EPIDEMIK PROTEKT

EPIDEMIK PROTEKT

Pažljivo prateći situaciju u kojoj se našao ceo svet i naša zemlja, izazvanu pandemijom virusa COVID -19, kreirali smo jedinstveni paket na našem tržištu „EPIDEMIK PROTEKT“ koji pruža obimno i kvalitetno osiguravajuće pokriće u situaciji kada je zbog epidemije ili pandemije, neophodno da klijent provede vreme u bolnici. Pokriće se ugovara kao osiguranje bolničke dnevne naknade usled nesrećnog slučaja. Paket obuhvata, u zavisnosti od ugovorenog nivoa premije, i posebne vrste asistencije koje pružaju podršku kada je najteže i podrazumevaju konsultacije sa lekarima 24 časa, psihološko savetovanje, organizaciju prevoza do bolnice i povratka kući, kao i dostavu hrane ili lekova. Takođe, ova vrsta osiguranja podrazumeva pokriće tokom proglašenja bilo koje lokalne ili globalne epidemije-pandemije.

Paket „EPIDEMIK PROTEKT“ ugovara se uz individualna životna osiguranja: popularno riziko, no risk i mešovito osiguranje, kao dopunsko osiguranje bolnički dani usled nezgode i bolnički dani usled bolesti ili porođaja i uključuje osiguravajuće pokriće – isplata ugovorene naknade za:

 •  boravak u bolnici usled nezgode ili bolesti i porođaja,
 •  boravak u bolnici usled COVID-a 19 i drugih zaraznih bolesti kod kojih je proglašena epidemija/pandemija,
 •  pokriće za boravak u privremenim bolnicama,
 •  maksimalni limit za osiguranu sumu do 50 EUR, odnosno isplatu duple osigurane sume u slučaju boravka na intenzivnoj nezi,
 •  dodatno pokriće kroz paket asistencije (usluge pomoći) u slučaju nezgode ili oboljevanja od COVID 19

Posebna pogodnost ovog paketa je što uz njega imate mogućnost korišćenja usluga asistencije u slučaju nezgode ili oboljevanja od COVID-19 i to:

 • asistencija putem telefona tokom i nakon boravka u bolnici,
 • tele-doctor servis – procena stanja i urgentnog zbrinjavanja,
 • psihološko savetovanje i pomoć,
 • transport do bolnice i od bolnice do kuće,
 • isporuka hrane i lekova,
 • spremanje kuće,
 • briga o ljubimcima

U zavisnosti od paketa (S, M, L, XL, XXL) odnosno iznosa osigurane sume za bolnički dan, na raspolaganju su Vam određene usluge asistencije i to:

PAKETOsig. suma za bolnički dan od (EUR)*Informacija + Doktor na telefonuPsihološko savetovanje ili tele doktorDostava lekovaDostava namirnicaHitna pomoć i transport Čišćenje kuće i čuvanje kućnih ljubimaca
S10
M20
L30
XL40
XXL50

Uslovi osiguranja:

• Pristupna starost i trajanje u tabeli u nastavku (bolnički dani nezgoda)

Osiguranje uz koje se dopunsko ugovaraPristupna starostIstek najkasnije u godiniTrajanje osiguranja
Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja14-70755-25
Osiguranje života za slučaj doživljenja0-75805-25
Osiguranje života za slučaj doživljenja sa jednokratnom uplatom (Siguran profit)0-77803-10
Osiguranje života za slučaj smrti14-70755-20
Vip osiguranje života za slučaj smrti16-65705-20

• Premija osiguranja se plaća prema ugovorenoj dinamici plaćanja osnovnog osiguranja života uz koje se dopunsko osiguranje ugovara.
• Visina osigurane sume predstavlja ugovoreni iznos za jedan dan proveden u bolnici (od 5 do 50 EUR).
• Osiguranje može da se zaključi kao devizno ili dinarsko.

Reprezentativni primer – bolnički dani nezgoda:

Individualno životno

osigurana suma EUR premija godišnja EURpremija mesečna EURpremija
kvartalna EUR
premija polugodišnja EUR
3026,402,336,8613,60

*visina premije je fiksna i na njen iznos ne utiče pol i starost osiguranika kao ni trajanje osiguranja

