Osiguranje od profesionalne odgovornosti lekara

ZA PREDUZETNIKE

Osiguranje za poslovanje bez nepredvidivih situacija.

zaglavlje

odgovornost lekaraOsiguranje od profesionalne odgovornosti lekara

Materijalno obezbeđenje za Vas i Vaše pacijente

Za situacije kada se dogode greške

Program osiguranja profesionalne odgovornosti lekara namenjen je pokrivanju troškova koji nastanu u slučaju odgovornosti lekara i medicinskog osoblja za štete nastale usled smrti, povrede tela ili zdravlja pacijenata ukoliko je do njih došlo zbog učinjene profesionalne greške.
Uprkos maksimalnoj pažnji koja se poklanja lečenju – propusti se dešavaju.
“DDOR Novi Sad” izvršiće nadoknadu štete, koju lekari i medicinsko osoblje načine pacijentu tokom lečenja: profesionalnom greškom, propustom, nesavesnim ili nestručnim postupkom.

Suma osiguranja

Suma osiguranja ugovara se u fiksnom iznosu i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača po jednom osiguranom slučaju ili u periodu trajanja osiguranja.

Dodatna usluga – pravna zaštita

U okviru osiguranja od profesionalne odgovornosti lekara, “DDOR Novi Sad” Vam može pomoći i tako što će u Vaše ime voditi sudski spor. “DDOR Novi Sad” na sebe preuzima i obavezu davanje svih izjava u Vaše ime koje se smatraju celishodnim za zadovoljenje ili odbranu od neosnovnog ili preteranog zahteva za naknadu štete.