DDOR Garant upravljaće Societe penzijskim fondovima

 DDOR GARANT a.d.

Društvo DDOR Garant preuzeće upravljanje dobrovljnim penzijskim fondovima Societe General štednja i Societe General ekvilibrio, saopštili su danas akcionari tih fondova.

Odluka o tome doneta je, kako je objašnjeno, u interesu članova fondova, jer DDOR Garant ima veće tržišno učešće i upravlja većom imovinom.

Za pet godina postojanja Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Societe General, koje ima trižišni udeo od dva odsto, zaključilo je više od 15.000 ugovora o članstvu i upravlja imovinom od preko 420 miliona dinara.

Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom DDOR Garant osnovano je pre sedam godina, a zaključilo je do sada oko 70.000 ugovora i upravlja imovinom od preko 3,2 milijarde dinara.

Narodna banka Srbije dala je inicijalnu saglasnost na Ugovor o prenosu prava upravljanja izmedju Društva Societe General penzije i Društva DDOR-Garant.

Akcionari Društva Sosijete ženeral penzije su banka Societe General Srbija i Sogecap Insurance iz Francuske.

U Srbiji trenutno aktivno radi pet društava koja upravljaju imovinom 12 dobrovoljnih penzijskih fondova.

*Izvor: Beta

Intervju: Miloš Škrbić, Generalni direktor DDOR Garanta

1. Kako ocenjujete preuzimanje fondova Societe Generale Štednja i Societe Generale Ekvilibrio od strane Društva DDOR GARANT?

Preuzimnjem fondova Societe Generale, Društvo za upravljanje DPF DDOR GARANT povećalo je učešće na tržištu mereno neto imovinom i brojem članova. Osim povećanja tržišnog učešća, zaključili smo Ugovor o posredovanju prilikom prodaje sa Societe Generale bankom, pa i kroz taj vid saradnje očekujmo dodatni rast na tržištu.

Društvo trenutno upravlja sa četiri penziona fonda. Do kraja 2013 godine ćemo izvršiti dva spajanja fondova. Fondu SOCIETE GENERALE ŠTEDNJA pripojiće se Fond DDOR GARANT DINAR i nastaće novi fond DDOR GARANT ŠTEDNJA. Fondu DDOR GARANT pripojiće se Fond SOCIETE GENERALE EKVILIBRIO i nastaće novi fond DDOR GARANT EKVILIBRIO. Sa ova dva fonda u zavisnosti od preferencije članova ka riziku omogućićemo im adekvatnu diverzifikaciju ulaganja.

MilošŠkrbić

Miloš Škrbić, Generalni direktor DDOR Garanta

2. Kakve poslovne rezultate očekujete  u 2014. godini: za svoju kompaniju i za oblast penzionih fondova uopšte?

Pred Društvom DDOR GARANT su veliki planovi. Sigurni smo da ćemo u u toku 2014 godine uspešno realizovati viziju da postanemo Društvo sa najvećim brojem članova u Republici Srbiji i lider u industriji. Svojim članovima nastavićemo da ostvarujemo prinose koji su uvek među najvišim na tržištu, a svojim akcionarima profit kroz dividendu. U 2014 godini mnogo očekujemo od naših licenciranih zastupnika iz DDOR osiguranja kao i od  posrednika Societe Generale Banke i Szber banke. Osim toga značajan rast očekujemo i kroz zajednički nastup na tržištu kako sa DDOR osiguranjem tako i sa bankama posrednicima.

 

3. Kakva su Vaša očekivanja za 2014. u pogledu štednje i ekonomije uopšte?

Opšta  kretanja globalnih ekonomskih parametara u okruženju kao što su inflacija, devizni kurs, kamatne stope i nezaposlenost će, kao i tokom proteklog perioda, i u 2014. godini imati presudan uticaj na razvoj industrije dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji.

Dosadašnje poslovanje i razvoj industrije dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji nije se kretao u skladu sa očekivanjima i planovima osnivača društava za upravljanje tim fondovima. Stagniranje broja aktivnih članova, kao i relativno spor rast visine neto-imovine dobrovoljnih penzijskih fondova je direktna posledica duboke ekonomske krize koja utiče na rast stope nezaposlenosti što realno smanjuje kupovnu moć članova dobrovoljnih penzijskih fondova. Ipak i u ovim godinam krize Drruštvo DDOR GARANT opstalo i jedino iz godine u godinu beležilo rast broja klijenata. Očekujemo da se takav trend Društva DDOR GARANT nastavi i u budućnosti.

 4. Koje su prednosti penzionih fondova?

Dobrovoljni penzijski fondovi, kao institucije privatnog penzijskog osiguranja su šansa za sve: nezaposlene, studente, za one koji nemaju dana radnog staža, kao i za sve zaposlene koji žele da dodatno poboljšaju svoje prihode u starosti.Odluka svakog pojedinca da vrši uplatu za obezbeđivanje privatne penzije predstavlja odluku o dugoročnom ulaganju sopstvenih sredstava u cilju ostvarivanja, još jedne, privatne penzije za sebe, ili za svoje naslednike (decu, unuke) u vidu dugoročne „štednje za starost“.

Uplate u dobrovoljni penzijski fond možete vršiti koliko možete i kada možete, ne postoji obaveza redovnih periodičnih uplata, kao što je to slučaj kod sličnih vidova osiguranja. Izostanak jedne uplate ili prestanak daljih uplata ne znači raskid ugovora o članstvu i ne povlači nikakvu odgovornost člana fonda. Uplaćena sredstva ostaju na računu člana fonda sa pripadajućim prinosom, sve dok se ne steknu zakonski uslovi za njihovo povlačenje. Minimalni iznos jednokratne uplate je 500,00 dinara.

Način uplate penzijskog doprinosa je izbor člana fonda može biti: trajni nalog, obustava od zarade (administrativna zabrana), elektronski ili telefonski nalog, lična uplata u poslovnicama banke, poštama i slično. Takođe, uplaćeni penzijski doprinosi mogu se preneti (transferisati) iz drugog dobrovoljnog penzijskog fonda u naš dobrovoljni penzijski fond.

U slučaju smrti člana dobrovoljnog penzijskog fonda, sredstva na njegovom računu prenose se licu koje je član imenovao ugovorom o članstvu, a ukoliko nije određeno lice za nasleđivanje, postupa se u skladu sa odredbama Zakona o nasleđivanju.

5. Šta će biti Vaš glavni adut za narednu godinu?

Društvo „DDOR GARANT“ će u 2014 godini upravljati sa dva fonda. Investiranjem imovine ovih fondova, diverzifikacijom plasmana u fondovima i između fondova obezbedićemo svojim članovima maksimalne prinose uz prihvatljiv nivo rizika.

Kroz saradnju sa DDOR osiguranjem i Societe Generale bankom kao i uz naše resurse očekujemo značajan rast broja članova i rast neto imovine u 2014 godini. Znači kvalitetno investiranje imovine, kontinuirano animiranje i edukacija ljudi u Srbiji o prednostima dobrovoljnih penzija, zajednički nastup na tržištu sa DDOR osiguranjem i Societe Generale bankom dovešće nas tamo gde želimo da budemo, Društvo kome je poverenje poklonio najveći broj klijenata.