Riziko osiguranje

Odluke koje ste doneli danas, odrediće finansijsku sigurnost Vaše porodice u danima kada im to bude najpotrebnije. Iako živite dinamično i izloženi ste većem broju rizika, ugovaranjem Riziko osiguranja možete da živite bezbrižno, jer znate da ste svoju porodicu finansijski osigurali.

Prednosti DDOR RIZIKO OSIGURANJA:

• za nisku premiju – visoka osigurana suma;
• brza i jednostavna procedura zaključivanja polise osiguranja bez zdravstvenog pregleda za osigurane sume do 40.000 EUR, uz popunjavanje Upitnika o zdravstvenom stanju osiguranika.

DDOR Cube

 

Uslovi osiguranja:

• riziko osiguranje života mogu da zaključe osobe od 14 do 70 godina starosti, a osiguranje može da važi do 75. godine života;
• minimalno trajanje osiguranja je 5 godina, a maksimalno 20 godina;
• ugovorena premija se može plaćati mesečno, godišnje i jednokratno;
• visinu osigurane sume ili visinu premije osiguranik bira sam, u skladu sa ličnim potrebama, ekonomskim mogućnostima i sopstvenim opredeljenjem;
• osiguranje može da se zaključi kao devizno ili dinarsko.

Dopunska osiguranja za dodatnu sigurnost:

Uz osnovno osiguranje postoji mogućnost ugovaranja 12 vrsta dopunskih osiguranja, putem kojih DDOR Novi Sad a.d.o. Novi Sad nudi dodatnu sigurnost za svoje klijente

• Smrt usled nezgode
• Smrt usled saobracajne nezgode   
• Hiruške intervencije usled nezgode 
• Hiruške intervencije usled bolesti 
• Teže bolesti
• Prelom Kostiju 
• Bolnički dani usled nezgode 
• Bolnički dani usled bolesti 
• Privremena sprečenost za rad
• Invaliditet 
• Invaliditet 100% 
• Premium Weiver