Prijava šteta od poplava

Prijava šteta od poplava

Povodom aktuelnih dešavanja u vezi sa poplavama u našoj zemlji, DDOR NOVI SAD uložiće maksimalan trud da sve prijavljene štete budu procesuirane najbrže moguće.

Osiguranici koji su pretrpeli štetu, ukoliko su u mogućnosti, treba odmah da je prijave telefonom ili lično, pozivom broja našeg Korisničkog centra 021/ 480- 2222, online – posredstvom interneta i našeg web sajta ili u najbližem poslovnom mestu DDOR-a, gde će dobiti i sve potrebne informacije.

Tada će biti provereno da li prijava štete sadrži podatke neophodne za formiranje predmeta i i šta se sve treba uraditi povodom nastalog štetnog događaja ili eventualno kakve dokaze podnosilac treba da priloži.

U situaciji kad su poplavljeni objekti i stvari, treba pristupiti raščišćavanju i sređivanju objekata, procenitelji će naknadno moći da utvrde štetu usled  poplave, na osnovu tragova, a oštećene stvari treba posebno odlagati ili nositi u servise na defektažu ukoliko je oprema u pitanju.

Što se tiče šteta na automobilima, neophodno je da naši osiguranici prijave štetu i da sačekaju dolazak procenitelja, jer drugačije neće moći da se utvrdi uzrok štete.

Dobro bi bilo i fotografisati stanje, ali osiguranike nećemo uslovljavati time. U svakom slučaju fotografija ne može sama da bude dovoljna za prihvatanje štete, pogotovo na automobilima.

S obzirom da su mnogima polise nestale, naknadno će ih  pribaviti u dogovoru sa našom prodajom, na osnovu ličnih dokumenata ili podataka na osnovu kojih će se izvršiti identifikacija.

Svi naši procenitelji su angažovani tamo gde je to moguće, nevezano za osnovanost zahteva, kako bi po prijavi pristupili proceni uzroka i visine štete. Procena se obavlja u skladu sa propisima koji se odnose na ovaj postupak, u skladu sa ugovorom koji osiguranik ima sa DDOR-om, uslovima koji važe za određenu vrstu osiguranja i određenim aktima Kompanije.

Što se tiče iznosa naknade štete,  kod polisa koje imaju osiguran ovaj rizik – dakle rizik od poplava, oni zavise od ugovorene sume osiguranja, koju je prihvatio osiguranik prilikom zaključenja polise. Osiguranjem od poplave obuhvaćene su štete prouzrokovane na osiguranom objektu za vreme trajanja poplave i neposredno posle povlačenja vode.

Podsećamo da je osiguranje od poplave, bujice i visoke vode dopunski rizik, koji je moguće ugovoriti uz polise osiguranja koje pokrivaju osnovne požarne rizike, požar – kod osiguranja imovine i paketa “Moja kućica”, dok je kod osiguranja domaćinstva to ugovoren rizik.

Što se tiče osiguranja useva i plodova, osiguranje od poplave je dopunski rizik. Osnovni rizik je grad (sa uključenim požarom i udarom groma u najvećem broju slučajeva). Kod osiguranja životinja poplava se priznaje kao uzrok nesrećnog slučaja (od kog su životinje osigurane).

Nažalost, u ovakvim situacijama suočavamo se sa činjenicom da je generalno slaba kultura osiguranja objekata u Srbiji, ali uzrok je i nemaština. Dosadašnje krizne situacije izazvane poplavama pokazale su da, nažalost, ni 10% kuća koje su bile poplavljene nisu bile osigurane.

Menadžment DDOR-a NOVI SAD doneo je odluku da za pomoć postradalima od ovih katastrofalnih poplava, donira, zajedno sa zaposlenima 3 miliona dinara. Na  namenski račun Vlade Republike Srbije biće uplaćeno 2 miliona dinara, a 1 milion dinara namenjen je zaposlenima u našoj Kompaniji, čija je imovina stradala u ovim nemilim događajima.

U narednom periodu intenzivno ćemo nastaviti dosadašnja nastojanja da edukujemo građane i ukažemo na važnost osiguranja i imovine i života.