Maslovljeva piramida (hijerarhija ljudskih potreba) i važnost samoostvarenja na poslu

Maslovljeva piramida (hijerarhija ljudskih potreba) i važnost samoostvarenja na poslu

Samoostvarenje, odnosno želja da se do krajnjih granica razviju sopstveni potencijali, jedna je najmoćnijih težnji čoveka i glavni pokretač koji ga podstiče na delovanje. Ovaj princip je u osnovi Maslovljeve piramide, motivacionog modela po kome je osoba tokom čitavog života vođena željom da zadovolji čitav niz materijalnih i društvenih potreba: želi da preživi, ali i da raste, evoluira, afirmiše se, iskaže sav svoj potencijal. Šema koja može da se primeni i na oblast rada, gde samoostvarenje znači da možete da računate na sigurnost zarade, ali i na to da se osećate cenjeni i vrednovani zbog svoje stručnosti i zbog svoje uloge.

U ovom članku pokazaćemo šta je to Maslovljeva piramida i kojih je to 5 osnovnih ljudskih potreba izdvojeno ovim modelom. Potom ćemo analizirati koji profesionalni ciljevi odgovaraju ovim potrebama i zašto je važno da se oni ostvare za dobrobit zaposlenih i kompanije.

ŠTA JE MASLOVLJEVA PIRAMIDA

Maslovljeva piramida je motivacioni model ljudskog razvoja koji je 1954. godine predstavio američki psiholog Albert Maslov. Zasniva se na hijerarhiji potreba, raspoređenih na jednoj šemi u obliku piramide, koje usmeravaju delovanje osobe i od čijeg zadovoljenja zavise njen opstanak i samoostvarenje.  Prijavite se na naš newsletter

  Pet POTREBA MASLOVLJEVE PIRAMIDE

  Maslov je izdvojio pet osnovnih potreba. U osnovi piramide se nalaze primarne potrebe, kao što su hrana i san, dok se, penjući se  ka vrhu, susrećemo sa sekundarnim potrebama,  gde se javljaju društveni odnosi i ambicije pojedinca. Jednom kada ljudsko biće oseti da je zadovoljilo svoje osnovne potrebe, javljaju se nove potrebe, višeg nivoa, koje treba zadovoljiti. Hajde da ih detaljno istražimo.

  Fiziološke potrebe

  Fiziološke potrebe su one koje se odnose na preživljavanje, kao što su jelo i piće, odmor i sklonište za zaštitu. Po Maslovljevom shvatanju, ovo su prve potrebe koje se zadovoljavaju zbog našeg prirodnog instinkta za preživljavanjem.

  Potreba za sigurnošću

  Potreba za sigurnošću odgovara želji za stabilnošću, zaštitom i odsustvom opasnosti i uskraćenosti, koje proizilaze iz ekonomskih teškoća ili bolesti. U stvari, koncept sigurnosti obuhvata sve oblasti života, od zdravlja do finansija, od profesionalne do emocionalne sfere.

  Potreba za pripadnošću

  Čovek je „društvena životinja“ i kao takav želi da bude deo grupe: potreba za pripadanjem ima veze upravo sa željom svakog pojedinca da se oseća kao član zajednice, da voli i da bude voljen, da ima društvene i emotivne odnose, porodicu i prijatelje na koje može da računa i za koje zna da im je važan.

  Potreba za uvažavanjem

  Potreba za uvažavanjem odgovara čovekovoj želji za odobravanjem. Maslov ih deli na dve kategorije: samopoštovanje, odnosno pozitivan sud koji osoba ima o sebi, njegova svesnost da su on / ona osoba koja je sposobna,  kvalitetna i da je u stanju da ostvari sopstvene ciljeve i zavredi uvažavanje drugih osoba, koje se sastoji u prepoznavanju i poštovanju koje dolazi spolja.

  Maslovljeva piramida

  VioletaStoimenova/gettyimages.it

   
  Potreba za samoostvarenjem

  Potreba za samoostvarenjem zauzima sam vrh Maslovljeve piramide, stoga predstavlja najviši nivo u hijerarhiji težnji ljudskog bića. Ona je satkana od želje da se do krajnjih granica razvije sopstveni potencijal: samoostvarenje znači isticanje sopstvenog identiteta, razumevanje sopstvenih potreba i njihovo ostvarenje, lično usavršavanje i sposobnost da se postigne ono što se oduvek želelo, korišćenjem sopstvenih mentalnih i fizičkih sposobnosti.

  Ova potreba može da bude zadovoljena u svim oblastima života: na ličnom planu, u porodici, na poslu, u sportu, u hobijima, u prijateljstvu. Sve je to veoma subjektivan koncept koji se ispoljava na različite načine, od osobe do osobe. Međutim, nemogućnost da se zadovolji sopstvena želja za samoostvarenjem svakoj osobi donosi osećaj frustracije i lošeg stanja.

