Prijava za zaposlenje

  OBAVEŠTENJE O OBRADI


  U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Akcionarsko društvo za osiguranje “DDOR Novi Sad” Novi Sad (u daljem tekstu: DDOR ili Rukovalac) ovim putem informiše kandidate za zaposlenje (u daljem tekstu: kandidati) o uslovima i prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, merama njihove zaštite i njihovim pravima u pogledu takve obrade u procesu regrutacije i selekcije kandidata. U nastavku ovog dokumenta su na izričit i zakonit način određene konkretne svrhe obrade podataka o ličnosti, sve u cilju transparentne, poštene i zakonite obrade. Načelo tačnosti zahteva s jedne strane pažnju kandidata pri unosu odnosno dostavljanju podataka, a sa druge strane angažman Rukovaoca na njihovom eventualnom ažuriranju, ispravljanju ili brisanju. Ovim putem se prikupljaju samo podaci o ličnosti kandidata koji su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhe obrade i omogućavaju identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za njeno ostvarenje. Obezbeđena je odgovarajuća zaštita podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.
  Podaci o rukovaocu podataka:
  Akcionarsko društvo za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad , Bulevar Mihajla Pupina 8, 21000 Novi Sad, Tel. + 381 21 48 86 000, E-mail: sr.oc.roddnull@rodd
  Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti kod Rukovaoca:
  Email: sr.oc.roddnull@opd
  Tel: +381 21 48 86 172
  Pošta: Bulevar Mihajla Pupina br. 8, 21000 Novi Sad
  Svrhe obrade podataka o ličnosti:
  • regrutacija i selekcija kandidata za zaposlenje, odnosno ispitivanje ispunjenosti uslova za obavljanje posla propisanih Pravilnikom o sistematizaciji poslova kod Rukovaoca, zahtevima konkursa, oglasa i uslovima obavljanja posla;
  • odlučivanje o izboru kandidata za radni angažman ili praksu u DDOR;
  • potencijalna regrutacija ili selekcija bez objavljenog konkursa, po opštoj prijavi kandidata;
  • kontaktiranje kandidata u vezi sa procesom regrutacije i selekcije kandidata ili adekvatnim slobodnim poslovima;
  • individualizacija i međusobno razlikovanje potencijalnih kandidata za zaposlenje/praksu u slučaju podudaranja ličnih imena odnosno ostalih podataka o ličnosti (godina rođenja).
  Podaci o ličnosti koji su predmet obrade su:

  1.

  ime

  12.

  zvanje

  2.

  prezime

  13.

  pol

  3.

  godina rođenja

  14.

  datum početka i završetka školovanja

  4.

  adresa elektronske pošte

  15.

  naziv obrazovne ustanove

  5.

  broj mobilnog i fiksnog telefona

  16.

  ispiti, licence i ostali stručni ispiti

  6.

  adresa (ulica i broj)

  17.

  poznavanje jezika

  7.

  mesto stanovanja

  18.

  radno iskustvo

  8.

  poštanski broj

  19.

  poznavanje računarskih programa

  9.

  kategorija vozačke dozvole

  20.

  biografija

  10.

  stepen stručne spreme

  21.

  motivaciono pismo

  11.

  oblast obrazovanja

  22.

