Osiguranje robe (stvari) u transportu – kargo

ZA TRANSPORT

Siguran prevoz robe i stvari.

zaglavlje

kargoOsiguranje robe (stvari) u transportu – kargo

Obezbedite robu ili stvari od mnogobrojnih rizika tokom transporta i izbegnite neželjene gubitke u poslovanju.

I na nebu i na zemlji i na vodi

Sa kargo osiguranjem, odnosno osiguranjem robe u transportu, možete zaštiti robu od brojnih rizika kojim je izložena tokom prevoza, bilo da su u vezi sa samim transportom, kao što su saobraćajne nezgode, potonuće brodova, pad aviona i dr. ili od opasnosti požara, elementarnih nepogoda, krađe, razbojništva i svojstava same robe.
Na ovaj način možete osigurati svu robu ili stvari koja se prevozi izvan i unutar granica Srbije, bilo kojom vrstom prevoznog sredstva: brod, železnica, kamion, avion, pošta.

Šta pokriva polisa?

Osiguranjem robe u transportu pokriva se gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta usled: požara ili eksplozije, saobraćajne ili plovidbene nezgode prevoznog sredstva, zemljotresa, poplave, lavine, udara groma, oluje, krađe ili neisporuke celog koleta, pada osiguranog predmeta za vreme utovara ili istovara sa prevoznog sredstva.
Osiguranjem mogu biti obuhvaćeni i rizici kao što su razna oštećenja na robi (stvarima) prilikom utovara i istovara ili usled oštećenja ambalaže, cepanja vreća, loma, rasipanja ili curenja sadržine, kvara, itd. „DDOR Novi Sad” pokriće Vam i troškove spasavanja osiguranih stvari. Imate mogućnost i da ugovorite pokriće troškova neposredno prouzrokovane osiguranim slučajem.

Moje beneficije

Roba u transportu može biti osigurana tako da je sva roba koja se prevozi na rizik osiguranika obuhvaćena osiguranjem:

  • Ugovorom o otvorenom pokriću za robu koja se prevozi sa međunarodnom prevoznom ispravom (za svaki transport se izdaje posebna polisa i osiguranik dostavlja podatke za osiguranje)
  • Generalnom polisom – za osiguranje robe sa domaćim prevoznim ispravama

Ovaj način osiguranja robe u transportu daje Vam sigurnost da nijedna pošiljka neće ostati neosigurana, a uz to, omogućava i povoljnije cene osiguranja.
Pojedinačne pošiljke mogu se osigurati, s tim da za svaku takvu pošiljku mora biti ostavljena polisa pre početka transporta.

Treba znati

  • U slučaju štete neophodno je da na odgovarajući način utvrdite prirodu, obim i uzrok štete, kao i okolnosti pod kojima se šteta dogodila. Konstatacija štete na robi zavisi od prevoznog sredstva i vrste štete.
  • U slučaju velikih šteta može biti pozvan i havarijski komesar koji će vršiti procenu
  • Osnovica za obračun premije je fakturna vrednost robe, uvećana eventualno, za troškove carine i transporta
  • Visina premije zavisi od vrste robe, rizika koje želite da pokrijete, vrste prevoza, relacije itd.