DDOR Kockica

Počnite da štedite već od rođenja Vaše dece ili unuka ulažući u životno osiguranje. Pružite im priliku za dobro školovanje, posebno putovanje ili im obezbedite finansijska sredstva za osamostaljenje i zasnivanje porodice. Ulažite na vreme u budućnost svojih najmilijih!

PREDNOSTI DDOR ŠTEDNOG ŽIVOTNOG OSIGURANJA ZA DECU:

• u program možete da uključite decu od rođenja;
• obezbeđujete im finansijska sredstva za dobru startnu poziciju u životu;
• isplata osigurane sume sa pripadajućom dobiti u celosti, po isteku osiguranja.

DDOR Cube

 

Uslovi osiguranja:

• osiguranje se zaključuje na period od 5 do 25 godina;
• minimalna godišnja premija iznosi 200 evra;
• maksimalna osigurana suma nije ograničena.

Premija osiguranja može da se plaća:
– za ceo period trajanja osiguranja (jednokratna uplata premije);
– u ugovorenim rokovima (godišnja ili mesečna uplata premije).

Dopunska osiguranja za dodatnu sigurnost:

• Hiruške intervencije usled nezgode
• Prelom Kostiju
• Bolnički dani usled nezgode
• Invaliditet
• Invaliditet 100%
Premija osiguranja može da se plaća:
• za ceo period trajanja osiguranja (jednokratna uplata premije);
• u ugovorenim rokovima (godišnja ili mesečna uplata premije).

Obaveštavamo vas da je kompanija „DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad u 2019. godini ostvarila dobit po osnovu uloženih sredstava matematičke
rezerve proizvoda životnog osiguranja NO RISK i SIGURAN PROFIT. Naša kompanija je dostavila dopis o raspoređivanju dobiti svakom klijentu koji je
zaključio ugovor o osiguranju života za slučaj doživljenja – NO RISK i SIGURAN PROFIT, pod uslovom da je polisa bila aktivna ili kapitalisana na dan 31.12.2019. godine, a sve u cilju pravovremenog informisanja klijenata u skladu sa odredbama zakonske regulative i uslova osiguranja.
U obaveštenju je za svaki pojedinačni ugovor o osiguranju prikazano stanje učešća u dobiti, odnosno iznos ukupne pripisane dodatne osigurane
sume od početka trajanja osiguranja. Posebno želimo da napomenemo da u uslovima postojećeg stanja na finansijskom tržištu, ostvareni rezultati
su potvrda kvalitetnog ulaganja i upravljanja sredstvima naših klijenata, koji su nam dugoročno poklonili poverenje.

DDOR osiguranje, Vaš saputnik kroz život!