Naša kompanija prva u Srbiji dobila sertifikat standarda ISO 10002:2007 i žig “Zaštićen potrošač”

Potvrda visokog standarda zadovoljstva korisnika usluga

DDOR Novi Sad, Press konferencija, Medija centar, Beograd

DDOR Novi Sad, Press konferencija, Medija centar, Beograd

Sertifikat standarda ISO 10002:2007 – za postupanje po prigovorima potrošača, u potpunosti je usmeren ka zadovoljstvu korisnika uslugama osiguranja.
Njegov cilj je utvrđivanje i sprovođenje efikasnog i efektivnog  načina rešavanja prigovora korisnika usluga osiguranja.

„DDOR Novi Sad“ je takođe prva osiguravajuća kuća u Srbiji, kojoj je Republička unija potrošača dodelila žig „Zaštićeni potrošač“. Ovim žigom, u narednom periodu, garantujemo klijentima najviši kvalitet usluga na tržištu i time štitimo njihova prava. Žig predstavlja zakonom zaštićeni znak poverenja namenjen potrošačima kao garant da je određeno preduzeće dostiglo najviši nivo kvaliteta usluga koje nudi.

Zaštita potrošača predstavlja pravnu oblast u dinamičnom razvoju u okviru modernih država koje se zasnivaju na tržišnom, ekonomskom principu sa jedne strane, i idejama socijalne odgovornosti i pravičnosti, sa druge. Poštovanje zakona i dobrih poslovnih običaja u ovoj oblasti nije samo interes potrošača, već i kompanija koje se na taj način angažuju u fer konkurentskoj borbi na tržištu, koja vodi boljim poslovnim rezultatima, ali i nižim cenama i višem nivou kvaliteta proizvoda i usluga.

O ovoj temi, u Medija centru u Beogradu, 21. januara 2016. godine, govorili su dr Giorgio Marchegiani, generalni direktor “DDOR Novi Sad” a.d.o. i Mr sci. Denis Perinčić, dipl. pravnik, predsednik UO Republičke unije potrošača.