Poziv oštećenim putnicima MITOS TRAVEL DOO Beograd

“DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad upućuje poziv oštećenim putnicima MITOS TRAVEL DOO Beograd, MB: 20973595 usled otkaza putovanja, da u što kraćem roku podnesu odštetni zahtev (prijavu štete) kompaniji „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad po osnovu polise osiguranja garancije putovanja.  Kako bi stručne službe, bile što efikasnije i u mogućnosti da brzo i profesionalno obave neophodnu proceduru, potrebno je da se dostavi kompletna dokumentacija definisana u nastavku.

Radi nadoknade štete po osnovu garancije putovanja je neophodno je da odštetni zahtev bude kompletan, što podrazumeva sledeću dokumentaciju:

 1. Potvrda turističke agencije o garanciji putovanja koja sadrži sledeće podatke: broj izdate garancije putovanja, datum izdavanja garancije, ime i prezime putnika, prodajnu cenu turističkog putovanja, mesto datum i vreme početka turističkog putovanja, odredište putovanja i period boravka;
 2. Program putovanja/opšte uslove putovanja uručene prilikom zaključenja ugovora o putovanju,
 3. Ugovor o putovanju – turistički aranžman;
 4. Potvrda turističke agencije da je putnik platio ukupnu ili deo cene putovanja;
 5. Računi na ime putnika sa potvrdom/dokazom da su računi plaćeni detaljnom specifikacijom troškova;
 6. Kopija kartice dinarskog tekućeg računa
 7. Popunjen obrazac Prijave – zahteva za naknadu štete po osnovu osiguranja garancije putovanja (obrazac u prilogu dopisa).
 8. Izjava korisnika osiguranja

Odštetni zahtevi se podnose na jedan od dva sledeća načina:

 

 1. Prijava odštetnog zahteva slanjem gore navedene dokumentacije poštom
 • Obrazac za prijavu odštetnog zahteva možete preuzeti OVDE.
 • Izjavu korisnika osiguranja možete preuzeti OVDE.

Oštećeno lice popunjava obrazac, unoseći podatke u sva polja, ukjučujući i identifikacione podatke, JMBG, broj računa za uplatu sredstava i slično.

Kompletnu dokmentaciju oštećeno lice šalje u jednoj koverti na adresu: Poštanski fah 149, 21101 Novi Sad (poštanski fah „DDOR-a Novi Sad“ a.d.o.). Kao potvrdu o slanju odštetnog zahteva, oštećeno lice će koristiti dokaz o poslatoj pošiljci, koju izdaje JP „Pošta Srbije“.

 

 1. Podnošenje odštetnog zahteva u svim poslovnim mestima kompanije „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad
 • Obrazac prijave štetnog događaja možete preuzeti OVDE.
 • Izjavu korisnika osiguranja možete preuzeti OVDE.

Oštećeno lice odštetni zahtev podnosi u ovom slučaju u poslovnim prostorijama kompanije „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad po svom izboru, a prema sledećem spisku lokacija.

Popunjene Obrazac i Izjavu, unoseći podatke u sva polja, uključujući i identifikacione podatke: JMBG, broj računa za uplatu sredstava i slično, uz gore navedenu dokumentaciju, oštećeno lice je potrebno da preda zaposlenom u kompaniji „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad.

 

Rok za podnošenje odštetnih zahteva

Pozivaju se svi oštećeni da svoje potraživanje prijave u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 01.06.2023,  imajući u vidu ograničenu sumu osiguranja po zaključenom ugovoru o osiguranju garancije putovanja MITOS TRAVEL DOO Beograd, te činjenicu postojanja mogućnosti eventualne procentualne isplate naknade iz osiguranja svakom podnosiocu zahteva.

Naime, ukoliko nakon proteka navedenog roka eventualno dođe do iscrpljenja osigurane sume po osnovu procentualne isplate oštećenima koji su podneli zahteve za naknadu štete u tom roku, osiguravač neće biti u mogućnosti da izvrši bilo kakvu isplatu po naknadno zaprimljenim prijavama.

 

„DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad će redovno informisati sva oštećena lica putem medija i svog zvaničnog internet sajta o narednim koracima u vezi sa ovim slučajem.

Oštećena lica se mogu informisati o načinu prijave odštetnih zahteva i besplatnim pozivom Korisničkog centra kompanije „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad broj – 0800303301.