ISO standardi

ISO standardi - DDOR „DDOR Novi Sad“ a.d.o. je dobijanjem (2006. godine) i kontinuiranom obnovom sertifikata sistema upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015, kao i sertifikata ISO/IEC 27001:2013 za sistem upravljanja bezbednošću informacija (od 2016. godine), potvrdio svoju usmerenost na efikasnost i efektivnost sistema upravljanja kvalitetom u ispunjavanju zahteva naših klijenata, kao i da svoje usluge pružamo po jasno definisanim procedurama i uz obezbeđivanje visokog stepena informacione bezbednosti, u skladu sa standardima najzahtevnijih tržišta.

Sertifikat ISO 10002:2016 koji se odnosi na sistem postupanja sa prigovorima i predstavlja menadžment kvalitetom u smislu zadovoljstva korisnika usluga, naša kompanija je dobila 2015. godine. Pored toga, sistem je proširen i na neke aspekte bezbednosti na radu i zaštite okoline, što je kompaniju kvalifikovalo da bude prvo osiguravajuće društvo u Srbiji koje je dobilo žig “Zaštićen potrošač”.

Sva tri sistema predstavljaju celinu sa gledišta upravljanja poslovnim procesima u kompaniji “DDOR Novi Sad” a.d.o. i sastavni su deo Integrisanog Menadžment Sistema (IMS).

Poslovanje u skladu sa zahtevima međunarodnih normi, potvrđuje naše trajno opredjeljenje da se trudimo da maksimalno razumemo i ispunimo zahteve kupaca naših proizvoda i usluga, da poboljšavamo njihov kvalitet, da su nam jednako važni i zadovoljstvo naših klijenata i poslovnih partnera i zaposlenih, kao i da smo usmereni ka jačanju pozicije na nacionalnom tržištu.

Zaštitom informacione imovine kompanije, štitimo i lične i poverljve poslovne podatke naših klijenata i poslovnih partnera. Cilj je održanje kvaliteta i kontinuiteta načina poslovanja koje je u najboljem interesu i naše kompanije i naših klijenata.