VAŽNO OBAVEŠTENJE O ISPLATI NAKNADA SVIM OŠTEĆENIM PUTNICIMA SAB TRAVELA I JAZZ TRAVELA

Novi Sad, 17. 09. 2018.

VAŽNO OBAVEŠTENJE O ISPLATI NAKNADA SVIM OŠTEĆENIM PUTNICIMA

SAB TRAVELA I JAZZ TRAVELA

Proces isplate naknada počeo je, kako smo i najavili – u petak 14. 09. 2018. godine

 „DDOR Novi Sad“ a.d.o. je kako smo i obećali, počeo isplatu naknade po osnovu svih podnetih i ispravnh odštetnih zahteva: isplaćeno je prvih 708 naknada, u ukupnom iznosu od 21.747.381 RSD. Takodje, nastavljamo da pribavljamo ispravne podatke u slučajevima kada su podneti zahtevi sa nedostajućim ili neispravnim podacima za isplatu (lični podaci, broj tekućeg računa), kao i da kontaktiramo putnike koji još uvek nisu podneli odštetne zahteve.

Kao posledica insolventnosti organizatora putovanja SAB Travel iz Beograda i neispunjenja naloga datog od strane turističke inspekcije, dana 07.07.2018. godine aktivirane su polise Garancije putovanja na kojima je osiguranik, Organizator putovanja SAB Travel, a ugovarač osiguranja YUTA. Osiguravač na obe polise je „DDOR Novi Sad“ a.d.o.

Polisa br. 661624346 pokriva period od 25.01.2017. do 25.01.2018. godine, a polisa br. 663773067 period od 25.01.2018. do 25.01.2019. godine. Svaka polisa ima iscrpivi limit za naknadu šteta od 300.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

U skladu za Zakonom o Turizmu i Pravilnikom o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja. U zavisnosti od vrste organizovanog putovanja, svaki putnik u momentu Zaključenja ugovora o putovanju dobija i Garanciju putovanja sa svim neophodnim informacijama, uključujući informaciju o broju polise i osiguravača.

Nakon utvrđivanja statusa insolventnosti i aktiviranja garancije putovanja, „DDOR Novi Sad“ a.d.o. je 13.07.2018. godine javno pozvao sve oštećene putnike da našoj kompaniji podnesu odštetne zahteve sa neophodnom pratećom dokumentacijom u roku od 45 dana. Omogućeno je da se odštetni zahtevi šalju poštom ili da se predaju lično na svim poslovnim mestima „DDOR- Novi Sad“ a.d.o.

Nakon isteka roka od 45 dana nastavili smo da primamo odštetne zahteve. Do danas je podneto ukupno 2020 odštetnih zahteva, u ukupnom iznosu od 76.486.505 RSD.

Svi primljeni odštetni zahtevi su obrađeni, priložena dokumentacija je analizirana i kontrolisana. Neophodnu dokumentaciju činili su: Ugovor o putovanju, garancija putovanja dobijena uz Ugovor o putovanju i dokazi o izvršenoj uplati. Predmet naknade je iznos koji su putnici, odnosno nosioci Ugovora o putovanju, uplatili, za šta imaju odgovarajući dokaz.

Od primljenih odštetnih zahteva, iznos od 31.350.230 RSD  odnosi se na polisu br. 661624346 koja pokriva period od 25.01.2017. godine do 25.01.2018. godine, a iznos od 45.136.275 RSD odnosi se na polisu br. 663773067 koja pokriva period od 25.01.2018. godine do 25.01. 219. godine, a sve u zavisnosti od datuma kada je sklopljen svaki pojedinačni Ugovor o putovanju.

Pored primljenih odštetnih zahteva, „DDOR Novi Sad“ a.d.o., a na osnovu nalaza Turističke inspekcije, ima saznanja o postojanju još aranžmana po kojima nisu podneti odštetni zahtevi. Imajući u vidu ovaj podatak, naša kompanija je u obavezi da izvrši i rezervaciju sredstava za buduće odštetne zahteve koji još uvek nisu podneti.

Takodje, u skladu sa Zakonom o turizmu, Pravilnikom o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora ispuniti organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja i Uslovima osiguranja, „DDOR Novi Sad“ a.d.o. mora da nadoknadi i troškove trećih lica koje su  imala, a u vezi sa neophodnom repatrijacijom, odnosno povratkom putnika koji su u momentu prestanka rada organizatora putovanja bili van zemlje i čiji povratak nije bio obezbeđen.

U skladu sa tim, „DDOR Novi Sad“ mora da uplati raznim prevoznicima, odnosno YUTA-i koja je urgento organizovala i snosila trošak ovog transporta,  iznos od 3.333.181 RSD, odnosno iznos od 2.763.137 RSD po polisi br. 661624346, za period 25.01.2017.25.01.2018. godine i iznos od 570.044 RSD, po polisi br. 663773067 za period 25.01.2017.25.01.2018. godine . Ovi iznosi se nadoknadjuju u okviru istog ukupnog maksimalnog limita polise od 300.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Zbog svega gore navedenog, ukupan iznos podnetih odštetnih zahteva po polisi br. 661624346za period 25.01.2017.-25.01.2018. godine je 31.350.229 RSD, dok je rezervisan iznos od 1.119480 RSD za buduće zahteve, što ukupno čini 32.469.709 RSD, što je manje od dinarske protivvrednosti limita ove polise, umanjene za troškove repatrijacije (32.759.413 RSD), tako da će svi zahtevi po Ugovorima o putovanju iz ovog perioda biti nadoknadjeni u celosti.

Ukupan iznos podnetih odštetnih zahteva po polisi br. 663773067, za period 25.01.2018.-25.01.2019. godine je 45.136.275 RSD, dok je rezervisan iznos od 6.327.303 RSD za buduće zahteve, što ukupno čini 51.463.578 RSD, što je više od dinarske protivvrednosti limita ove polise umanjene za troškove repatrijacije (34.952.505 RSD), tako da će naknade po svim zahtevima i rezervisanim ugovorima za ovaj period biti proporcionalno umanjeni, odnosno isplatiće se 67,9 % dokumentovanih troškova koje su putnici imali.

Nakon što konstatujemo da su svi oštećeni podneli odštetne zahteve i ukoliko utvrdimo da je nakon njihove naknade preostalo još sredstava do iscrpljenja ukupnog limita polise, DDOR će proporcionalno isplatiti i taj preostali deo, svim oštećenima putnicima koji su dobili umanjenu naknadu.

Kada je u pitanju osigurani slučaj JAZZ Travel-a iz Čačka, situacija je jednostavnija.

Ukupan broj podnetih odštetnih zahteva je 245 čiji je ukupan iznos 9.659.934 RSD, što je manje od limita polise na kojoj je JAZZ travel osiguranik, tako da će svi oštečeni putnici ovog organizatora putovanja biti nadokadjeni u celosti.

Posebno, želimo da se zahvalimo na strpljenju  svim građanima – putnicima gore pomenutih turističkih agencija, koji su podneli odštetne zahteve.

DDOR osiguranje će nastaviti redovno da informiše oštećene putnike i javnost o toku procesa obrade odštetnih zahteva i isplata naknada.