Mini kasko

  • OSIGURANJE OD NEZGODE, DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,
    PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dopunsko zdravstveno osiguranje za hirurške intervencije
Dopunsko zdravstveno osiguranje za pakete hirurških intervencija
Dopunsko zdravstveno osiguranje za teže bolesti i/ili hiruških intervencija
Osiguranje lica od posledica nezgode
Osiguranje za slučaj težih bolesti
Paket PZO Europ Assistance
Paket PZO sa asistencijom

  • OSIGURANJE POLJOPRIVREDE

Osiguranje useva i plodova
Osiguranje životinja

  • OSIGURANJE TRANSPORTA I KREDITA

Osiguranje teških i vangabaritnih predmeta u transportu
Osiguranje vazduhoplova
Osiguranje vlasnika čamaca od odgovornosti za stetu pricinjenu trećim licima
Plovni objekti na unutrašnjim vodama
Osiguranje pošiljaka po generalnoj polisi
Roba u transportu (osnovni rizici)
Roba u transportu (svi rizici)
Drumskog vozara za štete na robi u domaćem transportu
Drumskog vozara za štete na robi u međunarodnom transportu
Odgovornost vazduhoplova (hemijski rizik)
Odgovornost zeleznickog prevoznika za štete na robi
Osiguranje čamaca unutrašnje plovidbe
Osiguranje od opasnosti izazvanih prevozom opasnih materija

  • OSIGURANJA ZAKLJUČENA SREDSTVOM KOMNIKACIJE NA DALJINU

Putničko zdravstveno osiguranje sa asistencijom (sredstvom komnikacije na daljinu)
Osiguranje Pomoći na putu (sredstvom komunikacije na daljinu)
Osiguranje Moja kućica (sredstvom komunikacije na daljinu)
Osiguranje motornih i šinskih vozila (sredstvom komunikacije na daljinu)
Paketi osiguranja uz ao (sredstvom komunikacije na daljinu)
Osiguranje paketa putnog osiguranja (sredstvom komunikacije na daljinu)
Osiguranju dece i školske omladine od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) -MAX PAKET- (sredstvom komunikacije na daljinu)
Osiguranje motornog vozila – MINI KASKO – (sredstvom komunikacije na daljinu)