No Risk

Želite sigurnost za sebe i svoju porodicu?
Program NO RISK i dopunska osiguranja koja su Vam na raspolaganju, garantuju Vam štednju, dobit i osiguranje života.
Obezbedite sebi i svojoj porodici trostruku sigurnost!Prednosti DDOR programa NO RISK:

• sigurna štednja uz značajnu dobit;
• zaključivanje polise osiguranja jednostavno, bez zdravstvenog pregleda;
• formiramo poseban fond u u kom se nalaze sredstva No Risk programa. Sredstva fonda se usmeravaju u sigurne i profitabilne investicije, u cilju ostvarenja dobiti za osiguranike;
• mogućnost ugovaranja dopunskog osiguranja.

Uz program NO RISK moguće je zaključiti 14 vrsta dopunskih osiguranja, putem kojih DDOR Novi Sad a.d.o. Novi Sad nudi dodatnu sigurnost za svoje klijente.

• Smrt usled nezgode
Isplata ugovorene osigurane sume za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika.

• Smrt usled saobraćajne nezgode
Isplata ugovorene osigurane sume za slučaj smrti, ako je usled saobraćajne nezgode nastupila smrt osiguranika.

• Hiruške intervencije usled nezgode 
Isplata ugovorene osigurane sume, odnosno procenta ugovorene osigurane sume za slučaj hirurške intervencije usled nezgode, a u skladu sa Tabelom hirurških intervencija osiguravača.

• Hiruške intervencije usled bolesti 
Isplata ugovorene osigurane sume, odnosno procenta ugovorene osigurane sume za slučaj hirurške intervencije usled bolesti, a u skladu sa Tabelom hirurških intervencija osiguravača.

• Teže bolesti 15
 Isplata ugovorene osigurane sume u slučaju nastupanja jedne od težih bolesti navedenih u uslovima osiguranja – nakon isplate osigurane sume za jednu težu bolest osiguravajuće pokriće prestaje.

• Teže bolesti 30
Isplata ugovorene osigurane sume u slučaju nastupanja težih bolesti navedenih u uslovima osiguranja – nakon isplate osigurane sume za jednu težu bolest osiguravajuće pokriće je obezbeđeno za ostale teže bolesti. U cenu osiguranja uključeno pokriće za decu u visini 1/3 osigurane sume.

• Osiguranje od malignog oboljenja
Isplata ugoverene osigurane sume u slučaju nastupanja malignog oboljenja (obezbeđeno pokriće za slučajeve invanizivnog i neinvazivnog kancera). U cenu osiguranja uključeno pokriće za decu u slučaju invanzivnog kancera u visini 1/3 osigurane sume.

• Prelom kostiju
Isplata ugovorene osigurane sume, odnosno procenat od ugovorene osigurane sume za slučaj preloma kostiju u skladu sa Tabelom preloma kostiju osiguravača.

• Bolnički dani usled nezgode 
Isplata ugovorene dnevne naknade za boravak u bolnici zbog lečenja posledica nezgode. Uključeno u paket EPIDEMIK PROTEKT.

• Bolnički dani usled bolesti 
Isplata ugovorene dnevne naknade za boravak u bolnici zbog bolesti ili porođaja. Uključeno u paket EPIDEMIK PROTEKT.

• Privremena sprečenost za rad
Isplata ugovorene dnevne naknade za dane privremene nesposobnosti za rad usled nezgode.

• Invaliditet
Isplata:
– procenta od ugovorene osigurane sume za slučaj invaliditeta usled nezgode, ako je usled nezgode nastupio delimični invaliditet osiguranika u skladu sa Tabelom invaliditeta osiguravača,
– ugovorenu osiguranu sumu za slučaj invaliditeta usled nezgode navedenu na polisi ili dodatku uz polisu, ako je usled nezgode nastupio 100% invaliditet u skladu sa Tabelom invaliditeta osiguravača.

• Invaliditet 100% 
Isplata ugovorene osigurane sume za slučaj potpunog invaliditeta usled nezgode, prema Tabeli potpunog invaliditeta osiguravača.

• Premium Weiver
U slučaju potpunog i stalnog invaliditeta osiguravač preuzima obavezu daljeg plaćanja premije i zadržava obavezu isplate osigurane sume po isteku ugovora.

 

Uslovi osiguranja:

• pristupna starost od 0 do 75 godina. Istek najkasnije u 80. godini života;
• minimalno trajanje osiguranja 5, a maksimalno 25 godina;
• mogućnost plaćanja premije mesečno, godišnje ili jednokratnom uplatom.

 

 

Obaveštavamo vas da je kompanija „DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad u 2023. godini ostvarila dobit po osnovu uloženih sredstava matematičke rezerve proizvoda životnih osiguranja NO RISK i SIGURAN PROFIT.

U cilju pravovremenog informisanja klijenata u skladu sa odredbama zakonske regulative i uslova osiguranja, naša kompanija je uputila obaveštenja o raspoređivanju dobiti svakom klijentu, koji je zaključio ugovor o osiguranju života za slučaj doživljenja – NO RISK i SIGURAN PROFIT pod uslovom da je polisa bila aktivna ili kapitalisana na dan 31.12.2023. godine.

U obaveštenju je za svaki pojedinačni ugovor o osiguranju prikazano stanje učešća u dobiti, odnosno iznos ukupne pripisane dodatne osigurane sume od početka trajanja osiguranja.

Posebno želimo da napomenemo da u uslovima postojećeg stanja na finansijskom tržištu, ostvareni rezultati su potvrda kvalitetnog ulaganja i upravljanja sredstvima naših klijenata, koji su nam dugoročno poklonili poverenje.

DDOR osiguranje, u pravom trenutku!