Unipol grupa

Unipol grupa

Unipol Gruppo S.p.A. je druga po veličini osiguravajuća grupa na italijanskom tržištu, prva u neživotnom osiguranju, i među deset najvećih u Evropi.

Njene obične akcije su izlistane na italijanskoj berzi od 1990. i uključene su u FTSE MIB indeks. Njeni glavni akcionari su ključne kompanije italijanskog kooperativnog pokreta. Ona broji 11.836 radnika i uslužuje oko 17 miliona klijenata zahvaljujući najvećoj mreži zastupnika u Italiji.

Na konsolidovanom nivou, 31. decembra 2020. godine, Grupa je imala direktnu premiju osiguranja od 12,2 mlrd €, od čega je 7,9 mlrd € u neživotnom i 4,3 mlrd € u životnom osiguranju.

Pierluigi Stefanini je predsednik, dok je Carlo Cimbri upravni direktor i izvršni direktor Grupe.

Grupa primenjuje strategiju integrisane ponude kako bi obezbedila najširi niz finansijskih i osiguravajućih proizvoda i usluga, i naročito je aktivna u oblasti dobrovoljnog penzionog i zdravstvenog osiguranja. Cilj joj je da ponudi pojedincima, domaćinstvima i kompanijama veću bezbednost i sigurnost u budućnost, prateći njihove izbore po pitanju zaštite, štednje i kvaliteta života, a istovremeno obezbeđujući održivi dugoročni rast za dobrobit svih zainteresovanih strana: akcionara, potrošača, zastupnika, zaposlenih, dobavljača i zajednice.

Sektor osiguranja

Grupa posluje u sektoru usluga osiguranja uglavnom kroz kompaniju UnipolSai Assicurazioni S.p.A., koja je takođe izlistana na berzi i koja je lider u Italiji u neživotnom osiguranju, pogotovo u osiguranju auto-odgovornosti.

U direktnom osiguranju, ova Grupa posluje kroz Linear Assicurazioni dok u zdravstvenom osiguranju posluje kroz specijalizovanu kompaniju UniSalute: obe kompanije su pod kontrolom UnipolSai, čiji obim poslovanja takođe uključuje pružaoce usluga koji su posvećeni servisiranju i popravci automobila, kao i upravljanju „crnim kutijama“ za motorno i nemotorno osiguranje. Unipol Grupa posluje i u oblasti bankoosiguranja kroz kompanije Arca Vita i Arca Assicurazioni, kojima upravlja podružnica UnipolSai (koje vrše distribuciju životnih i neživotnih polisa kroz korporativne grupe Banca Popolare dell’Emilia Romagna, u kojoj Unipol Grupa ima udeo od 19,73% od 31. marta 2020. godine, Banca Popolare di Sondrio i drugih banaka), i kroz druga zajednička ulaganja stvorena sa vodećim italijanskim bankarskim operaterima.

Grupa je takođe aktivna van granica Italije. Štaviše, UnipolSai posluje u Srbiji kroz podružnicu DDOR Novi Sad.

Sektori finansija i nekretnina

U oblasti finansija, Grupa posluje kroz UnipolRec, kompaniju specijalizovanu za upravljanje nenaplativim kreditima.

U sektoru nekretnina, Grupa je vodeći operater na italijanskom tržištu po pitanju imovine. Ona poseduje nekretnine od značajne istorijske, simbolične i arhitektonske vrednosti, koje oživljava kao deo projekta Urban Up fokusiranog na proučavanje i renoviranje ovih značajnih zgrada.

Kroz podružnicu UnipolSai, Grupa je takođe bitan igrač u italijanskoj hotelskoj industriji sa svojim brendom Gruppo UNA, u ratarskoj industriji sa brendom Tenute del Cerro  i u sektoru lučkih objekata sa brendom  Marina di Loano.

Korporativni kanali

U poslednjih nekoliko godina, Unipol Grupa je konsolidovala svest o brendu u finansijskoj zajednici povećavanjem svog prisustva u novim Medijima, sa ciljem strateške koordinacije svih korporativnih komunikacionih kanala. Ovo je postepeno dovelo do kreiranja korporativnih profila na društvenim mrežama LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook and Instagram, kao i sopstvenog bloga Changes. Time je povećana vidljivost mnogim projektima i inicijativama koje pokazuju posvećenost sa kojom Unipol deli svoje korporativne vrednosti i promoviše događaje.