Zdravodaste

 

 


Zdravo da ste

Zdravlje je na prvom mestu, a pre njega je prevencija

Svi smo svesni da je briga o zdravlju bitna. Ukoliko delujemo preventivno, veće su šanse da dobro zdravlje sačuvamo. Ipak, ukoliko se dogodo da je medicinska pomoć neophodna, važno je imati kvalitetnu i brzu uslugu i podršku.Želimo da Vas podržimo, da vam budemo partner, da vas posavetujemo kako da u svom budžetu pronađete optimalan mesečni iznos koji možete da izdvojite, a koji će vam obezbediti i preventivu i brzu proceduru odlaska kod lekara, kada se za to ukaže potreba.

Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem se pokrivaju troškovi vanbolničkog/ bolničkog lečenja ukoliko se ugovore dopunska pokrića.

Vanbolničko lečenje pokriva troškove lečenja koje je osigurano lice primilo u zdravstvenoj ustanovi (davaocu zdravstvenih usluga), priznatoj kao mesto gde se ovakav tretman može sprovesti sa boravkom ne dužim od 24h.

Bolničko lečenje podrazumeva da osigurano lice bude hospitalizovano u medicinskoj ustanovi bar 24 sata, odnosno da prenoći u njoj. Ono pokriva troškove lečenja koji su medicinski indikovani.

Uz naša pokrića vanbolničkog/bolničkog osiguranja mogu se dodatno ugovoriti: sistematski pregled, oftalmološke i/ili stomatološke usluge, fizikalna terapija, lekovi na recept, naknada za medicinski opravdan boravak u bolnici (bolnički dani).

Ugovoreni obim osiguravajućeg pokrića sa tačno utvrđenim sadržajem zdravstvenih usluga sastavni je deo ponude/polise osiguranja.

Zašto DDOR dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Jer štedi vreme! – dostupno je 24 časa, 7 dana u nedelje, 365 dana u godini
Jer jedini imamo paket preventive! – bez komplikovane procedure sa adekvatnim uslugama po pristupačnoj ceni
Jer sami kreirate svoje pakete pomoću Vama potrebnih usluga – modula sa pokrićima od 1.000 do 100.000 €.
Jer nudimo izbor stručnjaka renomiranih privatnih i državnih medicinskih ustanova
Jer imamo iskustvo u osiguranju duže od 7 decenija i pripadamo Unipol grupi koja je br. 1 u Italiji u domenu usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja 

KOME JE NAMENJENO DDOR DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

Namenjeno je svim građanima koji imaju svojstvo osiguranog lica u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja u Srbiji. Osiguranici mogu biti fizička lica, kao i porodice osiguranika (supružnici, deca). Osiguranje mogu ugovoriti i strani državljani sa privremenim boravkom u Srbiji.

Odaberite ili kreirajte paket koji najviše odgovara baš Vama.

Bronzani 1

 • Pregled lekara opšte prakse
 • Pregled lekara specijaliste
 • Sistematski pregled

Bronzani 2

 • Pregled lekara opšte prakse
 • Pregled lekara specijaliste
 • Dijagnostika

Zlatni

 • Pregled lekara opšte prakse
 • Pregled lekara specijaliste

Vanbolničko lečenje

 • Laboratorijske analize i dijagnostika
 • Medicinsko-tehnička pomagala
 • Mentalno zdravlje
 • Troškovi kućnih poseta u hitnim slučajevima
 • Hitne stomatološke zdravstvene usluge u slučaju posledica nezgode
 • Komplementarna medicina (akupunktura, homeopatija i kvantna medicina)
 • Troškovi sanitetskog prevoza u hitnim slučajevima

Bolničko lečenje

 • Smeštaj i hrana u bolnici
 • Dijagnostičke procedure, laboratorijske analize
 • Prepisana terapija
 • Naknada za troškove lečenja u dnevnoj bolnici
 • Hirurgija

Zdravstvena zaštita u vezi sa trudnoćom i novorođenčadi

 • Pregledi i dijagnostika tokom trudnoće*

Kad osiguranje počinje i kako da ga koristite?

Osiguravajuće pokriće počinje istekom 24.00-og sata, od dana kada ste zaključili polisu osiguranja pod uslovom da je plaćena celokupna premija ili prva rata premije osiguranja.

Ukoliko imate zdravstveni problem koji pokriva Vaše osiguranje, potrebno je da obavezno pozovete Medicinski kontakt centar na broj 021 480 22 00 koji je za osiguranike dostupan 24 sata 7 dana u nedelji, ili putem moj.ddor aplikacije.

Potrebno je da pripremite broj svoje isprave (zdravstvene kartice) ili isprave osiguranika za koga ste Vi ugovorili osiguranje (supružnik, dete), kao i da opišete zdravstvene tegobe, simptome sa kojima su tegobe započele, da li ste se već nalazili u sličnoj situaciji i kakva Vam je terapija bila određena.

Stanje iskorišćenosti Vašeg pokrića možete proveriti pozivanjem kontakt centra na broj 021 480 22 00 ili slanjem upita na mail adresu sr.oc.roddnull@etsadovardz kao i preko moj.ddor aplikacije.

Važno je da znate!

Ukoliko je ugovorena participacija u troškovima pruženih zdravstvenih usluga, ukoliko trošak pružene zdravstvene usluge prevazilazi ugovoreni limit ili pružena zdravstvena usluga nije u osiguravajućem pokriću, osigurano lice snosi troškove pružene zdravstvene usluge ili njihov deo.