  MASLOVLJEVA PIRAMIDA U POSLOVNOM SVETU

  Poslovni svet je jedna od oblasti u kojoj je Maslovljeva piramida našla široku primenu. Isti motivacioni nagon, koji je, prema Maslovu, osnovni koji tera čoveka da deluje, usmerava, dakle, i njegovo ponašanje na poslu: u početku će svaki pojedinac biti pokrenut željom da zadovolji svoje osnovne potrebe, a potom, kada ostvari ovaj cilj, nastojaće da napreduje u svojoj karijeri kako bi postigao i druge ciljeve i konačno dostigao najviši, odnosno maksimalni razvoj svog potencijala.

  Primenjen u poslovnom svetu, model predstavljen Maslovljevom piramidom postaje put profesionalnog rasta koji se razvija na skali sve ambicioznijih ciljeva – od zarađivanja plate do preuzimanja odgovornosti – što je ključ zadovoljstva zaposlenog.

  MASLOVLJEVE LJUDSKE POTREBE I PROFESIONALNI CILJEVI

  Sada ćemo da vidimo koje profesionalne težnje odgovaraju svakoj od pet Maslovljevih osnovnih ljudskih potreba i zašto ih je važno ostvariti za dobrobit zaposlenih i razvoj kompanije.

  • Lični dohodak za zadovoljenje fizioloških potreba: za postizanje primarnog cilja preživljavanja, neophodan je adekvatan lični dohodak koji omogućava zaposlenom da zadovolji svoje potrebe na dnevnom nivou.
  • Stabilnost posla kako bi se zadovoljila potreba za sigurnošću. U poslovnom svetu, sigurnost je ekvivalentna ugovorima koji obezbeđuju stabilnost i omogućavaju dugoročne projekte, ali i radnom okruženju bez rizika i kompanijskim benefitima koji podržavaju zaposlenog i čine da se on oseća potpomognutim i zaštićenim.
  • Postojani radni odnosi za potrebu pripadnosti. Potreba pripadnosti je zadovoljena ukoliko zaposleni ima pozitivne odnose sa kolegama i nadređenima, ako se oseća prihvaćenim od svoje grupe na poslu i ukoliko je uključen u procese kompanije, ukoliko je opšta klima obeležena dijalogom i
  • Profesionalna priznanja da bi se zadovoljila potreba za uvažavanjem. Uvažavanje, prepoznavanje sopstvenih vrednosti i poštovanje su suštinski aspekti ostvarivanja zaposlenog. Ona se mogu izraziti kroz uključivanje u sve važnije projekte, pružanjem mogućnosti za usavršavanje, učešće u procesima donošenja odluka, ostvarivanje plodne saradnje bez sukoba sa kolegama i ostvarivanje koristi od bonusa za proizvodnju.

  jacoblund/gettyimages.it

  Profesionalni rast i potreba za samoostvarenjem

  Plaćen posao, mreža dobrih odnosa, priznanje sopstvene stručnosti i prilika da se zauzmu strateške pozicije, kao i sve veća odgovornost su stepenice na putu profesionalnog rasta koji, korak po korak, čini da se zaposleni oseća ostvarenim, a samim tim i motivisanim.

  Model Maslovljeve piramide je, dakle, nosilac važne poruke za kompanije, kao što sugeriše esej „Motivacija za rad“, Ane Tankredi, profesorke psihologije rada i organizacije na Univerzitetu Kalabrije: od suštinske je važnosti da se ove potrebe prepoznaju i da usmeravaju politiku upravljanja ljudskim resursima. U stvari, zaposleni koji je zadovoljio svoje potrebe je osnovna poluga rasta kompanije. Nasuprot tome, nezadovoljavajuća radna sredina može da ima negativan uticaj na psihofizičko zdravlje, proizvodeći fenomene kao što je burnout (sagorevanje), odnosno stres na poslu, koji ugrožavaju spokojnost zaposlenih i samim tim utiču na produktivnost, efikasnost i stabilnost kompanije.

  Polisa DDOR Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja može da bude  važna mera za podršku politici welfare-a (blagostanja) jedne kompanije za povećanje blagostanja zaposlenih tako što bi im pomogla da zadovolje primarnu potrebu kao što je zaštita njihovog zdravlja. Ova polisa predviđa pokriće medicinskih troškova za čitav niz osnovnih usluga kao što su specijalistički pregledi, dijagnostika, hospitalizacija u slučaju ozbiljnih hirurških intervencija i naknadu za bolničke dane: ona, dakle, predstavlja osnovni instrument koji doprinosi da se zaposleni oseti prepoznatim u svojim potrebama, poštovanim, zbrinutim i zaštićenim.

  Izvori
  lumsa.it
  unical.it

  06.mart 2023. godine, autorka članka Ticijana Landi (Tiziana Landi)

  Izvor: https://blogunisalute.it/piramide-di-maslow-lavoro/