OSTVARENA DOBIT U ŽIVOTNOM OSIGURANJU

Kompanija „DDOR Novi Sad“ a.d.o. je u 2015. godini ostvarila dobit po osnovu uloženih sredstava matematičke rezerve proizvoda NO RISK i SIGURAN PROFIT. U skladu sa Posebnim uslovima osiguranja po kojima je ugovoreno osiguranje života za slučaj doživljenja izvršena je raspodela ove dobiti u proporciji sa stanjem matematičke rezerve na dan 31.12.2015. godine.

Obaveštavamo Vas da je za 2015. godinu pripisano 4,07% polisama NO RISKA i SIGURNOG PROFITA po osnovu ostvarene finansijske dobiti i tehničke kamate.