Dobrovoljno zdravstveno osiguranjeZA USLUŽNE I PROIZVODNE DELATNOSTI

Da se Vaše poslovanje razvija u pravom smeru.

zaglavlje

dopunsko zdravstvenoDobrovoljno zdravstveno osiguranje

Osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija (operacija)

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj hirurških intervencija, odnosno operacija i težih bolesti je vrsta dodatnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, koje obezbeđuje jednokratnu isplatu ugovorene naknade osiguraniku u slučaju nastupanja teže bolesti ili hirurške intervencije, odnosno operacije.
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje može se zaključiti kao kolektivno osiguranje, za sve zaposlene, članove jedne iste organizacije i sl., prema službenoj evidenciji ugovarača – pravnog lica ili po spisku osiguranih lica. Premiju osiguranja može da plaća ugovarač osiguranja – pravno lice ili osiguranik obustavom od zarade.

Šta pokriva polisa?

  • Osiguranje za slučaj hirurških intervencija (operacija) pokriva hirurške intervencije i operacije koje su izvedene u toku trajanja osiguranja: operaciju srca, abdomena, urogenitalne, ortopedske i druge operacije, odnosno hirurške intervencije – prema Posebnim uslovima DZO za slučaj hirurških intervencija, odnosno operacija. Za ostvarivanje prava iz ovog osiguranja nije od značaja gde je izvršena hirurška intervencija, odnosno operacija, da li je troškove platio osiguranik, da li ih je refundirao ili naknadio po ma kom drugom osnovu.
  • Osiguranjem za slučaj težih bolesti pokrivene su bolesti koje su nastupile i nesporno su utvrđene u toku trajanja osiguranja: sva maligna oboljenja, moždani udar, infarkt miokarda i dr. – prema Posebnim uslovima DZO za slučaj težih bolesti. Pravo na ugovorenu naknadu nezavisno je od eventualno realizovanih troškova po nekom drugom osnovu i može se kumulirati sa drugim pravima.

Od čega zavise premija i naknada

Premija zavisi od visine osiguranih suma i broja lica za koja se zaključi osiguranje.
Iznos naknade iz osiguranja zavisi od ugovorene osigurane sume i hirurške intervencije ili operacije koja je izvedena, odnosno teže bolesti koja je nastupila u toku trajanja osiguranja, a obuhvaćena je ovim osiguranjem. Naknada se isplaćuje u odgovarajućem procentu od ugovorene osigurane sume, prema Posebnim uslovima.

Primer kolektivnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Osigurana suma (dinara)

Premija po jednom licu (dinara)

Osiguranje za slučaj hirurške intervencije, odnosno operacije

Osiguranje za slučaj teže bolesti

Godišnja

Mesečna

25.000,00

25.000,00

405,00

33,75

30.000,00

30.000,00

486,00

40,50

50.000,00

50.000,00

810,00

67,50

Kako ostvariti pravo na naknadu?

Kada se dogodi osigurani slučaj, odnosno kada se nesporno utvrdi postojanje teže bolesti, ili je izvedena hirurška intervencija (operacija), osiguranik treba da podnese pismenu prijavu na obrascu osiguravača i odgovarajuću medicinsku dokumentaciju: otpusnu listu, specijalistički izveštaj i drugu neophodnu medicinsku dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na isplatu ugovorene naknade.

Šta ne pokriva polisa?

Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem nisu pokrivene bolesti koje je osiguranik imao pre zaključenja osiguranja, hirurške intervencije i operacije koje su izvršene pre zaključenja osiguranja, odnosno one za koje je ranije utvrđena potreba, kao ni bolesti, hirurške intervencije i operacije koje nisu navedene u Posebnim uslovima.

Osiguranje paketa hirurških intervencija/operacija

DDOR Novi Sad je pripremio NOVO dodatno dobrovoljno zdravstveno osiguranje – PAKET HIRURŠKIH INTERVENCIJA/ OPERACIJA, koje obezbeđuje šire i sveobuhvatnije osiguravajuće pokriće za slučaj narušenja zdravlja i operativnog lečenja osiguranika, kada je potrebna dodatna sigurnost i finansijska podrška.
Osiguranje se može  zaključiti kao kolektivno osiguranje, za sve zaposlene, radno angažovana lica, članove sindikata i dr.  Premiju može da plaća ili poslodavac (ugovarač osiguranja) ili osiguranik obustavom od zarade.

