Riziko osiguranje

Odluke koje ste doneli danas, odrediće finansijsku sigurnost Vaše porodice u danima kada im to bude najpotrebnije. Iako živite dinamično i izloženi ste većem broju rizika, ugovaranjem Riziko osiguranja možete da živite bezbrižno, jer znate da ste svoju porodicu finansijski osigurali.

Prednosti DDOR RIZIKO OSIGURANJA:

• za nisku premiju – visoka osigurana suma;
• brza i jednostavna procedura zaključivanja polise osiguranja, bez zdravstvenog pregleda, do osigurane sume od 10.000 evra.
Za osigurane sume veće od 10.000 evra neophodno je popuniti jednostavan upitnik o zdravstvenom pregledu osiguranika.

DDOR Cube

 

Uslovi osiguranja:

• riziko osiguranje života mogu da zaključe osobe od 14 do 65 godina starosti, a osiguranje može da važi do 70. godine života;
• minimalno trajanje osiguranja je 5 godina, a maksimalno 20 godina;
• ugovorena premija se može plaćati mesečno, godišnje i jednokratno;
• visinu osigurane sume ili visinu premije osiguranik bira sam, u skladu sa ličnim potrebama, ekonomskim mogućnostima i sopstvenim opredeljenjem;
• osiguranje može da se zaključi kao devizno ili dinarsko.