  preporuke

  DDOR će obrađivati i podatke o ličnosti kandidata koje on da u biografiji, motivacionom ili drugom propratnom pismu, kao i u toku razgovora u procesu regrutacije i selekcije. Podatke o ličnosti će prikupljati, obrađivati, čuvati i štititi DDOR u svojstvu rukovaoca podacima o ličnosti. Podaci se prikupljaju neposredno od lica na koje se odnose, odnosno kandidata, putem internet stranice Rukovaoca na kojoj kandidati podnose prijavu, putem pošte ili u odgovoru na oglas. Kandidati podnose prijavu na objavljeni konkurs, kao prijavu za praksu ili kao opštu prijavu. Kandidati koji podnesu opštu prijavu će biti kontaktirani od strane zaposlenih DDOR u slučaju da se pojavi adekvatna pozicija odnosno posao koji odgovara podnetoj prijavi. Takođe, podaci o ličnosti se po potrebi prikupljaju od trećih lica, odnosno od referenci ili lica za davanje preporuke koje kandidati sami odrede.
  Korisnici podataka o ličnosti su zaposleni u DDOR koji učestvuju i odlučuju u selekciji kandidata za zaposlenje, radni angažman ili praksu. To su zaposleni u funkciji ljudskih resursa koji obavljaju poslove regrutacije, ali i rukovodilac organizacionog dela ili oblika za koji se vrši regrutacija.
  Obrada podataka je neautomatizovana i podrazumeva prikupljanje, beleženje, pretraživanje, razvrstavanje, objedinjavanje, korišćenje, upoređivanje, strukturisanje, snimanje i čuvanje podataka o ličnosti. Pravni osnov obrade je dobrovoljni pristanak lica i legitimni interes Rukovaoca. Kandidati nisu obavezani zakonom niti ugovorom da takve podatke o ličnosti daju Rukovaocu. U odnosu na kandidate koji ne dostave svoje podatke o ličnosti, proces selekcije nije moguće izvršiti i stoga ne mogu da budu potencijalno izabrani za radni angažman odnosno praksu u DDOR, niti će sa njima biti zaključen ugovor o radnom angažmanu odnosno praksi. Legitimni interes Rukovaoca da obrađuje podatke o ličnosti kandidata se sastoji u mogućnosti da njihovom analizom proceni da li kandidati ispunjavaju uslove za obavljanje posla, da izvrši poređenje sa ostalim kandidatima, kao i da u određenom periodu čuva podatke kao dokaz zakonitosti i pravilnosti obavljenog procesa regrutacije i selekcije, kao i garantovanog jednakog tretmana. Prikupljeni podaci se čuvaju u vremenskom periodu od 6 meseci od završetka procesa regrutacije i selekcije za konkretnu poziciju odnosno posao, nakon čega se brišu. Ovaj rok se odnosi i na podatke prikupljene putem opšte prijave ili prijave za praksu, pri čemu u ovom slučaju počinje da teče od dana podnošenja prijave. Rukovalac će kandidata informisati o eventualnoj obradi drugih podataka o ličnosti i postaviti upit za pristanak na obradu. Podaci koji se odnose na lica koja se radno angažuju ili primaju na praksu u DDOR se obrađuju u skladu s posebnim obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti.
  Ukoliko date pristanak za obradu podataka o ličnosti, možete ga opozvati, što ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre njegovog opoziva. Posledica opoziva je brisanje podataka.
  Kandidat ima pravo da od Rukovaoca zahteva pristup, ispravku, dopunu ili brisanje podataka, odnosno pravo na ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora na obradu, pravo na obaveštenje o povredi podataka o ličnosti, kao i pravo na prenos podataka drugom rukovaocu, sve u skladu sa zakonom.
  Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama zakona.

     Pristajem da DDOR Novi Sad obrađuje moje podatke o ličnosti u svrhu regrutacije i selekcije i pod uslovima koji su navedeni u ovom obaveštenju o obradi podataka o ličnosti.

  Konkursi:
  Funkcionalna oblast za koju se prijavljujete  Unesite Vaše lične podatke:

  Godina rođenja*
  email*
  Fiksni telefon
  Adresa (ulica i broj)*
  Mesto stanovanja*
  Da li ste spremni da radite van mesta stanovanja?
  Poštanski broj:
  Upišite gradove
  Izaberite mesto:
  Vozačka dozvola
  *Obavezni podaci

  Obrazovanje:

  Stepen stručne spreme*
  Oblast*
  Zvanje:
  Početak školovanja:
  Kraj školovanja:
  Obrazovna ustanova*
  Dodatno:  Ispiti i licence
  Stručni ispiti
    Poznavanje stranih jezika*


  Jezik
  Upište jezik:
  Nivo znanja
  Dodatno
  Drugi jezik:
  Upište jezik:
  Nivo znanja
  Treći jezik:
  Upište jezik:
  Nivo znanja
  Četvrti jezik:
  Upište jezik:
  Nivo znanja

  Radno iskustvo*
  Naziv kompanije:
  Naziv posla:
  Zaposlen od:
  Zaposlen do:
  Mesto rada:
  Oblast rada:
  Opišite posao
  Dodatno:
  Naziv kompanije:
  Naziv posla:
  Zaposlen od:
  Zaposlen do:

  Mesto rada:
  Oblast rada:
  Opišite posao
  Dodatno:


    Informatičke veštine


  Program    Prateći dokumenti  CV:                  
  Motivaciono pismo:      
  Preporuke: