Osiguranje mašina od loma

ZA USLUŽNE I PROIZVODNE DELATNOSTI

Da se Vaše poslovanje razvija u pravom smeru.

zaglavlje

masina od lomaOsiguranje mašina od loma

Puna zaštita proizvodnje od nepredviđenih kvarova

“DDOR Novi Sad” Vam pruža punu zaštitu Vaše opreme za proizvodnju. Kvalitetna polisa osiguranja jeste jedini pravi oblik zaštitite Vaše opreme od nepredviđenih kvarova.

Šta se može osigurati ovom polisom?

Praktično, polisom osiguranja mašina od loma osiguravaju se: sve mašine, radni uređaji i instalacije, u sklopu ili izvan građevinskog objekta.
Jedinstvenom premijskom stopom možete osigurati kompletnu opremu, bez obzira koliko je ona raznolika.

Od čega se imovina osigurava?

Odgovor je jednostavan: od svih rizika, osim od eksplicitno isključenih pojava, koje i nisu rizici – zamor, dotrajalost, korozija i sl.
Koncept osiguranja od svih rizika olakšava Vam razumevanje kupljenog osiguravajućeg pokrića, a rešavanje šteta čini efikasnijim.

Vaša oprema osigurana je za vreme:

  • normalne eksploatacije, kod Vas ili kada je data u najam i radi u redovnim eksploatacionim uslovima,
  • demontiranja i montiranja radi popravke, kao i za vreme same popravke.

Osiguranje pokriva i:

  • nespretnost i nehat Vaših radnika, takođe i grubo namerno prouzrokovanje štete,
  • popravku i zamenu delova, čije je oštećenje otkriveno tokom remonta (pod uslovom da se ne radi o postepenim mehaničkim i hemijskim uticajima).

Na koju vrednost plaćate premiju?

Premiju plaćate na sumu osiguranja koja treba da je, ako nije sa Vama drugačije ugovoreno, jednaka ceni nove stvari istih karakteristika, uključujući sve zavisne troškove, umanjenoj za amortizaciju.

Ušteda u premiji može se ostvariti eliminacijom iz pokrića čestih sitnih šteta. Tada polisa služi samo kod kompleksnih i skupih šteta.

Moguće je takođe sve štete preneti na teret osiguranja ugovaranjem pokrića bez franšize (Vašeg učešća u štetama).

Moje beneficije

  • Moguće je ugovoriti i osiguravajuće pokriće za troškove zemljanih radova i pronalaženja mesta oštećenja na instalacijama, kao i prekovremenog rada i rada za vreme praznika i nedeljom.
  • Troškovi na sprečavanju štete i raščišćavanju mesta štete pokriveni su osiguranjem.
  • Postoji bonus (popust) na premiju i do 30% za naredni period, za ostvaren dobar tehnički rezultat u prethodne tri godine (odnos šteta i tehničke premije).
  • Od DDOR-a možete još očekivati i inženjersku pomoć u pogledu prevencije, kao i ekspertizu nakon nastanka štete.