Telemedicina i pružanje zdravstvene nege starijim licima: sve prednosti

Sa progresivnim starenjem stanovništva i porastom hroničnih bolesti, potreba za inovativnim i pristupačnim rešenjima zdravstvene zaštite je prisutnija nego ikada. Telemedicina odgovara na ovu konkretnu potrebu, nudeći jedan lakši pristup zdravstvenoj nezi, i način da se stalno prati zdravstveno stanje starih, čime se smanjuje potreba za čestim pregledima u bolnici i, u nekim slučajevima, sprečavaju se ozbiljne komplikacije.

U narednim pasusima ćemo se pozabaviti specifičnim prednostima telemedicine za starija lica i otkriti kako ova tehnologija može da transformiše zdravstvenu zaštitu, čineći je korisnijom, personalizovanijom i inkluzivnijom.

Ridofranz/gettyimages.it  Prijavite se na naš newsletter

  TELEMEDICINA ZA STARIJA LICA: PAMETAN PUT, SA PUNO PREDNOSTI

  Telemedicina se predstavlja kao efikasan saveznik u zaštiti dobrobiti starijih, nudeći im pojednostavljen i direktan pristup zdravstvenim uslugama. U stvari, ovaj vid pomoći je posebno dragocen za one koji se susreću sa preprekama u fizičkom dolasku na lekarske preglede, usled ograničenja povezanih s godinama, problema sa pokretljivošću ili drugih zdravstvenih stanja. U nastavku, detaljno ćemo ispitati glavne prednosti telemedicine za starije pacijente..

  Olakšan pristup zdravstvenoj nezi

  Telemedicina eliminiše potrebu za fizičkim premeštanjem, omogućavajući starijem licu da pristupi lekarskim konsultacijama direktno od kuće. Ovaj aspekt je ključan za one koji žive u ruralnim ili izolovanim oblastima, gde zdravstvene usluge mogu biti udaljene ili teško dostupne, ali je takođe važan kod motoričkih poteškoća ili određenih invaliditeta. Mogućnost interakcije sa zdravstvenim radnicima putem jednostavnog video poziva smanjuje logistički i fizički teret putovanja i kretanja, obezbeđujući blagovremen pristup neophodnoj zdravstvenoj nezi i doprinoseći da starija lica održe veću autonomiju i samostalnost.

  Daljinsko praćenje simtoma

  Daljinsko praćenje simptoma preko povezanih uređaja – kao što su digitalni glukometri, pametni flasteri za kožu ili medicinski pametni satovi – nudi specijalistima mogućnost stalnog praćenja i kontrole zdravstvenog stanja starijih osiguranika, posebno u slučaju hroničnih patologija kao što su dijabetes, hipertenzija ili srčana oboljenja. Korišćenjem specijalnih uređaja podaci se šalju u realnom vremenu zdravstvenim radnicima, što omogućava blagovremeno reagovanje u slučaju anomalija i tačniju personalizaciju predloženih medicinskih tretmana.

   

  Smanjeno opterećenje za negovatelje

  Telemedicina takođe predstavlja značajnu podršku negovateljima, koji su često izloženi emocionalnom i fizičkom opterećenju koje ne treba da se potceni. Upravljanje uslugama zdravstvene nege na daljinu smanjuje na minimum potrebu za pratnjom starijih lica na lekarske preglede, olakšavajući teret odgovornosti i omogućavajući negovateljima da posvete vreme sebi ili drugim aktivnostima, pomažući da se poboljša kvalitet života kako za starije pacijente tako i za one koji se o njima brinu svakodnevno.

   

  vorDa/gettyimages.it

   

  Provera za socijalne odrednice zdravlja

  Telemedicina takođe olakšava proveru i praćenje socijalnih odrednica zdravlja – odnosno faktora koji utiču na zdravstveno stanje pojedinca – kao što su: pristup hrani dobrih hranljivih vrednosti, kvalitet stanovanja i društvena podrška koju prima. Ovi elementi, koji su od suštinskog značaja za opšte blagostanje, rizikuju da budu zanemareni u tradicionalnim lekarskim pregledima, uprkos tome što su neophodni za holistički i potpun pristup zdravlju starih.

  Ovaj modalitet pomoći omogućava, na primer, upotrebu upitnika i digitalnih procena posebno dizajniranih da identifikuju probleme u vezi sa determinantama. Reč je o formularima koje pacijenti mogu da popune pre virtuelnog lekarskog pregleda, omogućavajući lekaru da razgovara o rezultatima i mogućim rešenjima tokom pregleda.Osim toga, telemedicina olakšava multidisciplinarnu saradnju između različitih specijalista, kao što su nutricionisti, socijalni radnici i fizioterapeuti, koji mogu učestvovati u virtuelnim konsultacijama ili mogu da brzo analiziraju rezultate kako bi odgovorili na različite potrebe starijih.

  STRATEGIJE ZA PROMOVISANJE USVAJANJA TELEMEDICINE MEĐU STARIJIM LICIMA

  Da bi se olakšalo usvajanje telemedicine među starijim licima, potreban je pristup koji uključuje i zdravstvene radnike, ali i porodice i, pre svega, negovatelje. Ovaj zajednički modus operandi odnosno način rada mora da ima za cilj da pomogne u prevazilaženju tehničkih i psiholoških barijera sa kojima se susreću mnogi stariji ljudi.

  Uloga porodice i negovatelja je od izuzetne važnosti u upoznavanju starijih sa telemedicinom. Oni zapravo mogu da pomognu u početnoj konfiguraciji uređaja, u objašnjavanju kako aplikacije funkcionišu i u pružanju stalne podrške za bilo kakve sumnje ili tehničke probleme. Ova vrsta direktne pomoći može značajno da smanji anksioznost starijih u vezi sa tehnologijom i da podstakne češću upotrebu.

  Konačno, važno je jasno saopštiti koristi i prednosti koje ovaj vid zdravstvene zaštite donosi. Ovo uključuje ne samo praktične prednosti, kao što je smanjenje potrebe za fizičkim premeštanjem, već i dugoročne koristi, kao što je poboljšanje u praćenju hroničnih stanja i blagovremeni pristup zdravstvenim radnicima.

  Kroz kontinuiranu podršku i promociju pozitivnih aspekata ovog načina zdravstvene nege, telemedicina može da postane ne samo dostupna opcija, već da postane povlašćen izbor za poboljšanje kvaliteta života starijih. Gledajući u budućnost, jasno je da će telemedicina nastaviti da igra ključnu ulogu u evoluciji zdravstvene zaštite, čineći je inkluzivnijom, efikasnijom i personalizovanijom kako bi zadovoljila potrebe izuzetno osetljivog dela stanovništva.

   

  Zapamtite, naše zdravlje je dragocena imovina, zbog čega je preporučljivo ulagati u rešenja kao što su polise koje pruža DDOR dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Svaka polisa je kreirana za specifične potrebe i omogućava da se iskoriste prednosti preventivnih sistematskih pregleda ili pristup popustima u poređenju sa tržišnim cenama.

   

   

   

   

  Izvori:

  www.agendadigitale.eu

  www.salute.gov.it

  www.humanitas.it

   

  Izvor: https://blogunisalute.it/telemedicina-assistenza-anziani/

   

  Autorka članka Martina Melgaci (Martina Melgazzi), 4. mart 2024. godine