Opšti uslovi kupovine

”DDOR Novi Sad” a.d.o. – Opšti uslovi korišćenja web strane internet prodavnice i online kupovine

Koristeći web stranicu Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad, prihvatate pravila propisana ovim Opštim uslovima korišćenja web strane prilikom kupovine proizvoda osiguranja putem interneta i saglasni ste na postupanje sa Vašim podacima u skladu s ovom izjavom. Korišćenjem ove web stranice, smatra se da ste neopozivo pristali na ove Opšte uslove korišćenja.

Ove Opšte uslove Akcionarsko društvo za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad, može u skladu sa Zakonom i svojim poslovnim potrebama menjati i dopunjavati.

Svaka izmena ili dopuna ovih Opštih uslova obavezuje korisnike, od dana objavljivanja na internet stranici „DDOR-a Novi Sad“ a.d.o.

Svi korisnici internet stranice su u obavezi da pre korišćenja usluga ove web stranice pročitaju i upoznaju se sa Opštim uslovima korišćenja.

Akcionarsko društvo za osiguranje „DDOR Novi Sad“ kao prodavac usluge osiguranja vodi brigu o zaštiti podataka korisnika ove web strane. U izjavi o privatnosti koju objavljujemo obaveštavamo vas o vrstama podataka koje prikupljamo od korisnika naše web strane, svrsi prikupljanja podataka i načinu zaštite prikupljenih podataka.

Ograničenja korišćenja internet stranice

Sadržaj postavljen na ovu internet stranicu je vlasništvo Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad.

Štampanje, kopiranje, prikazivanje, menjanje, distribucija, reprodukcija ili objavljivanje bilo dela ili cele sadržine internet stranice nije dozvoljeno ni na koji način bez pisane saglasnosti „DDOR-a Novi Sad“ a.d.o., izuzev pregledanja ili štampanja dela internet stranice za lične, nekomercijalne potrebe korisnika.

„DDOR Novi Sad“ a.d.o. nije odgovoran niti preuzima bilo koju vrstu odgovornosti za bilo koju vrstu štetnih posledica nastalih usled kraćeg ili dužeg prekida rada web servisa, nepravilnog funkcionisanja ili problema u funkcionisanju Interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa istom, problema u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme, a koji su van kontrole i uticaja „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad.

Ispravnost i tačnost pruženih podataka

U postupku ugovaranja online kupovine polise osiguranja, putem Interneta, ugovarač je dužan da pruži istinite, potpune i tačne podatke i obavezan je da na sva pitanja dogovori ispravno i tačno.

Za unos nepotpunih, neispravnih ili netačnih podataka dobijenih od strane klijenta u postupku internet kupovine, „DDOR Novi Sad“ a.d.o. neće snositi odgovornost.

U slučaju da je ugovarač osiguranja namerno netačno prijavio ili namerno prećutao neku okolnost ili informaciju zbog koje osiguravač da je imao saznanja o pravom stanju stvari ne bi zaključio ugovor da je znao za pravo stanje stvari, „DDOR Novi Sad“ a.d.o. može zahtevati poništenje ugovora.

Ukoliko je ugovarač osiguranja učinio netačnu prijavu ili je propustio dati dužno obaveštenje, a to nije učinio namerno, „DDOR Novi Sad“ a.d.o. zadržava pravo da u roku od trideset dana od saznanja za netačnost ili nepotpunost prijave, zahteva raskid ugovora ili da predloži povećanje premije srazmerno većem riziku.

Rešavanje sporova i nadležnost suda

Sve sporove proistekle u vezi sa korišćenjem ove internet stranice ili usluga kupovine online osiguranja neopozivo pristajete da rešavate sporazumno sa „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad.

Sva sporna pitanja u vezi sa zaključenim ugovorom o osiguranju, ugovorne strane rešavaju sporazumno.

U slučaju da je osiguranik nezadovoljan, odnosno smatra da su njegova prava iz ugovora i osiguranju povređena, ima pravo da dostavi prigovor osiguravaču.

Na svaki prigovor osiguranika, osiguravač je u obavezi da odgovori, u roku od 14 dana od prijema prigovora.