Koji su rizici pokriveni?

Osiguranjem Paketa hirurških intervencija/operacija je obuhvaćeno preko 1.150 različitih intervencija, od najsloženijih operacija do malih hirurških intervencija.

Osiguranje se može zaključiti za osnovni paket, odnosno za više paketa hirurških intervencija.  

Osnovnim Paketom 5 su obuhvaćene hirurške intervencije/ operacije: jednostruki i višestruki aortokoronarni bajpas, zamena srčanog zaliska, totalna tireidektomija, transplantacija srca, jetre, pankreasa, pluća, bubrega, operacija kod akutnog pankreatitisa, radikalna histerektomija, proteza kolena, operacija malignog tumora nosa ili sinusa i druge intervencije.
Paketom 4 obuhvaćene su: radikalna mastektomija, operacija tiroidne žlezde, laparotomija sa resekcijom creva, operacija maligne neoplazme pluća, operacije u vaskularnoj hirurgiji, radikalna histerektomija, kraniotomija za epiduralni hematom, ligamentoplastika sa meniscektomijom i druge intervencije.
Paketom 3 obuhvaćene su: koronarna angioplastika-jedna, operacija na dojci-subkutana mastektomija, kvadrantektomija, operacija paratireoidne žlezde, holecistektomija, resekcija creva, operacija slezine, operacije hernije, operacija kod zapleta creva, obostrana adneksektomija, vanmaterična trudnoća, rinoseptoplastika itd.
Paketom 2 obuhvaćene su: kateterizacija, koronarografija, artroplastika šake, operacija tiroidne žlezde, lobektomija, holecistektomija- kod neoperabilne neoplazme, adhezioliza, konizacija, histerektomija itd.
Paketom 1 obuhvaćene su: intervencije na urogenitalnom traktu, višestruka koronarna angioplastika, ugradnja pejsmejkera, incizija nakon apscesa dojke, amputacija šake, hitna traheotomija, brojne male hirurške intervencije, intervencije u rekonstruktivnoj i plastičnoj hirurgiji, oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji, torakalnoj hirurgiji, ginekologiji itd.

Na ovo osiguranje se primenjuju Posebni uslovi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za pakete hirurških intervencija, odnosno operacija.
Uz osiguranje paketa hirurških intervencija/operacija, može se ugovoriti osiguranje za slučaj težih bolesti, prema Posebnim uslovima DZO za slučaj težih bolesti.

Od čega zavisi premija?

Premija zavisi od ugovorenog obima pokrića, broja lica koji se osigurava i visine osiguranih suma na koje se zaključi osiguranje.

Primer:

 

Osigurane sume u RSD

Paket 5

100.000

Paket 4

50.000

Paket 3

30.000

Paket 2

12.000

Paket 1

4.000

Godišnja premija po 1 licu u RSD

1.084,46

 

Navedeni iznosi u primeru su informativnog karaktera.

Od čega zavisi iznos naknade?

Iznos naknade iz osiguranja zavisi od ugovorene osigurane sume za Paket hirurških intervencija u koji spada realizovana hirurška intervencija.
Novčana naknada se isplaćuje osiguraniku nakon izvedene intervencije, u visini ugovorene osigurane sume za Paket u koji spada izvedena intervencija, prema Posebnim uslovima.

Ukoliko se desi osigurani slučaj, dovoljno je da podnesete:

  • Pismenu prijavu na obrascu osiguravača
  • Medicinsku dokumentaciju i otpusnu listu, specijalistički izveštaj i drugu neophodnu medicinsku  dokumentaciju po zahtevu osiguravača), kojom se dokazuje pravo na isplatu ugovorene naknade.

Ugovorena naknada, osiguraniku će biti isplaćena najkasnije za 14 dana.

Dodatak: