DDOR Kockica

Počnite da štedite već od rođenja Vaše dece ili unuka ulažući u životno osiguranje. Pružite im priliku za dobro školovanje, posebno putovanje ili im obezbedite finansijska sredstva za osamostaljenje i zasnivanje porodice. Ulažite na vreme u budućnost svojih najmilijih!

PREDNOSTI DDOR ŠTEDNOG ŽIVOTNOG OSIGURANJA ZA DECU:

• u program možete da uključite decu od rođenja;
• obezbeđujete im finansijska sredstva za dobru startnu poziciju u životu;
• isplata osigurane sume sa pripadajućom dobiti u celosti, po isteku osiguranja.

DDOR Cube

 

Uslovi osiguranja:

• osiguranje se zaključuje na period od 5 do 25 godina;
• minimalna godišnja premija iznosi 200 evra;
• maksimalna osigurana suma nije ograničena.

Premija osiguranja može da se plaća:

– za ceo period trajanja osiguranja (jednokratna uplata premije);
– u ugovorenim rokovima (godišnja ili mesečna uplata premije).

Dopunska osiguranja za dodatnu sigurnost:

Hiruške intervencije usled nezgode
Isplata ugovorene osigurane sume, odnosno procenta ugovorene osigurane sume za slučaj hirurške intervencije usled nezgode, a u skladu sa Tabelom hirurških intervencija osiguravača.
Prelom kostiju
Isplata ugovorene osigurane sume, odnosno procenat od ugovorene osigurane sume za slučaj preloma kostiju u skladu sa Tabelom preloma kostiju osiguravača.
Bolnički dani usled nezgode
Isplata ugovorene dnevne naknade za boravak u bolnici zbog lečenja posledica nezgode. Uključeno u paket EPIDEMIK PROTEKT.
Invaliditet
Isplata:
– procenta od ugovorene osigurane sume za slučaj invaliditeta usled nezgode, ako je usled nezgode nastupio delimični invaliditet osiguranika u skladu sa Tabelom invaliditeta osiguravača,
– ugovorenu osiguranu sumu za slučaj invaliditeta usled nezgode navedenu na polisi ili dodatku uz polisu, ako je usled nezgode nastupio 100% invaliditet u skladu sa Tabelom invaliditeta osiguravača.
Invaliditet 100%
Isplata ugovorene osigurane sume za slučaj potpunog invaliditeta usled nezgode, prema Tabeli potpunog invaliditeta osiguravača.

Obaveštavamo vas da je kompanija „DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad u izazovnoj 2022. godini ostvarila dobit po osnovu uloženih
sredstava matematičke rezerve proizvoda životnih osiguranja NO RISK i SIGURAN PROFIT.

U cilju pravovremenog informisanja klijenata u skladu sa odredbama zakonske regulative i uslova osiguranja, naša kompanija je uputila
obaveštenja o raspoređivanju dobiti svakom klijentu, koji je zaključio ugovor o osiguranju života za slučaj doživljenja – NO RISK i SIGURAN PROFIT
pod uslovom
da je polisa bila aktivna ili kapitalisana na dan 31.12.2022. godine.

U obaveštenju je za svaki pojedinačni ugovor o osiguranju prikazano stanje učešća u dobiti, odnosno iznos ukupne pripisane dodatne osigurane
sume od početka trajanja osiguranja.

Posebno želimo da napomenemo da u uslovima postojećeg stanja na finansijskom tržištu, ostvareni rezultati su potvrda kvalitetnog ulaganja i
upravljanja sredstvima naših klijenata, koji su nam dugoročno poklonili poverenje.

DDOR osiguranje, u pravom trenutku!