Mešovito osiguranje života

PREDNOSTI DDOR MEŠOVITOG OSIGURANJA ŽIVOTA:

 • štedite, a istovremeno ste osigurani na punu sumu – izuzetan oblik štednje i osiguranja života tokom celog perioda trajanja ugovora;
 • mogućnost uzimanja pozajmice u vidu predujma, uz zadržavanje pokrića;
 • mogućnost zaključenja dopunskog osiguranja, koje Vam pruža dodatnu finansijsku podršku u momentu kada Vam je to najpotrebnije.
Mešovito osiguranje života

 

Dopunska osiguranja za dodatnu sigurnost:

Uz osnovno osiguranje postoji mogućnost ugovaranja 12 vrsta dopunskih osiguranja, putem kojih DDOR Novi Sad a.d.o. Novi Sad nudi dodatnu sigurnost za svoje klijente

• Smrt usled nezgode
• Smrt usled saobracajne nezgode   
• Hiruške intervencije usled nezgode 
• Hiruške intervencije usled bolesti 
• Teže bolesti
• Prelom Kostiju 
• Bolnički dani usled nezgode 
• Bolnički dani usled bolesti 
• Privremena sprečenost za rad
• Invaliditet 
• Invaliditet 100% 
• Premium Weiver 


Mešovito osiguranje života

Uslovi osiguranja:

 • mešovito osiguranje života mogu da zaključe sve osobe od 14 do 70 godina starosti, a osiguranje može da važi do 75. godine života
 • minimalno trajanje osiguranja je 5 godina, a maksimalno 25 godina
 • plaćanje premije se može ugovoriti kao:
  • mesečno
  • kvartalno
  • polugodišnje
  • godišnje ili
  • jednokratno
 • visinu premije i period trajanja osiguranja klijent bira sam, u skladu sa sopstvenim potrebama i mogućnostima.
 • osiguranje je moguće zaključiti kao dinarsko ili devizno.
Mešovito osiguranje života
Obaveštavamo vas da je kompanija „DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad u 2019. godini ostvarila dobit po osnovu uloženih sredstava proizvoda MEŠOVITOG OSIGURANJA ŽIVOTA (osiguranje za slučaj smrti i doživljenja).

Naša kompanija je dostavila dopis o raspoređivanju dobiti svakom klijentu koji je zaključio ugovor o osiguranju života za slučaj smrti i doživljenja – MEŠOVITO OSIGURANJE, pod uslovom da je polisa bila aktivna ili kapitalisana na dan 31.12.2019. godine, a sve u cilju pravovremenog informisanja klijenata u skladu sa odredbama zakonske regulative i uslova osiguranja.

U obaveštenju je za svaki pojedinačni ugovor o osiguranju prikazano stanje učešća u dobiti, odnosno iznos ukupne pripisane dodatne osigurane sume od početka trajanja osiguranja.

Posebno želimo da napomenemo da u uslovima postojećeg stanja na finansijskom tržištu, ostvareni rezulati su potvrda kvalitetnog ulaganja i upravljanja sredstvima naših klijenata, koji su nam dugoročno poklonili poverenje.

DDOR osiguranje, Vaš saputnik kroz život!