POKLONITE POVERENJE DDOR OSIGURANJU I ODABERITE

DDOR DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

ZDRAVO DA STE

DDOR osiguranje brine o vašem zdravlju sa željom da vašim zaposlenima i članovima njihovih porodica pruži najbolju uslugu. Obogatili smo ponudu osiguranja i u cilju prevencije i dugoročnog očuvanja dobrog zdravlja, kreirali program DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – Zdravo da ste! Mnoge bolesti se danas leče, ali troškovi lečenja mogu biti visoki.Dobrovoljno zdravstveno osiguranje ima brojne prednosti, a najvažnije je što sami birate obim i vrstu zdravstvenih usluga koje Vam odgovaraju. Sve je prilagođeno Vašim potrebama i mogućnostima.

Zdravo da ste

KOME JE NAMENJENO DDOR DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje namenjeno je svim licima koja imaju svojstvo osiguranog lica u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja Republike Srbije, kao i fizičko lice koje nije uključeno u obavezno zdravstveno osiguranje prema zakonskim propisima u Republici Srbiji a koje je u radnom odnosu sa ugovaračem u smislu propisa države u kojoj ugovarač osiguranja ima sedište, a koja žele da im se pruži stručna, brza i kvalitetna zdravstvena usluga. Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem mogu da budu obuhvaćeni i članovi uže porodice osiguranika (supružnici i deca).

ŠTA POKRIVA DDOR DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem pokriveni su troškovi vanbolničkog, kao i vanbolničkog i bolničkog lečenja (hospitalizacije). Ovim osiguranjem moguće je ugovaranje zdravstvene zaštite trudnica i porođaja. Sa detaljima možete da se upoznate kroz dokumentaciju dostupnu na ovoj strani, a odgovore na pitanja u vezi sa dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem možete dobiti pozivanjem medicinskog kontakt centra na broj 021 480 22 00. Kao dopunska pokrića mogu se ugovoriti: sistematski pregled, oftalmološke usluge, stomatološke usluge, lekovi koje lekar prepiše i fizikalna terapija. Sva dopunska pokrića, osim sistematskog pregleda, imaju definisane podlimite.

PAKETI OSIGURANJA

 

DDOR Osiguranje Vam kroz svoj program dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, nudi mogucnost da odaberete pakete:

 ZELENI

 • Pregled lekara opšte prakse
 • Pregled lekara specijaliste
 • Dijagnostika

 CRVENI

 • Pregled lekara opšte prakse
 • Pregled lekara specijaliste

Vanbolničko lečenje

 • Laboratorijske analize i dijagnostika
 • Medicinsko-tehnička pomagala
 • Mentalno zdravlje
 • Troškovi kućnih poseta u hitnim slučajevima
 • Hitne stomatološke zdravstvene usluge u slučaju posledica nezgode
 • Komplementarna medicina (akupunktura, homeopatija i kvantna medicina)
 • Troškovi sanitetskog prevoza u hitnim slučajevima

Bolničko lečenje

 • Smeštaj i hrana u bolnici
 • Dijagnostičke procedure, laboratorijske analize
 • Prepisana terapija
 • Naknada za troškove lečenja u dnevnoj bolnici
 • Hirurgija

Zdravstvena zaštita u vezi sa trudnoćom i novorođenčadi

 • Pregledi i dijagnostika tokom trudnoće*

U zavisnosti od izabranog osiguravajućeg pokrića od vanbolničkog 1.000 EUR do vanbolničkog i bolničkog 100.000 EUR.

Opšti uslovi za dobrovoljno zdravstveno osiguranje 

Posebni uslovi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vanbolničko ili vanbolničko i bolničko lečenje u primeni od 15.05.2021. do 23.12.2022. godine
Posebni uslovi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vanbolničko ili vanbolničko i bolničko lečenje u primeni od 23.12.2022. do 13.10.2023. godine
Informacija za ugovarača osiguranja – osiguranika pre zaključenja ugovora dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja vanbolničkog ili vanbolničkog i bolničkog lečenja u primeni do 13.10.2023. godine

Posebni uslovi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vanbolničko ili vanbolničko i bolničko lečenje u primeni od 13.10.2023. godine

Informacija za ugovarača osiguranja – osiguranika pre zaključenja ugovora dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja vanbolničkog ili vanbolničkog i bolničkog lečenja u primeni od 13.10.2023. godine

Prijava štete

Odštetni zahtev u slučaju refundacije troškova se može podneti:
– Poštom na adresu „DDOR Novi Sad“ a.d.o. poštanski pregradak 392, 21101 Novi Sad
– Neposredno u bilo kojoj poslovnici Osiguravača na teritoriji cele Srbije. Spisak poslovnica možete pronaći na sledećem linku
– Telefonom pozivanjem Medicinskog kontakt centra Osiguravača na broj 021/480 2200
– Elektronskom poštom slanjem mejla na adresu: sr.oc.roddnull@ejicadnuferOZD

Prilikom podnošenja Zahteva za refundaciju troškova, potrebno je priložiti sledeću neophodnu dokumentaciju:
– Obrazac prijave osiguranog slučaja, koji možete preuzeti ovde
-Original ili kopiju medicinske dokumentacije sa navedenom dijagnozom, i propisanom terapijom, rezultate laboratorijskih analiza, i drugih dijagnostičkih procedura,
-Original ili kopiju fiskalnog račun za medicinske usluge,
-Fotokopiju isprave dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (samo kod dostavljanja prvog zahteva u aktuelnom osiguranom periodu),
-Tekući račun.ZAHTEV ZA POZIV

  Ukoliko želite da Vas kontaktiramo, popunite formu i mi ćemo Vas pozvati.
  Molimo Vas da popunite tražena polja

  Mobilni telefon*
  Poruka*

  Spisak zdravstvenih ustanova u Mreži DDOR Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja PREUZMITE SPISAK (PDF)  MESTO NAZIV ADRESA