Odgovori na najčešća pitanja u vezi paketa „EPIDEMIK PROTEKT“

BOLNIČKI DANI

PITANJAODGOVORI
Da li imam pokriće samo za COVID 19 ili i za druge zarazne bolesti?Pokriće se odnosi na sve zarazne bolesti za koje je proglašena epidemija/pandemija
Da li se pokriće odnosi samo na boravak u redovnoj bolnici?Pokriće se odnosi na boravak u redovnoj bolnici, kao i na boravak radi lečenja u privremenim bolnicama, koje su otvorene odlukom državnih organa sa ciljem lečenja zaraznih bolesti (npr. Sajam).
Da li se plaćaju troškovi lečenja u bolnici?Ne. Osigurana suma predstavlja ugovoreni iznos na polisi za bolnički dan odnosno dan proveden u bolnici radi lečenja bolesti, i za provedene dane isplaćuje se iznos ugovorene osigurane sume.
Da li se pod lečenjem zarazne bolesti smatra i lečenje kod kuće ukoliko je u pitanju asimptomatičnosti?Ne.Neophodan je boravak u bolnici da bi se steklo pravo na isplatu nakande za bolnički dan.
Da li je potrebno da je proglašena epidemija bolesti u državi da bi se platila naknada?Potrebno je da boravak u bolnici bude u onoj medicinskoj ustanovi koja se nalazi na teritoriji na kojoj je proglašena epidemija (npr. određeni okrug u Republici Srbiji gde je proglašena epidemija).
Da li se osiguranjem pokriva i lečenje u privatnoj zdravstvenoj ustanovi?Da, i u privatnoj zdravstvenoj ustanovi ukoliko je akreditovana u skladu sa propisima Republike Srbije.
Da li mi osiguranje pokriva boravak u bolnici u inostranstvu?Ne, lečenje odnosno boravak u bolnici mora da bude na terirotiji Republike Srbije.
Koliko dana je potrebno boraviti u bolnici da bi se isplatila naknada?Potrebno je provesti minimalno 3 dana u bolnici radi lečenja, kako bi se isplatila osigurana suma za boravak u bolnici radi lečenja za sve provedene dane.
Da li je boravak u samoizalaciji ili karantinu usled dolaska iz inostranstva pokriven osiguranjem?Ne. Neophodan je boravak u bolnici radi lečenja zarazne bolesti.
Šta ako se zarazim COVID-om 19 u inostranstvu?Pokriće se odnosi na boravak u bolnici na teritoriji Republike Srbije pod uslovom da se bolnica nalazi na teritoriji na kojoj je proglašena epidemija, bez obzira gde ste se zarazili virusom Covid 19.
Da li je pokrivena cena testa na COVID 19?Ne. Osigurana suma predstavlja naknadu koja se isplaćuje za dan proveren u bolnici, a nije predviđena refundacija troškova lečenja.
 

ASISTENCIJA

PITANJAODGOVORI
Da li će mi pomoć u pogledu paketa asistencije biti dostupna 24/7?Informacije o dežurnim med. ustanovama (apoteke, HP, operacije), Usluga doktora putem telefona, Saveti u vezi sa simptomima i uput na dalji pregled dostupni su 24/7, dok su ostale usluge iz paketa asistencije dostupne u periodu od 08-20 h.
Da li se paket asistencije dodatno naplaćuje?Ne. U zavisnosti od osigurane sume koja se odnosi na bolničke dane, važi odgovarajući paket asistencije (npr. 10 EUR osigurana suma - paket asistencije “S”), te je u cenu dopunskog osiguranja već uračunat odgovarajući paket asistencije.
Koja je minimalna osigurana suma koju moram ugovoriti za dopunsko osiguranje bolničkih dana, kako bih imao uslugu paketa asistencije?Minimalna osigurana suma je 10 EUR, i to u zbiru za dopunska osiguranja po polisi (bolnički dani nezgoda/bolest ili porođaj), kako bi se aktivirala usluga paketa asistencije.
Da li u slučaju loma noge usled nesrećnog slučaja imam pravo na usluge asistencije? Da. Usluge iz paket asistencije se odnose na oboljevanje od Covida-19, kao i na osigurane slučajeve nastale usled nesrećnog slučaja (nezgode) za vreme boravka u bolnici.
Na koji način, odnosno preko koje asistentske kuće se vrše usluge paketa asistencije?Usluge iz paketa asistencije se obavljaju preko aisstentske kuće „EUROP ASSISTANCE Hungary Ltd“ sa kojojm kompanije „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad ima uspešnu dugogodišnju saradnju u različitim oblastima osiguranja.
Da li uslugu paketa asistencije imam i ukoliko poslodavac zaključi polisu kolektivnog životnog osiguranja za slučaj smrti usled bolesti, kao i kod individualnog osiguranja?Ukoliko ugovarač osiguranja uz kolektivno osiguranje života ugovori dopunske rizike bolničke dane, u zavisnosti od visine osigurane sume (minimalno 10 EUR) imate uslugu paketa asistencije.
U kome periodu važi pokriće za pakete asistencije?U periodu od godine dana od početka trajanja osiguranja.
Da li paket asistencije uvek obuhvata dostavu hrane i lekova?Paketi asistencije zavise od visine ugovorene osigurane sume za bolnički dan. Paket XXL obuhvata dostavu hrane i lekova. Navedeni paket se odnosi na ugovorenu osiguranu sumu od 50 EUR za bolnički dan.


