Uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA VEB SAJTA “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad

 

 1. OPŠTE INFORMACIJE

Korišćenjem Internet prezentacije (u daljem tekstu: veb sajta) “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad (u daljem tekstu: DDOR) pristajete na pravila definisana ovim Opštim uslovima korišćenja veb sajta (u daljem tekstu: veb sajt). DDOR zadržava pravo da u bilo koje doba ove opšte uslove izmeni. Svaka izmena ovih opštih uslova obavezujuća je od dana objavljivanja na veb sajtu DDOR-a.  Svaki korisnik veb sajta je u obavezi da se pre njegovog korišćenja upozna sa Opštim uslovima korišćenja.

Podaci i ostali sadržaj veb sajta i njegovih stranica podležu propisima i zaštiti iz područja autorskih i drugih srodnih prava i ostalih merodavnih propisa, kojima se štiti pravo intelektualnog vlasništva. Zabranjeno je svako neovlašćeno kopiranje, korišćenje i upotreba podataka i sadržaja DDOR veb sajta bez prethodne pismene saglasnosti DDOR-a. Pregledanje ili štampanje dela veb sajta dozvoljeno je isključivo za lične, nekomercijalne potrebe njegovih korisnika.

DDOR nastoji da osigura verodostojnost i ažurnost podataka objavljenih na ovom veb sajtu, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne greške i propuste u vezi korišćenja podataka i sadržaja ovog veb sajta kao ni eventualno nastalu štetu usled prethodno navedenih grešaka i propusta. Korisnici ovog veb sajta pregledaju i koriste sadržaj ovog sajta za svoje lične potrebe i isključivo na sopstvenu odgovornost.

Ni pod kojim okolnostima DDOR nije odgovoran niti će preuzeti odgovornost za štetne posledice nastale usled kraćeg ili dužeg prekida rada Internet servisa, nepravilnog funkcionisanja ili problema u funkcionisanju interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa njom, problema u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili drugih uređaja i opreme koji su van kontrole i uticaja DDOR-a.

DDOR će nastojati da ovaj veb sajt zaštiti od virusa i drugih malicioznih i štetnih softvera, ali ne garantuje njihovu potpunu odsutnost.

S tim u vezi, podsećamo korisnike ovog veb sajta na preduzimanje potrebnih mera zaštite kao što su npr. upotreba sopstvenih antivirusnih programa.

U slučaju nastupa promena merodavnih zakona i ostalih propisa, promena bitnih uslova na tržištu ili usled nastupa drugih promena vezanih za sklapanje ugovora o osiguranju, DDOR će doneti potrebne izmene ovih Opštih uslova korišćenja. U svakom slučaju, DDOR zadržava pravo u svakom trenutku i bez prethodne najave menjati sadržaj ovih uslova, uz uslov objave istih na veb sajtu DDOR.

 2. PRIKUPLJANJE PODATAKA O LIČNOSTI

 Prilikom korišćenja veb sajta možete inicirati kontakt sa predstavnicima naše kompanije (u odeljku “poziv za kontakt”) pri čemu u odredjena polja svojom voljom unosite svoje lične podatke (ime i prezime, mesto prebivališta, imejl adresu, broj telefona), pri čemu se smatra da ste saglasni da Vaše podatke obrađujemo u svrhu ostvarivanja kontakta I realizacije Vaših potreba.

Pored gore navedenih polja svoje podatke svojevoljno možete unositi i u deo koji se tiče konkurisanja za radna mesta u DDOR, podnošenja prigovora, prijave štete ili internet kupovine (pravila u vezi ugovaranja osiguranja korišćenjem veb sajta posebno su opisana u tački 3. ovih Opštih uslova).

