Zdravstveno osiguranje za korisnike Intesa Magnifica računa

SPECIJALNE PONUDE

Posebne pogodnosti koje ostvarujete samo uz DDOR

zaglavlje

dopunsko zdravstveno ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA KORISNIKE INTESA MAGNIFICA TEKUĆEG RAČUNA

Kao dodatan vid zaštite svih vlasnika Intesa Magnifica tekućeg računa, kao i za članove njihovih porodica (dece, bračnog i vanbračnog partnera), Banca Intesa je obezbedila besplatno DDOR Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj hirurških intervencija, odnosno operacija, koje klijenti zaključuju prilikom otvaranja Intesa Magnifica tekućeg računa. Ovim pokrićem ste osigurani u slučaju više od 420 različitih intervencija, odnosno operacija koje su razvrstane u pakete shodno ozbiljnosti i težini operacije.

KOJE HIRUŠKE INTERVENCIJE SU POKRIVENE OSIGURANJEM?

Sve hirurške intervencije i operacije su razvrstane u tri paketa, a pored toga ovo osiguranje pokriva i porođaj elektivnim ili hitnim carskim rezom.
Paketi pokrivaju sledeće intervencije, odnosno operacije:

 • intervencije na urogenitalnom traktu
 • kardiohirurške intervencije
 • interventna kardiologija
 • intervencije na dojki
 • operacija šake
 • zahvati iz domena opšte hirurgije
 • oralna i maksiofacijalna hirurgija
 • operacije na dečijoj hirurgiji
 • rekonstruktivna plastična hirurgija
 • torakalna hirurgija
 • operacije u vaskularnoj hirurgiji
 • intervencije u ginekologiji
 • operacije u neurohirurgiji
 • operacije u oftalmologiji
 • hirurške procedure u ortopediji i traumatologiji
 • ORL intervencije
 • Procedure u urologiji i mnoge druge intervencije

 Pokriće po paketima možete detaljno pogledati u priloženim dokumentima u sklopu ove stranice (Paket pokrića 3, Paket pokrića 4 i Paket pokrića 5)

DO KOG IZNOSA SU POKRIVENE HIRUŠKE INTERVENCIJE?

85.000 dinara – intervencije u Paketu 5

42.500 dinara – intervencije u Paketu 4

25.500 dinara – intervencije u Paketu 3

15.000 dinara – porođaj elektivnim ili hitnim carskim rezom

KAKO SE VRŠI ISPLATA I KOJI JE MAKSIMALNI PLATIVI IZNOS?

Nakon izvedene intervencije/operacije, isplaćuje se jednokratna novčana naknada u ugovorenom iznosu, zavisno od toga u koji paket spada izvršena intervencija/operacija (isplaćuje se fiksni iznos u visini ugovorene osigurane sume). Maksimalno pokriće za sva lica je 85.000 dinara u toku jedne godine.

KADA OSIGURANJE POČINJE DA VAŽI?

Osiguranje stupa na snagu u 24h (u ponoć) dana kada je klijent stekao status Intesa Magnifica klijenta, a prestaje u 24h dana kada je taj status izgubio. Osiguravajuće pokriće stupa na snagu:

 • nakon 90 dana od dana početka osiguranja  – za intervencije koje su posledica bolesti
 • nakon 90 dana od početka osiguranja – za intervencije u vezi trudnoće (pod uslovom da je započeta posle početka osiguranja)
 • nakon 300 dana od početka osiguranja – za porođaj elektivnim ili hitnim carskim rezom (u slučaju medicinski indikovanog carskog reza)

 * Osiguranje važi samo u mesecu kada je Intesa Magnifica tekući račun bio aktivan.

KADA OSIGURAVAJUĆA KUĆA NIJE U OBAVEZI DA ISPLATI NAKNADU ZA INTERVENCIJU?

Naknada se isplaćuje samo za hirurške intervencije/operacije koje su obuhvaćene ugovorenim paketima pokrića. Naknada se ne isplaćuje za intervencije koje nisu navedene u ugovorenim paketima i za one intervencije za koje je potreba postojala pre početka osiguranja.
Usled zemljotresa, ratnih događanja u zemlji i izvan granica, učešća u oružanim akcijama, pokušaja i pripremanja samoubistva, pokušaja ili izvršenja krivičnih dela, osiguravajuća kuća nije u obavezi da izvrši obavezu plaćanja prema osiguraniku.

KAKO PRIJAVITI OSIGURANI SLUČAJ?

Osiguranik prijavljuje nastali osigurani slučaj na obrascu osiguravača (Obrazac za prijavu štete možete naći u okviru ove stranice) uz prateću dokumentaciju:

 • Kompletnu medicinsku dokumentaciju u vezi sa nastalim osiguranim slučajem
 • Dokaz o svojstvu člana porodice osiguranika

Vašu prijavu i prateću dokumentaciju potrebno je da dostavite na sledeću adresu:
DDOR Novi Sad a.d.o.
Direkcija za upravljanje štetama (N/R Valerija Plačkov ili Nataša Davidović)
Narodnog Fronta 1
21101 Novi Sad

Osiguravač zadržava pravo da zahteva i dobije na uvid podatke iz medicinske dokumentacije, zadrži i kopije medicinske dokumentacije, kao i da pribavi informacije od trećih lica a koje su od značaja za utvrđivanje obaveze.
Detalje ovog osiguranja, kao i obaveze koje proističu iz njega za obe ugovorne strane možete pronaći u Posebnim uslovima osiguranja koji su prilog ovoj stranici.

Prijava štete za Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za korisnike Intesa Magnifica tekućeg računa

Tabela hirurških intervencija, odnosno operacija – paket 3

Tabela hirurških intervencija, odnosno operacija- paket 4

Tabela hirurških intervencija, odnosno operacija- paket 5

Opšti uslovi za Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Posebni uslovi Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za pakete hirurških intervencija, odnosno operacija

Posebni uslovi za osiguranje od rizika gubitka ili krađe ličnih stvari

Obrazac prijave štete za gubitak ili krađu ličnih stvari