Bazalni metabolizam: evo kako da ga lako izračunate

Bazalni metabolizam može da se definiše kao najmanja količina kalorija koja je našem organizmu potrebna da bi preživeo. Važno je da se izračuna, na primer, kada je potrebno da se napravi prilagođena ishrana ili kada neko želi da na odgovarajući način kontroliše svoju težinu. Da vidimo, dakle, šta je tačno bazalni metabolizam i kako da ga izračunamo pomoću nekih jednačina.

skynesher/gettyimages.it

ŠTA JE BAZALNI METABOLIZAM

Koncept bazalnog metabolizma se odnosi na količinu energije koju koristi ljudsko telo u stanju odmora da bi održalo svoje vitalne funkcije, kao što je cirkulacija krvi, disanje i moždani rad. Metabolizam osobe, međutim, nije samo bazalni metabolizam. Poslednje pomenutom – koji se meri kalorijama – dodaje se potrošnja kalorija usled aktivnosti koje obavljamo tokom dana i nutritivna termogeneza, odnosno energija koja se stvara varanjem. Uopšteno govoreći, kod zdravih osoba sa sedećim životnim stilom bazalni metabolizam predstavlja približno 65-75% ukupne energetske potrošnje.

Postoje različiti elementi koji mogu da utiču na bazalni metabolizam, konkretno:

 • pol i uzrast: pripadnost muškom ili ženskom rodu je značajno u ovom smislu jer muškarci imaju veli bazalni metabolizam u odnosu na žene. Starije, pak, osobe, imaju smanjen BM.
 • Visina, težina i telesni sastav, što je termin koji označava odnos masnog i mišićnog tkiva u organizmu. Mišićna masa, naime, traži više energije, potreban joj je veći kalorijski unos; stoga povećanje mišićne mase može povećati bazalni metabolizam.
 • I drugi aspekti kao što su hormonski faktori, temperatura, suviše restriktivni načini ishranemogu da imaju uticaj.

„BRZ” ILI „SPOR” METABOLIZAM, ŠTA TO TAČNO ZNAČI?

Šta se podrazumeva pod „brzim” ili „sporim” metabolizmom? Uz komentar da bi bilo ispravnije govoriti o „visokom” i „niskom” metabolizmu, što u prvom slučaju znači da organizam uspeva da brže transformiše hranu koju unosi u energiju, dok mu je u drugom potrebno više vremena. Razlike između ove dve vrste metabolizma potiču iz različitih aspekata, među kojima su genetika i životni stil.

djiledesign/gettyimages.it

ČEMU SLUŽI POZNAVATI I RAČUNATI BAZALNI METABOLIZAM?

Razumevanje sopstvenog metabolizma je korisno da bi se izračunale kalorije koje se potroše svakog dana. Informacija o tome koliko se kalorija troši je potrebna da bi se definisao potreban kalorijski unos da bi se smanjila ili održala telesna masa ili da bi se povećala mišićna masa. Konkretno, kao što objašnjavaju stručnjaci, poznavanje bazalnog metabolizma je od ključne važnosti da bi se napravila prilagođena dijeta, koja odgovara individualnim energetskim potrebama.

KAKO SE RAČUNA BAZALNI METABOLIZAM?

Postoje različite metode za računanje bazalnog metabolizma. Tu spadaju instrumentalne metode kao što je indirektna kalorimetrija. Reč je o neinvazivnoj tehnici koja predviđa merenje udahnutog kiseonika i proizvedenog ugljen-dioksida, što omogućava da se na prilično precizan način proceni količina kalorija koje su potrebne da bi se zadovoljile osnovne energetske potrebe osobe. Tokom procene pacijent mora da leži na krevetu i diše u providni šlem posebno projektovan u ovu svrhu.

Postoje i matematičke formule koje se zasnivaju na promenljivima kao što su uzrast, pol, masa i visina, koje omogućavaju da se približno proceni bazalni metabolizam, i ove formule su dostupne i u onlajn kalkulatorima. U svakom slučaju, kada želite da precizno izračunate ovu vrednost, možda zato što želite da izmenite svoju ishranu u cilju smanjenja telesne mase, od ključnog je značaja da se uvek obratite stručnjacima. Oni će predložiti najprikladnije i najpouzdanije metode za računanje bazalnog metabolizma i ono što treba preduzeti da bi se postigli odgovarajući ciljevi.

Posle ovog neophodnog uvoda, da pogledamo bliže dve od jednačina koje se najčešće koriste za računanje bazalnog metabolizma, uz praktične primere.

nensuria/gettyimages.it

 

Jednačina Haris-Benedikt

Među najčešće korišćenim navodimo jednačinu Haris-Benedikt koja se zasniva na sledećim promenljivima: masa, visina, pol i uzrast. Osim toga, formula predviđa dve različite računice za muškarce i za žene, da vidimo koje su.

Računica za muškarce:

66,5 + (13,7 × masa u kg) + (5 × visina u cm) – (6,8 × starost).

Računica za žene:

65,5 + (9,6 × masa u kg) + (1,8 × visina u cm) – (4,7 × godine)

Da uradimo praktičan primer da bismo bolje razumeli: da pokušamo da izračunamo bazalni metabolizam za Marka, muškarca od 35 godina, visokog 170 cm sa 65 kg telesne mase. Fomula je sledeća:

66,5 + (13,7 × 65) + (5 × 170) – (6,8 × 35).

Dobiće se rezultat 1569 kcal, što je energija koju Markov organizam troši u mirnom stanju. Kao što je već rečeno, reč je samo o približnoj računici, koja može da bude podložna greškama, zbog čega je ključna podrška specijaliste da bi računanje bilo ispravno.

Jednačina Miflin-St.Jeor

Druga jednačina koja se koristi je Mifflin-St Jeor-ova. I u ovom slučaju imamo dve računice u zavinosti od pola.

Računica za muškarce:

(10 x masa u kg) + (6,25 x visina u cm) – (5 x godine ) + 5

Računica za žene:

(10 x masa u kg) + (6,25 x visina u cm) – (5 x godine ) – 161

Ako ponovo uzmemo prethodniprimer imaćemo sledeće:

(10 x 65) + (6,25 x 170) – (5 x 35) + 5

Rezultat će u ovom slučaju biti 1892,5 kcal.  Prijavite se na naš newsletter

   

  KAKO ODRŽATI EFIKASAN METABOLIZAM

  Uz napomenu da je, kao što smo već rekli, pre nego što izmenimo ishranu ili životni stil, ključno da se obratimo stručnjacima da bismo dobili odgovarajuća uputstva prilagođena nama, kako kada je reč o ishrani, tako i kada je reč o vrsti odgovarajuće fizičke aktivnosti, prema rečima stručnjaka dva ključna elementa za efikasan metabolizam sumotorička aktivnost (naročito se preporučuje aktivnost aerobnog tipa, kao što je brzo hodanje) i zdrava i uravnotežena ishrana, koja u potpunosti može da zadovolji potrebe našeg organizma.

   

  Kako biste bili sigurni, vi i vaša porodica, svakako jedan od saveta je takođe, sklapanje polise Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u DDOR-u. Ova važna odluka treba da nađe svoje mesto na vašoj listi prioriteta, jer pruža ključnu podršku za očuvanje mentalnog zdravlja.

   

  Izvori: https://blogunisalute.it/metabolismo-basale-calcolo/

   

  grupposandonato.it

  humanitasalute.it

  aidap.org

   

  autori UniSalute