ISO standardi

„DDOR Novi Sad“ a.d.o. je dobijanjem (2006. godine) i kontinuiranom obnovom sertifikata sistema upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001, sertifikata ISO 27001 koji se odnosi na sistem upravljanja bezbednošću informacija (od 2016. godine), kao i najnovijeg sertifikata ISO 22301 za sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja (od 2021. godine) potvrdio svoju usmerenost na efikasnost i efektivnost sistema upravljanja kvalitetom i kontinuitetom u ispunjavanju zahteva klijenata, kao i da svoje usluge pruža po jasno definisanim procedurama, uz obezbeđivanje visokog stepena informacione bezbednosti, u skladu sa najvišim standardima poslovanja i zahtevima tržišta.

Sertifikat ISO 10002, odnosi se na sistem postupanja sa prigovorima i predstavlja menadžment kvalitetom u smislu zadovoljstva korisnika usluga. Dobijen 2015. godine, sistem je proširen i na određene aspekte bezbednosti na radu i zaštite okoline, što je kompaniju kvalifikovalo za  prvo osiguravajuće društvo u Srbiji koje je dobilo žig “Zaštićen potrošač”.

Svi sistemi predstavljaju celinu sa gledišta upravljanja poslovnim procesima u kompaniji “DDOR Novi Sad” a.d.o. i sastavni su deo Integrisanog Menadžment Sistema (IMS), sa sledećim ciljevima:

  • Maksimalno razumevanje zahteva korisnika naših proizvoda i usluga, konstantno unapređenje njihovog kvaliteta, podjednak značaj zadovoljstva klijenata, poslovnih partnera i zaposlenih, kao i usmerenje ka jačanju pozicije na nacionalnom tržištu.
  • Zaštita informacione imovine kompanije, štitimo i lične i poverljve poslovne podatke klijenata i poslovnih partnera.
  • Održanje kvaliteta i kontinuiteta načina poslovanja, u najboljem interesu kompanije, naših klijenata i saradnika.

Sa čvrstim uverenjem u kvalitet uspostavljenog Integrisanog Menadžment Sistema svojim klijentima i poslovnim partnerima garantujemo:

Ponovljivost, sledljivost i efikasnost u pružanju usluga osiguranja.
Profesionalnost, tačnost i odgovornost u međusobnoj komunikaciji i rešavanju zahteva za uslugama.
Efikasan i efektivan proces prijema i rešavanja prigovora, bez diskiminacije.
Informacije i ostala informaciona imovina štite se na način koji je odgovara potencijalnom bezbednosnom riziku.
Interesi internih i eksternih korisnika, poslovnih partnera i ostalih zainteresovanih strana, uključujući i njihove lične podatke, su u fokusu zaštite u pogledu bezbednosti informacija.
Bezbednost i kontinuitet rada IT resursa i oporavak informacija i sistema u slučaju incidentnih i katastrofalnih događaja.
Stalno preispitivanje i unapređivanje IMS, kako bismo obezbedili sprovođenje usvojenih Politika i postizanje zadatih ciljeva.