Politika privatnosti

ZAŠTITA PODATAKA  O LIČNOSTI

U POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE „DDOR Novi Sad“ Novi Sad

(Politika privatnosti)

 

Ovom internet stranicom upravlja DDOR Novi Sad a.d.o. Novi Sad (u daljem tekstu: DDOR Novi Sad) i odgovoran je za sadržaje koji se na njoj nalaze. DDOR Novi Sad posluje poštujući najviše standarde privatnosti i zaštite podataka o ličnosti.

U cilju obezbedjivanja najvišeg nivoa usaglašenosti sa propisima koji regulišu pitanje zaštite podataka i informacija, DDOR Novi Sad je:

 • usvojio interna akta koja predstavljaju interni regulatorni okvir za postupanje u skladu sa standardima zaštite podataka,
 • implementirao adekvatne fizičke, tehničke i kadrovske mere zaštite i bezbednosti informacija
 • obezbedio da se na Vaše zahteve za ostvarivanje prava koja se tiču privatnosti kvalitetno i brzo odgovori

Sva uspostavljena pravila i procedure, kao i uspostavljene mere zaštite u kontinuitetu se prate i unapređuju.

Ovom Politikom privatnosti dajemo Vam osnovne informacije o svrsi, osnovu i načinu obrade i zaštite podataka o ličnosti u DDOR Novi Sad, ne ograničavajući se pritom samo na pravila o obradi podataka  koje ste dobrovoljno dali korišćenjem ove interne stranice DDOR Novi Sad.

Svrha i način prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti

DDOR Novi Sad, kao rukovalac, određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti, a Vašu privatnost štitimo tako što podatke o ličnosti obrađujemo poštujući propise o zaštiti podataka o ličnosti.

Podatke o ličnosti DDOR Novi Sad prikuplja i obrađuje u svrhu zaključenja i ispunjenja kako ugovora o osiguranju tako i drugih ugovora (npr. ugovora o radu ili drugih vrsta ugovora o radnom angažovanju), rešavanja odštetnih zahteva, rešavanja prigovora ili ispunjenja druge zakonske ili ugovorne obaveze.

Podatke o ličnosti DDOR Novi Sad obrađuje i u svrhu zaštite svojih legitimnih interesa i prava (kontaktiranja u svrhu davanja informacija o pravima i obavezama iz zaključenih ugovora;  ispunjenja Vaših zahteva na Vašu inicijativu  – npr. zahteva za kontakt ili za konkurisanje na slobodna radna mesta a koje ste inicirali putem internet stranice DDOR Novi Sad; rešavanja odštetnih i regresnih zahteva u mirnom ili sudskom postupku i drugo)

Ukoliko DDOR Novi Sad date prethodnu saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka u svrhu marketinških aktivnosti, DDOR Novi Sad će ih obrađivati u svrhu informisanja o svojim uslugama – direktno oglašavanje o našim pogodnostima, istraživanja tržišta i zadovoljstva korisnika u vezi s pružanjem usluga.

Pravni osnov za obradu podataka

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti jeste zaključivanje i ispunjenje ugovora o osiguranju, poštovanje zakonskih obaveza, zaštita legitimnih interesa DDOR Novi Sad, kao i Vaš pristanak.

Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose. Opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade pre njegovog opoziva. Pristanak nije nužan za sve obrade podataka.

DDOR Novi Sad podatke o ličnosti po pravilu, prikuplja direktno od Vas, ali i od drugih lica kao što su npr. ugovarači osiguranja koji ugovor zaključuju u Vašu korist i za Vaš račun.

Podaci o ličnosti koje DDOR Novi Sad u svom poslovanju prikuplja i obrađuje su neophodni za zaključenje i ispunjenje ugovora o osiguranju, ugovora o radu ili drugu vrstu ugovora, zaštitu legitimnih interesa, kao i za ispunjenje zakonskih obaveza, te ukoliko ne pružite podatke koji su nužni za određenu vrstu ugovora o osiguranju, nećemo biti u mogućnosti da ga zaključimo i ispunimo, a samim tim DDOR Novi Sad neće biti u mogućnosti da ispuni svoje zakonske obaveze.

Vaše podatke obrađujemo isključivo na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni.

Primaoci vaših podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti možemo dostavljati državnim organima i institucijama koje po zakonu ili po prirodi posla moraju imati pristup prikupljenim podacima o ličnosti, Unipol Grupi, čija je DDOR Novi Sad članica, trećim licima kojima DDOR Novi Sad na osnovu ugovora poverava određene poslove u vezi sa sprovođenjem osiguranja. Podaci o ličnosti se mogu, ukoliko je to neophodno, u vezi sa zaključenim ugovorima o reosiguranju ili saosiguranju, ili u drugim slučajevima koji su neophodni za ispunjenje ugovornih obaveza, iznositi van teritorije Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

Način i rokovi čuvanja vaših podataka

Sve podatke o ličnosti DDOR Novi Sad čuva kao poslovnu tajnu i obrađuje primenom svih odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera zaštite.

Podatke o ličnosti DDOR Novi Sad čuva onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterijum na osnovu kojeg se određuje period čuvanja podataka o ličnosti jeste svrha njihovog prikupljanja, trajanje ugovora o osiguranju, zastarelost potraživanja propisana zakonom ili tačno određena odredba zakona ili drugog propisa koja nas obavezuje da određene podatke čuvamo tačno određeno vreme.

Vaša prava u pogledu zaštite podataka i privatnosti

U vezi s prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti imate sledeća prava:

 • pravo na pristup ličnim podacima;
 • prаvо nа isprаvku i dоpunu podataka;
 • pravo na brisаnjе podataka;
 • pravo na оgrаničеnjе оbrаdе podataka;
 • pravo na prеnоsivоst ;
 • pravo na opoziv pristanka – pravo da opozovete pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Navedeno možete učiniti lično, u svim poslovnim prostorijama DDOR Novi Sad, kao i pozivom na broj telefona: 021 480 2222;
 • prаvo nа prigоvоr nа оbrаdu;
 • pravo na podnošenje pritužbe Povereniku.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Licu za zaštitu podataka o ličnosti, koje je DDOR Novi Sad imenovao, možete se obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti na sledeći način:

Email: sr.oc.roddnull@opd

Pošta: Bulevar Mihajla Pupina br. 8, 21000 Novi Sad