ŽIVOTNO OSIGURANJE KORISNIKA KREDITA – fiksna rata premije

Proizvod obezbeđuje finansijsku sigurnost porodici u danima kada im je to najpotrebnije.
Osiguranje života za slučaj smrti korisnika kredita je prvenstveno namenjeno plaćanju ostatka duga po osnovu kredita u slučaju smrti osigurane osobe.

Prednosti proizvoda:

  • Osigurane sume se definišu na osnovu kamatne stope anuitetnog plana korisnika kredita, čime se u svakom trenutku obezbedjuje osiguranje na sumu koja odgovara ostatku duga.
  • Gratis pokriće u poslednjim godinama trajanja osiguranja – period plaćanja premije je kraći u odnosu na trajanje osiguranja i iznosi 80% od perioda trajanja osiguranja. Korisnik kredita – osiguranik pak ima pokriće tokom čitavog trajanja otplate kredita.

Primer:

Za trajanje osiguranja od 20 godina, premija se plaća 16 godina.
Za trajanje osiguranja od 120 meseci, premija se plaća 96 meseci.
Brz i efikasan način zaključivanja polise
.
Fiksna rata premije tokom trajanja osiguranja.
Porodica ne nasleđuje dug po kreditu i ostaje finansijski zaštićena.

DDOR Cube

 

Uslovi osiguranja:

  • osiguranje života za slučaj smrti korisnika kredita sa opadajućim sumama mogu da zaključe osobe od 14 do 74 godina starosti, a osiguranje može da važi do 75. godine života;
  • minimalno trajanje osiguranja je 1 godina, a maksimalno 40 godina;
  • ugovorena premija se može plaćati mesečno, godišnje i jednokratno;
  • visina osigurane sume odgovara visini preostalog iznosa osnovnog duga kredita u skladu sa originalnim anuitetnim planom. U slučaju da je osigurana suma iznad tog iznosa u trenutku osiguranog slučaja, razlika se isplaćuje imenovanim korisnicima.
  • osiguranje može da se zaključi kao devizno ili dinarsko.