Osiguranje od odgovornosti stečajnih upravnika

ZA PREDUZETNIKE

Osiguranje za poslovanje bez nepredvidivih situacija.

zaglavlje

odg stecajnih upravnikaOsiguranje od odgovornosti stečajnih upravnika

Pokriće troškova nastalih tokom stečaja

ZA ŠTETE NASTALE USLED PROPUSTA ILI GREŠKE

Osiguranje od odgovornosti stečajnih upravnika podrazumeva pokrivanje troškova za štete koje stečajni upravnik nanese učesnicima u postupku stečaja iz svog delokruga poslova – usled propusta ili greške.

Obeštećenje

Ukoliko dođe do štete nastale greškom ili propustom stečajnog upravnika, kompanija “DDOR Novi Sad” zajedno sa osiguranikom preduzima odbranu od neosnovanih ili preteranih zahteva za nadoknadu štete (učestvuje u ispitivanju odgovornosti stečajnog upravnika, vodi spor u njegovo ime), isplaćuje naknadu iz osiguranja u roku od 14 dana od dana kada je utvrđena ta obaveza i visina iznosa, a nadoknađuje i troškove parničnog postupka u skladu sa Uslovima osiguranja od odgovornosti stečajnih upravnika.

Suma osiguranja se ugovara u fiksnom iznosu, i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravajućeg društva po jednom osiguranom slučaju. Isplata u okviru sume osiguranja odnosi se na slučajeve smrti, povrede tela ili zdravlja trećih lica ili stvari trećih lica, i na čisto imovinske štete.

Šta ovo osiguranje ne obuhvata?

Osiguranje od odgovornosti stečajnih upravnika, između ostalog, ne obuhvata štete koje osiguranik načini trećim licima namerno, krajnjom nepažnjom, prevarom, kada nije sproveo adekvatne preventivne mere ili ako je prekoračio zakonska ovlašćenja .