Uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA WEB PREZENTACIJE

PAŽNJA: MOLIMO VAS DA PRE KORIŠĆENJA OVE WEB PREZENTACIJE, PAŽLJIVO PROČITATE SLEDEĆE USLOVE. KORIŠĆENJEM OVE PREZENTACIJE PRIHVATATE POMENUTE USLOVE. AKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE („USLOVI“ ) MOLIMO VAS DA NE KORISTITE OVU PREZENTACIJU. 

Dragi posetioci,

Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad. www.ddor.rs

Koristeći web prezentaciju, pristajete na pravila propisana Opštim uslovima korišćenja web stranice  ( u daljem tekstu :Uslovi)

Ograničenja korišćenja internet stranice

Sadržaj postavljen na ovu internet stranicu je vlasništvo Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad.

Štampanje, kopiranje, prikazivanje, menjanje, distribucija, reprodukcija ili objavljivanje bilo dela ili cele sadržine internet stranice nije dozvoljeno ni na koji način bez pisane saglasnosti „DDOR-a Novi Sad“ a.d.o., izuzev pregledanja ili štampanja dela internet stranice za lične, nekomercijalne potrebe korisnika.

„DDOR Novi Sad“ a.d.o. nije odgovoran niti preuzima bilo koju vrstu odgovornosti za bilo koju vrstu štetnih posledica nastalih usled kraćeg ili dužeg prekida rada web servisa, nepravilnog funkcionisanja ili problema u funkcionisanju Interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa istom, problema u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme, a koji su van kontrole i uticaja „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad.

Ispravnost i tačnost pruženih podataka

U postupku ugovaranja online kupovine polise osiguranja, putem Interneta, ugovarač je dužan da pruži istinite, potpune i tačne podatke i obavezan je da na sva pitanja odgovori ispravno i tačno.

Za unos nepotpunih, neispravnih ili netačnih podataka dobijenih od strane klijenta u postupku internet kupovine, „DDOR Novi Sad“ a.d.o. neće snositi odgovornost.

U slučaju da je ugovarač osiguranja namerno netačno prijavio ili namerno prećutao neku okolnost ili informaciju zbog  koje osiguravač da je imao saznanja o pravom stanju stvari ne bi zaključio ugovor da je znao za pravo stanje stvari, „DDOR Novi Sad“ a.d.o. može zahtevati poništenje ugovora.

Ukoliko je ugovarač osiguranja učinio netačnu prijavu ili je propustio dati dužno obaveštenje, a to nije učinio namerno, „DDOR Novi Sad“ a.d.o. zadržava pravo da u roku od trideset dana od saznanja za netačnost ili nepotpunost prijave, zahteva raskid ugovora ili da predloži povećanje premije srazmerno većem riziku.

Rešavanje sporova i nadležnost suda

Sva sporna pitanja u vezi sa zaključenim ugovorom o osiguranju, ugovorne strane rešavaju sporazumno.

U slučaju da je osiguranik nezadovoljan, odnosno smatra da su njegova prava iz ugovora i osiguranju povređena, ima pravo da dostavi prigovor osiguravaču. Na svaki prigovor osiguranika, osiguravač je u obavezi da odgovori, u roku od 14 dana od prijema prigovora.

Ukoliko osiguranik nije zadovoljan odgovorom osiguravača na prigovor, svoja prava može ostvarivati u postupku mirnog rešavanja sporova putem medijacije, uz učešće Narodne banke Srbije, kao medijatora.

Za slučaj sudskog spora u vezi sa korišćenjem ove web stranice ili usluga kupovine online osiguranja nadležan je stvarno nadležni sud u Novom Sadu, prema sedištu DDOR Novi Sad a.d.o.

Linkovi

Ddor.rs omogućava korisnicima linkove na druge web prezentacije. Linkovi se objavljuju u dobroj nameri. Za sadržaje prezentacija kojima se pristupa preko linka pristupa, Ddor.rs nije odgovoran.

Odricanje od odgovornosti

„DDOR Novi Sad” a.d.o. se odriče odgovornosti za sadržaje prezentacija  kojima se pristupa preko linka, kao i za  štetu prouzrokovanu usled okolnosti na koje „DDOR Novi Sad” a.d.o. ne može da utiče, odnosno koji su van kontrole i uticaja „DDOR Novi Sad” a.d.o.