Pošaljite prigovor

Poštovani,

Ako ste nezadovoljni pružanjem usluga Akcionarskog društva za osiguranje “DDOR Novi Sad” Novi Sad   (u daljem tekstu: Osiguravač) možete podneti prigovor, i to naročito  ukoliko smatrate da je došlo do povrede Vaših  prava ili interesa u vezi s radom  Osiguravača i postupanjem Osiguravača, odnosno lica koje za Osiguravača obavlja poslove zastupanja u osiguranju.

Za Obaveštenje o načinu podnošenja, načinu postupanja Osiguravača po podnetom prigovoru, kao i o mogućnosti i načinu podnošenja predloga za posredovanje  i prigovora Narodnoj banci Srbije kliknite ovde.

Podnesite prigovor na rad Akcionarskog društva za osiguranje “DDOR Novi Sad” Novi Sad   ovde.

Ukoliko se prigovor podnosi preko punomoćnika, obavezno se dostavlja i posebno punomoćje, predlog teksta posebnog punomoćja možete preuzeti  ovde.

Pošaljite prigovor

  Izaberite da li ste:

  Ime i prezime *

  Adresa *

  JMBG*

  Naziv pravnog lica *

  Ime i prezime zakonskog zastupnika, ovlašćenog lica*

  Sedište*

  PIB*

  E-pošta *

  Telefon *

  Vrsta prigovora*

  Broj štete * (samo ako ste kao vrstu prigovora izabrali tačku 2.)

  Tekst poruke *

  Prilog:
  captcha
  Unesite kod sa slike: