Osiguranje od autoodgovornosti

OBAVEZNO OSIGURANJE VOZILA

Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno osiguranje vozila bez kojeg se ne može izvršiti registracija vozila. Ovom polisom ste zaštićeni ukoliko svojim vozilom pričinite štetu trećem licu. Ukoliko dođe do štete, „DDOR Novi Sad” će umesto Vas pokriti nastale troškove u visini osigurane sume.

 

Iznos najniže sume osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje od autoodgovornosti utvrđuje Vlada, na predlog Narodne banke Srbije.

  1. za štetu na licima, po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica 1.000.000 evra;

  2. za štetu na stvarima, po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica 200.000 evra.

Polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti je vezana isključivo za vozilo, ne za vozača. Što znači da će svaka šteta biti pokrivena bez obzira na to ko upravlja vozilom.

Autoodgovornost

 

Zašto da odaberete polisu kompanije „DDOR Novi Sad”?

  • Zato što „DDOR Novi Sad” već 70 godina pruža sigurnost građanima Srbije u osiguranju vozila, čije polise danas ima više od 200.000 osiguranika. Poverenje koje gradimo zajedno sa Vama svih ovih godina nastojimo da unapredimo iz dana u dan;
Moja kućica

KORISNO JE DA ZNATE

KAKO SE IZRAČUNAVA BONUS-MALUS I NA KOGA SE PRIMENJUJE?

Visina premije koja se ugovara primenom bonus – malus sistema utvrđuje se kao proizvod premije osnovnog (četvrtog) premijskog stepena i koeficijenta premijskog stepena, a prema sledećem obrascu:

 

Pbm = Po * ki,

Pbm – premija utvrđena primenom bonus-malus sistema
Po – premija osnovnog (četvrtog) premijskog stepena
ki – koeficijent premijskog stepena

Pravo bonus/malus vezano je za vlasnika vozila i ne prenosi se na novog vlasnika vozila.

Mešovito osiguranje života

DA LI VAM JE POTREBAN ZELENI KARTON?

Za putovanje u inostranstvo potrebno je da posedujete zeleni karton, i to za zemlje: Makedonija, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Albanija, Tunis i Maroko./Na ovaj način obezbedili ste pokrivanje troškova za štete i povrede koje eventualno napravite svojim vozilom u inostranstvu.
Zeleni karton možete kupiti samo kod osiguravajućeg društva kod kojeg Vam je vozilo osigurano. Ukoliko ste naš osiguranik, zeleni karton možete kupiti u svakoj poslovnoj jedinici naše kompanije.

Moja kućica

ČEMU SLUŽI IZVEŠTAJ O SABRAĆAJNOJ NEZGODI (EVROPSKI IZVEŠTAJ)?

Od 10. decembra 2009. godine, svi vozači obavezni su da u svom vozilu imaju primerak Izveštaja o saobraćajnoj nezgodi, koji se koristi (popunjava) u slučaju saobraćajne nezgode.

  • Ovaj izveštaj je obavezan prilikom udesa kada nije obavezan dolazak policije na uviđaj, odnosno prilikom udesa bez povređenih i žrtava. Izuzetak je u slučaju kada jedan od učesnika zahteva prisustvo policije;
  • Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi služi pre svega za naplatu štete kod osiguranja;
  • Izveštaj treba pažljivo popuniti prema instrukcijama koje su navedene u njemu i moraju ga potpisati svi vozači – učesnici udesa;
  • Prilikom podnošenja zahteva za naplatu štete poželjno je i da dostavite fotografije vozila koja su učestvovala u nezgodi, kao i mesta na kome se nezgoda dogodila, ukoliko ste bili u prilici da ih zabeležite.

KOLIKE SU KAZNE ZA SAOBRAĆAJNE PREKRŠAJE ?

Moja kućica