No risk

Želite sigurnost za sebe i svoju porodicu?
Program NO RISK i dopunska osiguranja koja su Vam na raspolaganju, garantuju Vam štednju, dobit i osiguranje života.
Obezbedite sebi i svojoj porodici trostruku sigurnost!

Prednosti DDOR programa NO RISK:

• sigurna štednja uz značajnu dobit;
• zaključivanje polise osiguranja jednostavno, bez zdravstvenog pregleda;
• formiramo poseban fond u u kom se nalaze sredstva No Risk programa. Sredstva fonda se usmeravaju u sigurne i profitabilne investicije, u cilju ostvarenja dobiti za osiguranike;
• mogućnost ugovaranja dopunskog osiguranja.

Uz program NO RISK moguće je zaključiti dopunska osiguranja:

• dopunski paket osiguranja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Dopunski paket osiguranja od nezgode pokriva 5 rizika, i to: smrt usled nezgode, smrt usled saobraćajne nezgode, trajni invaliditeta od 50% do 100% usled nezgode, prelom kostiju usled nezgode i troškove lečenja usled nezgode.

• dopunsko osiguranje za slučaj potpunog i stalnog invaliditeta. U slučaju nastupanja potpunog i stalnog invaliditet osiguranika osiguravač preuzima obavezu daljeg plaćanja premije, kao i obavezu isplate osigurane sume po isteku ugovora o osiguranju.

Uslovi osiguranja:

• pristupna starost od 0 do 75 godina. Istek najkasnije u 80. godini života;
• minimalno trajanje osiguranja 5, a maksimalno 25 godina;
• mogućnost plaćanja premije mesečno, godišnje ili jednokratnom uplatom.Kompanija „DDOR Novi Sad“ a.d.o. je u 2015. godini ostvarila dobit po osnovu uloženih sredstava matematičke rezerve proizvoda NO RISK i SIGURAN PROFIT. U skladu sa Posebnim uslovima osiguranja po kojima je ugovoreno osiguranje života za slučaj doživljenja izvršena je raspodela ove dobiti u proporciji sa stanjem matematičke rezerve na dan 31.12.2015. godine.

Obaveštavamo Vas da je za 2015. godinu pripisano 4,07% polisama NO RISKA i SIGURNOG PROFITA po osnovu ostvarene finansijske dobiti i tehničke kamate.