 1. PRAVILA VEZANA ZA UGOVARANJE OSIGURANJA KORIŠĆENJEM VEB SAJTA

DDOR kao prodavac usluge osiguranja vodi brigu o zaštiti podataka korisnika ove web strane. U Obaveštenjima o obradi podataka o ličnosti  koje objavljujemo u delu koji se odnosi na kupovinu osiguranja, obaveštavamo vas o vrstama podataka koje prikupljamo, svrsi prikupljanja podataka i načinu zaštite prikupljenih podataka.

 • Ispravnost i tačnost pruženih podataka

U postupku ugovaranja online kupovine polise osiguranja, putem Interneta, ugovarač je dužan da pruži istinite, potpune i tačne podatke i obavezan je da na sva pitanja dogovori ispravno i tačno.

Za unos nepotpunih, neispravnih ili netačnih podataka dobijenih od strane klijenta u postupku internet kupovine, DDOR. neće snositi odgovornost.

U slučaju da je ugovarač osiguranja namerno netačno prijavio ili namerno prećutao neku okolnost ili informaciju zbog koje osiguravač da je imao saznanja o pravom stanju stvari ne bi zaključio ugovor da je znao za pravo stanje stvari, DDOR može zahtevati poništenje ugovora.

Ukoliko je ugovarač osiguranja učinio netačnu prijavu ili je propustio dati dužno obaveštenje, a to nije učinio namerno, DDOR zadržava pravo da u roku od trideset dana od saznanja za netačnost ili nepotpunost prijave, zahteva raskid ugovora ili da predloži povećanje premije srazmerno većem riziku.

 • Rešavanje sporova i nadležnost suda

Sve sporove proistekle u vezi sa korišćenjem ove internet stranice ili usluga kupovine online osiguranja neopozivo pristajete da rešavate sporazumno sa DDOR.

Sva sporna pitanja u vezi sa zaključenim ugovorom o osiguranju, ugovorne strane rešavaju sporazumno.

U slučaju da je osiguranik nezadovoljan, odnosno smatra da su njegova prava iz ugovora i osiguranju povređena, ima pravo da dostavi prigovor osiguravaču.

Na svaki prigovor osiguranika, osiguravač je u obavezi da odgovori, u roku od 14 dana od prijema prigovora.

Ukoliko osiguranik nije zadovoljan odgovorom osiguravača na prigovor, svoja prava može ostvarivati u postupku mirnog rešavanja sporova putem medijacije, uz učešće Narodne banke Srbije, kao medijatora.

Za slučaj sudskog spora u vezi sa zaključenim ugovorom o osiguranju, nadležan je stvarno nadležni sud u Novom Sadu.

 • Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive inofrmacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banka Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 • Dostava polise

Polise kupljene online za koje je premija osiguranja plaćena platnom karticom, ugovaraču osiguranja polisa će biti dostavljena u PDF formatu na e-mail adresu, koju je ugovarač naveo u ličnim podacima. Sa polisom osiguranja ugovaraču će biti dostavljani Uslovi za osiguranje i Vodič za korišćenje polise za one vrste osiguranja za koje se klijent opredelio da kupi, obaveštenje sa porukom o pravu na odustanak od ugovora sa izjavom o odustanku od ugovora o osiguranju zaključenog na daljinu.

Polise kupljene online, kod kojih je naznačeno plaćanje pouzećem, isporuka se vrši brzom poštom kompanije City Express na teritorji cele Srbije, u periodu od 08h do 16h, a ne može biti sprovedena za manje od 24h, danima vikenda i praznika.

U zavisnost od vremena kupovine polise, kada je naznačena kupovina polisa pouzećem, isporuka se vrši na sledeći način:

 • Za kupovinu obavljenu radnim danom do 14h isporuka se vrši u toku sutrašnjeg dana u periodu od 8-16h
 • Za kupovinu obavljenu radnim danom posle 14h isporuka se vrši u roku od dva radna dana
 • Za porudžbine urađene petkom posle 14h, u dane vikenda i praznika isporuka se vrši u roku od dva radna dana
 • Reklamacije

Ugovarač je saglasan da, u slučaju izmena podataka na polisi kao i u slučaju opravdanog zahteva za povrat novca (odbijen zahtev za vizu, ozbiljni zdravstveni problemi, smrt u porodici) u skladu sa Uslovima o osiguranju, izvrši zamenu polise odnosno dobije povrat novca u sedištu DDOR odnosno na prodajnom mestu koje je najbliže prebivalištu ugovarača osiguranja.