Ukoliko osiguranik nije zadovoljan odgovorom osiguravača na prigovor, svoja prava može ostvarivati u postupku mirnog rešavanja sporova putem medijacije, uz učešće Narodne banke Srbije, kao medijatora.

Za slučaj sudskog spora u vezi sa zaključenim ugovorom o osiguranju, nadležan je stvarno nadležni sud u Novom Sadu.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I LIČNIH PODATAKA KORISNIKA I NJIHOVO KORIŠĆENJE

„DDOR Novi Sad“ a.d.o se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih kupaca, koristeći savremene tehnološke postupke koji omogućavaju pouzdan i siguran način korišćenja Interneta. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se prijave na mailing listu koja se koristi u marketinške svrhe i obaveštenja o akcijama koje sprovodi osiguravač. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i obradjuju u skladu sa važećim propisima i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive inofrmacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banka Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Na obračunatu premiju neživotnih osiguranja plaća se porez od 5% u skladu sa
Zakonom o porezu na premije neživotnih osiguranja.

Kontakt

Ukoliko imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i sigurnosti Vaših podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o narušavanju privatnosti ili sigurnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na neki od sledećih načina:

  • Pozivom na „DDOR Korisnički Centar” na broj telefona: 0800 303 301
  • Slanjem e-maila na: sr.oc.roddnull@rodd
  • Slanjem pisma na poštansku adresu:

Korisnički centar, Železnička 5, 21101 Novi Sad

Reklamacije

Ugovarač je saglasan da, u slučaju izmena podataka na polisi kao i u slučaju opravdanog zahteva za povrat novca (odbijen zahtev za vizu, ozbiljni zdravstveni problemi, smrt u porodici) u skladu sa Uslovima o osiguranju, izvrši zamenu polise odnosno dobije povrat novca u sedištu „DDOR Novi Sad“ a.d.o. odnosno na prodajnom mestu koje je najbliže prebivalištu ugovarača osiguranja.

Povraćaj sredstava ugovaraču osiguranja, koji je predhodno premiju osiguranja platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, bez obzira na razlog vraćanja, „DDOR Novi Sad“ a.d.o. je u obavezi da izvrši povrat uplaćenog iznosa isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povrat sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju da je došlo do oštećenja polise osiguranja ili da su podaci u polisu pogrešno uneti od strane „DDOR Novi Sad“ a.d.o., osiguravač se obavezuje da izda novu polisu ili izvrši korekciju postojeće polise, ukoliko je to moguće.

Pravo ugovarača na odustanak od ugovora

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, ovaj ugovor, kao ugovor o osiguranju zaključen na daljinu, ugovarač može u roku od 14 dana od dana zaključenja, da odustane od ugovora bez navođenja razloga i bez dodatnih troškova.

Ukoliko se ugovarač odluči da odustane od ovog ugovora, dužan je da pošalje izjavu o odustanku od ugovora u navedenom roku osiguravaču u pismenoj formi na obrascu koji mu je dostavljen od strane Osiguravača ili popunjavanjem elektronskog obrazca za odustanak.

Takođe, ugovarač je dužan da o svom trošku, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja obrasca za odustanak, vrati Osiguravaču dostavljenu polisu osiguranja.

Odustankom od ovog ugovora na daljinu, prestaju obaveze ugovornih strana koje su nastale zaključenjem ugovora – smatra se da ugovor nije ni zaključen.

„DDOR Novi Sad“ a.d.o. će, bez odlaganja, ugovaraču osiguranja vratiti uplaćeni iznos premije osiguranja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku od ugovora.

Pravo na odustanak od ugovora o osiguranju zaključenog na daljinu, ne odnosi se na ugovore o osiguranju zaključene kao kratkoročne, do 30 dana, u skladu Zakonom.

Pravo na odustanak od ugovora o putničkom zdravstvenom osiguranju, na daljinu-on line, ugovarač osiguranja može ostvariti samo ukoliko nije započeo ili završio putovanje za koje je zaključeno osiguranje i Osiguravaču o tome dostavi dokaze (kopija pasoša i sl.).

Podaci o prodavcu

Naziv: DDOR Novi Sad a.d.o.
Sedište: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 8
PIB: 101633677
Matični broj: 08194815