DDOR Kockica

Počnite da štedite već od rođenja Vaše dece ili unuka ulažući u životno osiguranje. Pružite im priliku za dobro školovanje, posebno putovanje ili im obezbedite finansijska sredstva za osamostaljenje i zasnivanje porodice. Ulažite na vreme u budućnost svojih najmilijih!

PREDNOSTI DDOR ŠTEDNOG ŽIVOTNOG OSIGURANJA ZA DECU:

• u program možete da uključite decu od rođenja;
• obezbeđujete im finansijska sredstva za dobru startnu poziciju u životu;
• isplata osigurane sume sa pripadajućom dobiti u celosti, po isteku osiguranja.

DDOR Cube

 

Uslovi osiguranja:

• osiguranje se zaključuje na period od 5 do 25 godina;
• minimalna godišnja premija iznosi 200 evra;
• maksimalna osigurana suma nije ograničena.


Premija osiguranja može da se plaća:

– za ceo period trajanja osiguranja (jednokratna uplata premije);
– u ugovorenim rokovima (godišnja ili mesečna uplata premije).

Dopunska osiguranja za dodatnu sigurnost:


Hiruške intervencije usled nezgode
Isplata ugovorene osigurane sume, odnosno procenta ugovorene osigurane sume za slučaj hirurške intervencije usled nezgode, a u skladu sa Tabelom hirurških intervencija osiguravača.
Prelom kostiju
Isplata ugovorene osigurane sume, odnosno procenat od ugovorene osigurane sume za slučaj preloma kostiju u skladu sa Tabelom preloma kostiju osiguravača.
Bolnički dani usled nezgode
Isplata ugovorene dnevne naknade za boravak u bolnici zbog lečenja posledica nezgode. Uključeno u paket EPIDEMIK PROTEKT.
Invaliditet
Isplata:
– procenta od ugovorene osigurane sume za slučaj invaliditeta usled nezgode, ako je usled nezgode nastupio delimični invaliditet osiguranika u skladu sa Tabelom invaliditeta osiguravača,
– ugovorenu osiguranu sumu za slučaj invaliditeta usled nezgode navedenu na polisi ili dodatku uz polisu, ako je usled nezgode nastupio 100% invaliditet u skladu sa Tabelom invaliditeta osiguravača.
Invaliditet 100%
Isplata ugovorene osigurane sume za slučaj potpunog invaliditeta usled nezgode, prema Tabeli potpunog invaliditeta osiguravača.


Obaveštavamo vas da je kompanija „DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad u 2019. godini ostvarila dobit po osnovu uloženih sredstava matematičke
rezerve proizvoda životnog osiguranja NO RISK i SIGURAN PROFIT. Naša kompanija je dostavila dopis o raspoređivanju dobiti svakom klijentu koji je
zaključio ugovor o osiguranju života za slučaj doživljenja – NO RISK i SIGURAN PROFIT, pod uslovom da je polisa bila aktivna ili kapitalisana na dan 31.12.2019. godine, a sve u cilju pravovremenog informisanja klijenata u skladu sa odredbama zakonske regulative i uslova osiguranja.
U obaveštenju je za svaki pojedinačni ugovor o osiguranju prikazano stanje učešća u dobiti, odnosno iznos ukupne pripisane dodatne osigurane
sume od početka trajanja osiguranja. Posebno želimo da napomenemo da u uslovima postojećeg stanja na finansijskom tržištu, ostvareni rezultati
su potvrda kvalitetnog ulaganja i upravljanja sredstvima naših klijenata, koji su nam dugoročno poklonili poverenje.

DDOR osiguranje, Vaš saputnik kroz život!