Unipol grupa

Unipol grupa

Unipol Gruppo S.p.A. je drugo po veličini osiguravajuće društvo na italijanskom tržištu, prvo u oblasti neživotnog osiguranja i među prvih deset u Evropi. Njene obične akcije su izlistane na Italijanskoj berzi od 1990. godine i uključene su u FTSE MIB indeks. Njeni najveći akcionari su ključne kompanije Italijanskog zadružnog pokreta. Ona ima 14.241 zaposlenog i uslužuje oko 15 miliona klijenata zahvaljujući najvećoj mreži zastupnika u Italiji.

Na konsolidovanom nivou, 31.12.2018. godine, Grupa je imala direktne premije osiguranja od 12,4 mlrd €, od čega je 8,0 mlrd € u neživotnom osiguranju i 4,4 mlrd € u životnom.

Pjerluiđi Stefanini je direktor, dok je Karlo Cimbri na poziciji upravnog direktora i izvršnog direktora Grupe.

Grupa primenjuje strategiju integrisane ponude kako bi pružila najveći izbor proizvoda osiguranja i finansijskih proizvoda i usluga, i naročito je aktivna u oblasti dopunskog penzionog i zdravstvenog osiguranja. Njen cilj je da ponudi pojedincima, domaćinstvima i kompanijama veću sigurnost i veru u budućnost, prateći njihove izbore po pitanju zaštite, uštede i kvaliteta života, uz obezbeđivanje održivog dugoročnog rasta u korist svih zainteresovanih strana: akcionara, klijenata, zastupnika, zaposlenih, dobavljača i zajednice.Sektor osiguranja

Grupa posluje u sektoru usluga osiguranja prvenstveno kroz kompaniju UnipolSai Assicurazioni S.p.A., takođe izlistanoj na berzi. Ova kompanija je lider u Italiji u neživotnom osiguranju, pre svega AO osiguranju.

Ona posluje u oblasti direktnog osiguranja kroz kompaniju Linear Assicurazioni i u sektoru zdravstva kroz specijalizovanu kompaniju UniSalute: obe kompanije kontroliše UnipolSai, čiji obim poslovanja uključuje i pružaoce usluga posebno posvećene servisiranju i opravci automobila i upravljanju „crnim kutijama“ za osiguranje motornih vozila i druga osiguranja. Unipol grupa takođe posluje u oblasti bankoosiguranja kroz kompanije Arca Vita i Arca Assicurazioni, koje kontroliše podružnica UnipolSai (a koje distribuiraju životne i neživotne polise putem korporativnih grupa banaka Banca Popolare dell’Emilia Romagna, u kojoj Unipol grupa ima udeo od 19,998%, Banca Popolare di Sondrio i drugih banaka), kao i kroz druga zajednička ulaganja sa vodećim italijanskim bankarskim operaterima.

Grupa je aktivna i van granica Italije. Štaviše, UnipolSai posluje u Srbiji putem svoje podružnice DDOR Novi Sad.Sektori finansija i nekretnina

U oblasti finansija, Grupa posluje putem UnipolRec, kompanije specijalizovane za upravljanje nenaplativim kreditima.

U sektoru nekretnina, Grupa je vodeći operater na italijanskom tržištu po pitanju sredstava. Ona poseduje objekte od velike istorijske, simbolične i arhitektonske vrednosti, i oživljava ih kao deo svog Urban Up projekta koji je fokusiran na izučavanje i renoviranje ovih bitnih zgrada.

Putem svoje podružnice UnipolSai, Grupa je bitan igrač u italijanskoj hotelijerskoj industriji sa svojim brendom Gruppo UNA, u ratarskoj industriji sa brendom Tenute del Cerro i u lučkom sektoru sa brendom Marina di Loano.


Korporativni kanali

Poslednjih godina, Unipol grupa je konsolidovala svoju svest o brendovima u finansijskoj zajednici povećavši svoje prisustvo u novim medijima, sa ciljem strateške komunikacije u svim kanalima korporativne komunikacije. To je postepeno dovelo do kreiranja korporativnih profila na društvenim mrežama LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook and Instagram, kao i do našeg sopstvenog bloga Changes, čime je povećana vidljivost mnogim projektima i inicijativama koje pokazuju posvećenost sa kojom Unipol deli korporativne vrednosti i promoviše događaje.