ŽIVOTNO OSIGURANJE KORISNIKA KREDITA – promenljiva rata premije

Proizvod obezbeđuje finansijsku sigurnost porodici u danima kada im je to najpotrebnije.
Osiguranje života za slučaj smrti korisnika kredita je prvenstveno namenjeno plaćanju ostatka duga po osnovu kredita u slučaju smrti osigurane osobe.

Prednosti proizvoda:

  • Osigurane sume se definišu na osnovu anuitetnog plana korisnika kredita, čime se u svakom trenutku obezbeđuje osiguranje na sumu koja odgovara ostatku duga.
  • Osigurana suma prati anuitetni plan otplate kredita, te kako se približava kraj otplate kredita tako i premija osiguranja opada.
  • Brz i efikasan način zaključivanja polise.
  • Porodica ne nasleđuje dug po kreditu i ostaje finansijski zaštićena.
DDOR Cube

Uslovi osiguranja:

  • osiguranje života za slučaj smrti korisnika kredita sa opadajućim sumama mogu da zaključe osobe od 14 do 74 godina starosti, a osiguranje može da važi do 75. godine života;
  • minimalno trajanje osiguranja je 1 godina, a maksimalno 30 godina (period otplate kredita);
  • ugovorena premija se može plaćati godišnje i jednokratno;
  • visina osigurane sume odgovara visini preostalog iznosa osnovnog duga kredita u skladu sa originalnim anuitetnim planom. U slučaju da je osigurana suma iznad tog iznosa u trenutku osiguranog slučaja, razlika se isplaćuje imenovanim korisnicima.
  • osiguranje može da se zaključi kao devizno ili dinarsko.