No risk

Želite sigurnost za sebe i svoju porodicu?
Program NO RISK i dopunska osiguranja koja su Vam na raspolaganju, garantuju Vam štednju, dobit i osiguranje života.
Obezbedite sebi i svojoj porodici trostruku sigurnost!

Prednosti DDOR programa NO RISK:

• sigurna štednja uz značajnu dobit;
• zaključivanje polise osiguranja jednostavno, bez zdravstvenog pregleda;
• formiramo poseban fond u u kom se nalaze sredstva No Risk programa. Sredstva fonda se usmeravaju u sigurne i profitabilne investicije, u cilju ostvarenja dobiti za osiguranike;
• mogućnost ugovaranja dopunskog osiguranja.

Uz program NO RISK moguće je zaključiti dopunska osiguranja:

• Smrt usled nezgode
• Smrt usled saobracajne nezgode
• Hiruške intervencije usled nezgode
• Hiruške intervencije usled bolesti
• Teže bolesti
• Prelom Kostiju
• Bolnički dani usled nezgode
• Bolnički dani usled bolesti
• Privremena sprečenost za rad
• Invaliditet
• Invaliditet 100%
• Premium Weiver

Uslovi osiguranja:

• pristupna starost od 0 do 75 godina. Istek najkasnije u 80. godini života;
• minimalno trajanje osiguranja 5, a maksimalno 25 godina;
• mogućnost plaćanja premije mesečno, godišnje ili jednokratnom uplatom.


Obaveštavamo vas da je kompanija „DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad u 2019. godini ostvarila dobit po osnovu uloženih sredstava matematičke
rezerve proizvoda životnog osiguranja NO RISK i SIGURAN PROFIT. Naša kompanija je dostavila dopis o raspoređivanju dobiti svakom klijentu koji je
zaključio ugovor o osiguranju života za slučaj doživljenja – NO RISK i SIGURAN PROFIT, pod uslovom da je polisa bila aktivna ili kapitalisana na dan 31.12.2019. godine, a sve u cilju pravovremenog informisanja klijenata u skladu sa odredbama zakonske regulative i uslova osiguranja.
U obaveštenju je za svaki pojedinačni ugovor o osiguranju prikazano stanje učešća u dobiti, odnosno iznos ukupne pripisane dodatne osigurane
sume od početka trajanja osiguranja. Posebno želimo da napomenemo da u uslovima postojećeg stanja na finansijskom tržištu, ostvareni rezultati
su potvrda kvalitetnog ulaganja i upravljanja sredstvima naših klijenata, koji su nam dugoročno poklonili poverenje.

DDOR osiguranje, Vaš saputnik kroz život!