Riziko osiguranje

Odluke koje ste doneli danas, odrediće finansijsku sigurnost Vaše porodice u danima kada im to bude najpotrebnije. Iako živite dinamično i izloženi ste većem broju rizika, ugovaranjem Riziko osiguranja možete da živite bezbrižno, jer znate da ste svoju porodicu finansijski osigurali.

Prednosti DDOR RIZIKO OSIGURANJA:

• za nisku premiju – visoka osigurana suma;
• brza i jednostavna procedura zaključivanja polise osiguranja bez zdravstvenog pregleda za osigurane sume do 40.000 EUR, uz popunjavanje Upitnika o zdravstvenom stanju osiguranika.

DDOR Cube

 

Uslovi osiguranja:

• riziko osiguranje života mogu da zaključe osobe od 14 do 70 godina starosti, a osiguranje može da važi do 75. godine života;
• minimalno trajanje osiguranja je 5 godina, a maksimalno 20 godina;
• ugovorena premija se može plaćati mesečno, godišnje i jednokratno;
• visinu osigurane sume ili visinu premije osiguranik bira sam, u skladu sa ličnim potrebama, ekonomskim mogućnostima i sopstvenim opredeljenjem;
• osiguranje može da se zaključi kao devizno ili dinarsko.

Dopunska osiguranja za dodatnu sigurnost:

Uz osnovno osiguranje postoji mogućnost ugovaranja 14 vrsta dopunskih osiguranja, putem kojih DDOR Novi Sad a.d.o. Novi Sad nudi dodatnu sigurnost za svoje klijente.

• Smrt usled nezgode
Isplata ugovorene osigurane sume za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika.

• Smrt usled saobraćajne nezgode   
Isplata ugovorene osigurane sume za slučaj smrti, ako je usled saobraćajne nezgode nastupila smrt osiguranika.

• Hiruške intervencije usled nezgode 
Isplata ugovorene osigurane sume, odnosno procenta ugovorene osigurane sume za slučaj hirurške intervencije usled nezgode, a u skladu sa Tabelom hirurških intervencija osiguravača.

• Hiruške intervencije usled bolesti 
Isplata ugovorene osigurane sume, odnosno procenta ugovorene osigurane sume za slučaj hirurške intervencije usled bolesti, a u skladu sa Tabelom hirurških intervencija osiguravača.

• Teže bolesti 15
 Isplata ugovorene osigurane sume u slučaju nastupanja jedne od težih bolesti navedenih u uslovima osiguranja – nakon isplate osigurane sume za jednu težu bolest osiguravajuće pokriće prestaje.

• Teže bolesti 30
Isplata ugovorene osigurane sume u slučaju nastupanja težih bolesti navedenih u uslovima osiguranja – nakon isplate osigurane sume za jednu težu bolest osiguravajuće pokriće je obezbeđeno za ostale teže bolesti. U cenu osiguranja uključeno pokriće za decu u visini 1/3 osigurane sume.

• Osiguranje od malignog oboljenja
Isplata ugoverene osigurane sume u slučaju nastupanja malignog oboljenja (obezbeđeno pokriće za slučajeve invanizivnog i neinvazivnog kancera). U cenu osiguranja uključeno pokriće za decu u slučaju invanzivnog kancera u visini 1/3 osigurane sume.

• Prelom kostiju 
Isplata ugovorene osigurane sume, odnosno procenat od ugovorene osigurane sume za slučaj preloma kostiju u skladu sa Tabelom preloma kostiju osiguravača.

• Bolnički dani usled nezgode 
Isplata ugovorene dnevne naknade za boravak u bolnici zbog lečenja posledica nezgode. 

• Bolnički dani usled bolesti 
Isplata ugovorene dnevne naknade za boravak u bolnici zbog bolesti ili porođaja.

• Privremena sprečenost za rad
Isplata ugovorene dnevne naknade za dane privremene nesposobnosti za rad usled nezgode.

• Invaliditet 
Isplata:
– procenta od ugovorene osigurane sume za slučaj invaliditeta usled nezgode, ako je usled nezgode nastupio delimični invaliditet osiguranika u skladu sa Tabelom invaliditeta osiguravača,
– ugovorenu osiguranu sumu za slučaj invaliditeta usled nezgode navedenu na polisi ili dodatku uz polisu, ako je usled nezgode nastupio 100% invaliditet u skladu sa Tabelom invaliditeta osiguravača.

• Invaliditet 100% 
Isplata ugovorene  osigurane  sume  za slučaj potpunog invaliditeta usled nezgode, prema Tabeli potpunog invaliditeta osiguravača.

• Premium Weiver 
U slučaju potpunog i stalnog invaliditeta osiguravač preuzima obavezu daljeg plaćanja premije i zadržava obavezu isplate osigurane sume po isteku ugovora.