Osiguranje objekata u izgradnji i objekata i opreme u montaži

ZA USLUŽNE I PROIZVODNE DELATNOSTI

Da se Vaše poslovanje razvija u pravom smeru.

zaglavlje

objekata u izgradnjiOsiguranje objekata u izgradnji i objekata i opreme u montaži

Investirajte i gradite uz potpunu sigurnost

Da mirno završite započeti posao

Građevinski objekti su često podložni raznim nepredviđenim štetama. Osigurajte se od rizika koji postoje tokom izgradnje ili montaže građevinskih objekata i opreme, bez obzira da li ste investitor ili izvođač radova.
Zaštitite se i u slučajevima kada tokom gradnje pričinite štetu trećim licima. “DDOR Novi Sad” Vam omogućava da uz kombinovani program osiguranja objekata u izgradnji i opreme u montaži mirno završite započeti posao.

Kompletan paket zaštite

Ovaj program osiguranja „DDOR Novi Sad” predstavlja Vaš kombinovani paket zaštite: osiguranjem objekata u izgradnji i objekata i opreme u montaži osigurava se sve što ulazi u predračunsku vrednost objekta:sav materijal i svi radovi, oprema i pomoćni objekti za realizaciju projekta, mašine, uređaji i instalacije koji se montiraju.
Osiguravajuće pokriće može se ugovoriti i za: postojeće objekte koji se rekonstruišu, proširuju, pomoćne objekte, alat i pribor, stvari radnika.
Ova polisa daje pokriće od svih “požarnih” i tehničkih rizika, i to od: požara i udara groma, eksplozije, oluje, grada (tuče), manifestacija i demonstracija, snežne lavine, poplave, bujice i visoke vode, klizanja tla, odronjavanja zemljišta, loma opreme i građevinske/montažne nezgode.
Osiguravajuća zaštita obuhvata nezgode tipa: greške u izvođenju radova, loma ili deformacije opreme, greške u projektovanju, dimenzionisanju i izboru materijala, havarije tokom probnog pogona.
Možete ugovoriti i osiguranje odgovornosti prema trećim licima. To znači da će osiguranje, umesto Vas, obeštetiti treća lica i dati Vam pravnu zaštitu u slučaju podnošenja tužbe protiv Vas, a da investicioni radovi nisu usporeni.
Osiguranje traje tokom izvođenja radova, probnog pogona i garantnog roka.
U garantnom roku nadoknađuju se štete sa uzrokom iz perioda gradnje, a sa odloženim manifestovanjem.

Moje beneficije

  • „DDOR Novi Sad” nadoknadiće do 3% od sume osiguranja za raščišćavanje i rušenje koje je posledica osigurane štete i do 1% od sume osiguranja za pripremanje neophodne tehničke dokumentacije pre sanacije štete.
  • U garantnom roku Vama i Vašim klijentima nadoknađujemo sve štete koje su uzrokovane tokom perioda gradnje ili montaže, a nisu se odmah manifestovale!

Treba znati

  • Vaša investicija osigurava se na sumu osiguranja koja treba da je jednaka predračunskoj vrednosti projekta.
  • Umanjenje naknade odnosi se samo na vrednost ostatka. Ukoliko je vrednost pravilno određena i jednaka je sumi osiguranja, nadoknada je jednaka stvarno pretrpljenoj šteti.
  • Kao osnov za naknadu štete služiće cene radova i materijala u trenutku štete, ukoliko nisu porasle za više od 10%, u odnosu na dan zaključenja osiguranja.