Povrat sredstava ugovaraču osiguranja, koji je predhodno premiju osiguranja platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, bez obzira na razlog vraćanja, DDOR je u obavezi da izvrši povrat uplaćenog iznosa isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povrat sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju da je došlo do oštećenja polise osiguranja ili da su podaci u polisu pogrešno uneti od strane DDOR, isti se obavezuje da izda novu polisu ili izvrši korekciju postojeće polise, ukoliko je to moguće.

 • Pravo ugovarača na odustanak od ugovora

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, ovaj ugovor, kao ugovor o osiguranju zaključen na daljinu, ugovarač može u roku od 14 dana od dana zaključenja, da odustane od ugovora bez navođenja razloga i bez dodatnih troškova.

Ukoliko se ugovarač odluči da odustane od ovog ugovora, dužan je da pošalje izjavu o odustanku od ugovora u navedenom roku osiguravaču u pismenoj formi na obrascu koji mu je dostavljen od strane Osiguravača ili popunjavanjem elektronskog obrazca za odustanak.

Takođe, ugovarač je dužan da o svom trošku, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja obrasca za odustanak, vrati Osiguravaču dostavljenu polisu osiguranja.

Odustankom od ovog ugovora na daljinu, prestaju obaveze ugovornih strana koje su nastale zaključenjem ugovora – smatra se da ugovor nije ni zaključen.

„DDOR Novi Sad“ a.d.o. će, bez odlaganja, ugovaraču osiguranja vratiti uplaćeni iznos premije osiguranja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku od ugovora.

Pravo na odustanak od ugovora o osiguranju zaključenog na daljinu, ne odnosi se na ugovore o osiguranju zaključene kao kratkoročne, do 30 dana, u skladu Zakonom.

Pravo na odustanak od ugovora o putničkom zdravstvenom osiguranju, na daljinu-on line, ugovarač osiguranja može ostvariti samo ukoliko nije započeo ili završio putovanje za koje je zaključeno osiguranje i Osiguravaču o tome dostavi dokaze (kopija pasoša i sl.).

Podaci o prodavcu

Naziv: DDOR Novi Sad a.d.o.
Sedište: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 8
PIB: 101633677
Matični broj: 08194815

 

 1. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I LIČNIH PODATAKA KORISNIKA VEB SAJTA I NJIHOVO KORIŠĆENJE

DDOR se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih kupaca, koristeći savremene tehnološke postupke koji omogućavaju pouzdan i siguran način korišćenja Interneta. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se prijave na mailing listu koja se koristi u marketinške svrhe i obaveštenja o akcijama koje sprovodi osiguravač. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i obradjuju u skladu sa važećim propisima i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla.

Više o zaštiti podataka o ličnosti u DDOR, procitajte OVDE

Kontakt:

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti:

Licu za zaštitu podataka o ličnosti koje je DDOR Novi Sad imenovao, možete se obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti na sledeći način:

Email: sr.oc.roddnull@opd

Pošta: Bulevar Mihajla Pupina br. 8, 21000 Novi Sad

Kontakt centar:

Takodje nas možete kontaktirati na neki od sledećih načina:

 • Pozivom našeg Korisničkog Centra na broj 0800303301 (besplatan poziv iz Srbije) ili na broj telefona +381 21 480 2222 (pozivom iz Srbije i inostranstva)
 • Slanjem e-maila na: sr.oc.roddnull@rodd

Slanjem pisma na poštansku adresu: DDOR, Korisnički centar, Železnička 5, 21000 Novi Sad.