PAKET „EPIDEMIK PROTEKT“ uz kolektivna životna i neživotna osiguranja

Među najčešćim benefitima koje kompanije obezbeđuju svojim zaposlenima jeste i dodatno osiguranje. Prepoznajući svoje klijente kao odgovorne poslodavce, obezbedili smo kvalitetnije pokriće u okviru kolektivnih osiguranja uvodjenjem novih vrsta pokrića za rizike bolnički dan usled nezgode i bolnički dan usled bolesti ili porođaja. Navedene vrste pokrića moguće je kod kolektivnih osiguranja ugovoriti u okviru:
• životnih osiguranja – kao dopunska osiguranja uz polisu kolektivnog osiguranja za slučaj smrti usled bolesti
• ili samostalno – bolnički dan usled nezgode kao kolektivno neživotno osiguranje

Uz paket „EPIDEMIK PROTEKT“ vašim zaposlenima omogućili ste osiguravajuće pokriće – isplata ugovorene naknade za:

 • boravak u bolnici usled nezgode ili bolesti i porođaja,
 • boravak u bolnici usled COVID-a 19 i drugih zaraznih bolesti kod kojih je proglašena epidemija/pandemija,
 • pokriće za boravak u privremenim bolnicama,
 • maksimalni limit za osiguranu sumu do 50 EUR, odnosno isplatu duple osigurane sume u slučaju boravka na intenzivnoj nezi,
 • dodatno pokriće kroz paket asistencije (usluge pomoći) usled nezgode i oboljevanja od COVID 19

Posebna pogodnost ovog paketa je što uz njega, Vaši zaposleni imaju mogućnost korišćenja usluga asistencije u slučaju nezgode i oboljevanja od COVID-19 i to:

 • asistencija putem telefona tokom i nakon boravka u bolnici,
 • tele-doctor servis – procena stanja i urgentnog zbrinjavanja,
 • psihološko savetovanje i pomoć,
 • transport do bolnice i od bolnice do kuće,
 • spremanje kuće,
 • isporuka hrane i lekova,
 • briga o ljubimcima

U zavisnosti od izabranog paketa (S, M, L, XL, XXL) odnosno osigurane sume za bolnički dan, na raspolaganju su određene usluge asistencije i to:

PAKETOsig. suma za bolnički dan od (EUR)*Informacija + Doktor na telefonuPsihološko savetovanje ili tele doktorDostava lekovaDostava namirnicaHitna pomoć i transport Čišćenje kuće i čuvanje kućnih ljubimaca
S10
M20
L30
XL40
XXL50

* posmatra se ukupan zbir osiguranih suma za bolničke dane na polisi

Ugovaranjem pokrića za slučaj boravka u bolnici usled zaraznih bolesti za koje je proglašena epidemija/pandemija uz gratis uslugu asistencije, obezbeđuje se kvalitetno osiguravajuće pokriće i finansijska zaštita zaposlenih u izuzetno promenjenim okolnostima izazvanim pandemijom korona virusa.

• Visina osigurane sume predstavlja ugovoreni iznos za jedan dan proveden u bolnici (5-50 EUR).
• Osiguranje može da se zaključi kao devizno ili dinarsko.

Reprezentativni primer – bolnički dani nezgoda:

Kolektivno osiguranje

Osigurana suma EURBroj osiguranikaGodišnja premija EUR
3010186,4

Odgovori na najčešća pitanja u vezi paketa „EPIDEMIK PROTEKT“:

BOLNIČKI DANI

PITANJAODGOVORI
Da li imam pokriće samo za COVID 19 ili i za druge zarazne bolesti?Pokriće se odnosi na sve zarazne bolesti za koje je proglašena epidemija/pandemija.
Da li se pokriće odnosi samo na boravak u redovnoj bolnici?Pokriće se odnosi na boravak u redovnoj bolnici, kao i na boravak radi lečenja u privremenim bolnicama, koje su otvorene odlukom državnih organa sa ciljem lečenja zaraznih bolesti (npr. Sajam).
Da li se plaćaju troškovi lečenja u bolnici?Ne. Osigurana suma predstavlja ugovoreni iznos na polisi za bolnički dan odnosno dan proveden u bolnici radi lečenja bolesti, i za provedene dane isplaćuje se iznos ugovorene osigurane sume.
Da li se pod lečenjem zarazne bolesti smatra i lečenje kod kuće ukoliko je u pitanju asimptomatičnosti?Ne.Neophodan je boravak u bolnici da bi se steklo pravo na isplatu nakande za bolnički dan.
Da li je potrebno da je proglašena epidemija bolesti u državi da bi se platila naknada?Potrebno je da boravak u bolnici bude u onoj medicinskoj ustanovi koja se nalazi na teritoriji na kojoj je proglašena epidemija (npr. određeni okrug u Republici Srbiji gde je proglašena epidemija).
Da li se osiguranjem pokriva i lečenje u privatnoj zdravstvenoj ustanovi?Da, i u privatnoj zdravstvenoj ustanovi ukoliko je akreditovana u skladu sa propisima Republike Srbije.
Da li mi osiguranje pokriva boravak u bolnici u inostranstvu?Ne, lečenje odnosno boravak u bolnici mora da bude na terirotiji Republike Srbije.
Koliko dana je potrebno boraviti u bolnici da bi se isplatila naknada?Potrebno je provesti minimalno 3 dana u bolnici radi lečenja, kako bi se isplatila osigurana suma za boravak u bolnici radi lečenja za sve provedene dane.
Da li je boravak u samoizalaciji ili karantinu usled dolaska iz inostranstva pokriven osiguranjem?Ne. Neophodan je boravak u bolnici radi lečenja zarazne bolesti.
Šta ako se zarazim COVID-om 19 u inostranstvu?Pokriće se odnosi na boravak u bolnici na teritoriji Republike Srbije pod uslovom da se bolnica nalazi na teritoriji na kojoj je proglašena epidemija, bez obzira gde ste se zarazili virusom Covid 19.
Da li je pokrivena cena testa na COVID 19?Ne. Osigurana suma predstavlja naknadu koja se isplaćuje za dan proveren u bolnici, a nije predviđena refundacija troškova lečenja.
Da li ovo kolektivno osiguranje bolničkih dana kod neživotnih osiguranja može da bude zamena za kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nezgode, koje je zakonski definisano?Ne, zakonom su jasno definisana osiguranja koja su obavezna. Ovde je u pitanju osiguranje od rizika boravka u bolnici.

ASISTENCIJA

PITANJAODGOVORI
Da li će mi pomoć u pogledu paketa asistencije biti dostupna 24/7?Informacije o dežurnim med. ustanovama (apoteke, HP, operacije), Usluga doktora putem telefona, Saveti u vezi sa simptomima i uput na dalji pregled dostupni su 24/7, dok su ostale usluge iz paketa asistencije dostupne u periodu od 08-20 h.
Da li se paket asistencije dodatno naplaćuje?Ne. U zavisnosti od osigurane sume koja se odnosi na bolničke dane, važi odgovarajući paket asistencije (npr. 10 EUR osigurana suma - paket asistencije “S”), te je u cenu dopunskog osiguranja već uračunat odgovarajući paket asistencije.
Koja je minimalna osigurana suma koju moram ugovoriti za dopunsko osiguranje bolničkih dana, kako bih imao uslugu paketa asistencije?Minimalna osigurana suma je 10 EUR, i to u zbiru za dopunska osiguranja po polisi (bolnički dani nezgoda/bolest ili porođaj), kako bi se aktivirala usluga paketa asistencije.
Da li u slučaju loma noge usled nesrećnog slučaja imam pravo na usluge asistencije? Da. Usluge iz paket asistencije se odnose na oboljevanje od Covida-19, kao i na osigurane slučajeve nastale usled nesrećnog slučaja (nezgode) za vreme boravka u bolnici.
Na koji način, odnosno preko koje asistentske kuće se vrše usluge paketa asistencije?Usluge iz paketa asistencije se obavljaju preko aisstentske kuće „EUROP ASSISTANCE Hungary Ltd“ sa kojojm kompanije „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad ima uspešnu dugogodišnju saradnju u različitim oblastima osiguranja.
Da li uslugu paketa asistencije imam i ukoliko poslodavac zaključi polisu kolektivnog životnog osiguranja za slučaj smrti usled bolesti, kao i kod individualnog osiguranja?Ukoliko ugovarač osiguranja uz kolektivno osiguranje života ugovori dopunske rizike bolničke dane, u zavisnosti od visine osigurane sume (minimalno 10 EUR) imate uslugu paketa asistencije.
U kome periodu važi pokriće za pakete asistencije?U periodu od godine dana od početka trajanja osiguranja.
Da li paket asistencije uvek obuhvata dostavu hrane i lekova?Paketi asistencije zavise od visine ugovorene osigurane sume za bolnički dan. Paket XXL obuhvata dostavu hrane i lekova. Navedeni paket se odnosi na ugovorenu osiguranu sumu od 50 EUR za bolnički dan.