Politika privatnosti

Akcionarsko društvo za osiguranje “DDOR Novi Sad” obaveštava Vas da, postupajući u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o licnosti, lične podatke o fizičkim licima, vlasnicima i / ili korisnicima stanova i porodičnih kuća – korisnicima javno komunalnih usluga JKP informatike, prikuplja, obrađuje, koristi i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 DDOR prikuplja i obrađjuje  podatke o ličnosti vlasnika odnosno korisnika stambenih jedinica u svrhu zaključenja i ispunjenja obaveza iz zaključenog  ugovora.

 Prikupljene  podatke  DDOR prosledjuje, po potrebi, svojim zaposlenima JKP informatici  i trećim licima koja po zakonu ili po prirodi posla moraju imati pristup tim podacima.

 Sve podatke o osiguraniku DDOR čuva u skladu sa zakonom kao poslovnu tajnu i obradjuje, primenom svih raspoloživih tehničkih i organizacionih mera zaštite.

 Zbirke  podataka koje DDOR  čuva i obradjuje registruju se u Centralnom registru zbirki podataka u skladu sa zakonom.

 Fizičko lice čiji se podaci obrađuju ima pravo na obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka, pravo na uvid u podatke i  kopiju istih, kao i pravo na opoziv datog pristanka.

 Ukoliko želite da opozovete pristanak, ili imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i sigurnosti Vaših podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o narušavanju privatnosti ili sigurnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na neki od sledećih načina:

▶ Pozivom na„DDOR Korisnički Centar” na broj telefona: 021 480 2222

▶ Slanjem e-maila na: sr.oc.roddnull@rodd

▶ Slanjem pisma na poštansku adresu:

Korisnički centar, Bulevar oslobođenja 92, III sprat, 21101 Novi Sad.

 U slučaju promene podataka osiguranik će obavestiti najbližu poslovnicu “DDOR Novi Sad” a.d.o. u roku od 30 dana od dana nastale promene.

U slučaju nedozvoljene obrade podataka odnosno obrade koja nije u cilju održavanja na snazi zaključenog ugovora i ispunjenju ugovorenih obaveza, Osiguravač  je odgovoran prema fizičkom licu čije podatke prikuplja i obrađuje, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.