Osiguranje od odgovornosti vozara

ZA TRANSPORT

Siguran prevoz robe i stvari.

zaglavlje

odgovornost vozaraOsiguranje od odgovornosti vozara

Pomoć u slučajevima kada oštetite robu koju prevozite          

Zaštita od neplaniranih troškova i poštovanje zakona

Ukoliko se bavite transportom robe postoji mogućnost da, i pored pažnje dobrog domaćina, nanesete štetu robi koju ste primili na prevoz. Činjenica da su roba i stvari pokriveni osiguranjem, ne oslobađa vozara i ostala lica odgovorna za štetu od njihove obaveze da daju naknadu za pričinjenu štetu. DDOR osiguranje od odgovornosti vozara omogućava Vam da se zaštitite od neplaniranih troškova u slučaju nastanka štete, ali i da ispunite obaveze regulisane zakonskim propisima.
DDOR Novi Sad plaća štetu nastalu u toku prevoza na robi (stvarima), a za koju ste Vi ili lica koja su po Vašem nalogu radila na izvršenju prevoza – odgovorni. Vaša delatnost prevoznika ovim osiguranjem dobija sigurnost i korektan odnos prema korisnicima vaših usluga.

Posebne opcije za svaki vid transporta

Zavisno od vrste prevoznog sredstva, relacija i propisa na osnovu kojih je regulisana delatnost vozara, postoje:

  • osiguranje odgovornosti drumskog vozara u domaćem transportu,
  • osiguranje odgovornosti drumskog vozara u međunarodnom transportu (CMR),
  • osiguranje brodara unutrašnje plovidbe u domaćem transportu,
  • osiguranje brodara unutrašnje plovidbe u međunarodnom transportu.

Moje beneficije

  • Ovom polisom pokriveni su i troškovi sudskih sporova i preduzetih pravnih mera u vezi sa štetama u cilju odbrane od neosnovanih ili preteranih zahteva korisnika prevoza.
  • Pokriveni su i troškovi eventualnog istovara, pretovara ili utovara na drugo prevozno sredstvo, ako je prvobitno prevozno sredstvo pretrpelo saobraćajni udes, a u cilju izbegavanja daljeg oštećenja robe (stvari) ili smanjenja već nastalih oštećenja na prevezenoj robi.
  • Uključeni su i troškovi uklanjanja i prevoza ostataka uništene robe, u cilju čišćenja puta po naredbi nadležnih organa, kao i troškovi utvrđivanja uzroka, obima i visine štete.

Treba znati

  • Obaveza DDOR je da nadoknadi sve iznose koje Vi treba da platite po osnovu šteta za koje ste odgovorni u smislu pozitivnih propisa za tu vrstu transporta.
  • Odgovornost za naknadu štete zbog gubitka, manjka ili oštećenja tereta (robe) ograničen je na iznos propisan zakonom, odnosno, Protokolom CMR Konvencije.
  • Visina štete za gubitak stvari određuje se prema tržišnoj vrednosti druge stvari iste količine i svojstava, u vreme i u mestu u kome je bila primljena na prevoz.